Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 149/2011 (21.12.2011.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3060

Na temelju članka 13. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10, 127/10 i 124/11) i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, način uspostave te vođenje evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) »ARKOD« je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku.

(2) »Digitalna ortofoto karta« (u daljnjem tekstu: DOF) je list karte sastavljen od jedne ili mozaika ortofotosnimki (središnji dio fotogrametrijske snimke preveden iz centralne ili druge poznate projekcije u ortogonalnu) jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, odgovarajućim kartografskim znacima, nadopunjen izvanokvirnim podacima.

(3) »Digitalni katastarski planovi« (u daljnjem tekstu: DKP) su katastarski planovi dobiveni prevođenjem iz analognog u digitalni oblik po standardnom postupku te dobiveni katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom.

(4) »Topografska karta« (u daljnjem tekstu: TK) je karta producirana sredstvima digitalne kartografije dostupna u analognom i digitalnom rasterskom obliku.

(5) »Središnji registar prostornih jedinica« (u daljnjem tekstu: SRPJ) sadrži podatke o vrsti i imenu, identifikatoru, prikazu granica i izvoru podatka o granicama prostornih jedinica, podatke o prostornim jedinicama s kojima se povezuju, posebne podatke (status, sjedište i dr.) te vrstu, izvor i datum primjene.

(6) »Digitalni model reljefa« (u daljnjem tekstu: DMR) numerički je zapis položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju reljef zemljišta i iz njih izračunat matematički model površine Zemlje (digitalni model visina).

(7) »ARKOD parcela« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju u pravilu obrađuje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo, klasificirana obzirom na vrstu uporabe zemljišta.

(8) »Fotointerpretacija« je postupak vizualizacije poljoprivrednih površina na DOF-u prilikom čega se određuju granice ARKOD parcela.

(9) »Inicijalni sloj« sadrži podatke o uporabi poljoprivrednog zemljišta dobivene metodom fotointerpretacije na DOF-u, prije konzultacija s poljoprivrednicima.

(10) »Predstavnici poljoprivrednog gospodarstva« su nositelj poljoprivrednog gospodarstva, član ili odgovorna osoba.

(11) »Obilježja krajobraza« su objekti na poljoprivrednom zemljištu nastali prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću i to šumarak, pojedinačno drvo, drvored, živicu, lokvu (jezerce), jarak, suhozid, gomila (gromada) i stijene.

(12) »Šumarak« je neprekinuto područje pokriveno drvećem i grmljem, koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe i čija je ukupna minimalna površina 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazan u ARKOD-u kao poligon. Ukoliko se šumarak svojom cjelokupnom površinom nalazu unutar ARKOD parcele, tada se površina šumarka ubraja u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele.

(13) »Pojedinačno drvo« je jedno stablo na poljoprivrednom području čija je površina horizontalne projekcije krošnje najmanje 8 m², a visina najmanje 2 metra. Grafički je prikazano u ARKOD-u kao točka.

(14) »Drvored« je pravilan red drveća koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu, sa maksimalnim razmakom 10 metara između stabala. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

(15) »Lokva (jezerce)« je vodom ispunjena prirodna depresija na poljoprivrednoj površini, minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 2000 m². Grafički je prikazano u ARKOD-u kao poligon. Ukoliko se lokva (jezerce) svojom cjelokupnom površinom nalazu unutar ARKOD parcele, tada se površina lokve (jezerca) ubraja u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele.

(16) »Živica« je prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika koja razdvaja poljoprivredne parcele, minimalne dužine 10 metara, maksimalne širine do 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.

(17) »Jarak« je potok ili kanal na poljoprivrednim površinama te služi za navodnjavanje ili kao drenaža za odvodnju, maksimalne širine do 2 metra. Grafički je prikazan u ARKOD-u kao linija.

(18) »Suhozid« je građevina od kamena, podignuta ljudskom rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, koja služi kao ograda koja odvaja poljoprivredne parcele, maksimalne širine do 2 metra. Grafički je prikazana u ARKOD-u kao linija.

(19) »Gomila« (gromada) predstavljaju nakupine kamena na jednom mjestu unutar poljoprivredne površine, nastale na poljoprivrednim površinama kao dio tradicionalne prakse, umjetnim putem djelovanjem poljoprivrednika s ciljem oslobađanja zemljišta za poljoprivrednu aktivnost čija je ukupna minimalna površina 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazana u ARKOD-u kao poligon.

(20) »Stijene« predstavljaju nakupine kamena na poljoprivrednim parcelama, nastale prirodnim putem a služe kao staništa za biljke i životinje. Ukupna minimalna površina jest 100 m², dok maksimalna površina ne prelazi 2000 m². Grafički je prikazana u ARKOD-u kao poligon.

Oblik, način uspostave i vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) uspostavlja i vodi ARKOD u digitalnom grafičkom obliku.

(2) ARKOD se uspostavlja i vodi za cijelo područje Republike Hrvatske.

(3) Upis u ARKOD obavezan je za sva poljoprivredna zemljišta na poljoprivrednom gospodarstvu i/ili za sve poljoprivredne površine koje poljoprivredno gospodarstvo koristi.

(4) Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije.

Sadržaj ARKOD-a

Članak 4.

(1) ARKOD sadrži sljedeće podatke:

1. Podaci o ARKOD parceli:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– vrsta uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom

– naziv ARKOD parcele

– površina ARKOD parcele

2. Podaci o poljoprivrednom gospodarstvu:

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

– osobni podaci predstavnika poljoprivrednog gospodarstva

3. Prostorni podaci:

– DOF u mjerilu 1:5 000

– Inicijalni sloj

– DKP

– DMR u mjerilu 1:5 000

– Podaci iz SRPJ

– TK u mjerilu 1:25 000

(2) Izradu i održavanje podataka iz stavka 1. točke 3. (osim DOF-a u mjerilu 1:5000 i inicijalnog sloja) ovog članka, obavlja Državna geodetska uprava.

Dostupnost ARKOD-a

Članak 5.

Podaci iz ARKOD-a, osim podataka iz članka 4. stavka 1. točke 2., su javni i dostupni na internetskim stranicama www.arkod.hr.

Utvrđivanje vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

Članak 6.

Za utvrđivanje vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta koristi se Šifrarnik iz Priloga koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Jedinica upisa i najmanje površine

Članak 7.

(1) Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

(2) ARKOD obuhvaća sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 500 m².

(3) Izuzetak su površine pod staklenicima/plastenicima čija najmanja površina može biti 50 m².

Metoda dobivanja podataka o uporabi poljoprivrednog zemljišta

Članak 8.

(1) Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave predstavnika poljoprivrednog gospodarstva korištenjem pomoćnih podataka, uz pomoć programske podrške koja omogućuje vizualizaciju poljoprivrednih površina na DOF-u i određivanje granica ARKOD parcela.

(2) Pomoćni podaci iz stavka 1. ovog članka su:

– DKP

– TK

– DMR

– SRPJ

– Podaci iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

– Inicijalni podaci

(3) Nakon određivanja granica ARKOD parcela uz pomoć programske podrške, unose se podaci iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Posebna obilježja krajobraza

Članak 9.

(1) Unutar ARKOD sustava vodi se evidencija posebnih obilježja krajobraza. Ukoliko su vezani uz ARKOD parcele potrebno je označiti navedene elemente obilježja krajobraza iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko su obilježja krajobraza iz stavka 2. točaka 16., 17. i 18. tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse u određenoj regiji, njihova širina može izuzetno biti do 4 metra, ako se nalaze između dvije poljoprivredne parcele istog ili različitog poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Ukoliko se Obilježje krajolika nalazi na granici ili između više ARKOD parcela, tada njegova površina ne ulazi u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele.

Zapisnik

Članak 10.

(1) Na temelju izjave iz čl. 8. st. 1. ovoga Pravilnika, Agencija sastavlja zapisnik.

(2) Svojim potpisom na zapisniku, predstavnici poljoprivrednog gospodarstva potvrđuju istinitost unesenih podataka.

(3) Poljoprivredno gospodarstvo može biti naknadno pozvano na usklađivanje (izmjenu) podataka.

Preklapanje ARKOD parcela

Članak 11.

(1) Ukoliko se predstavnik poljoprivrednog gospodarstva izjasnio da koristi parcelu koja je već pridružena drugom poljoprivrednom gospodarstvu, parcela se evidentira kao parcela u preklapanju i kao takva se neće pridružiti niti jednom gospodarstvu do trenutka usklađenja. Činjenica da je parcela u preklapanju evidentira se u Zapisniku iz članka 10. ovog Pravilnika kao ‘Preklapanje ARKOD parcela’.

(2) Poljoprivredna gospodarstva kojima su evidentirana preklapanja ARKOD parcela pozivaju se naknadno na rješavanje preklapanja tj. usklađivanje granica između spornih ARKOD parcela.

(3) Ukoliko se jedna od stranaka čije su ARKOD parcele u preklapanju ne odazove na sastanak radi rješavanja preklapanja, isto se rješava sukladno važećoj dokumentaciji (izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ovjerenim ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela) na temelju koje poljoprivredno gospodarstvo ima pravo na korištenje zemljišta u preklapanju. O provedenoj promjeni Agencija dostavlja obavijest poljoprivrednom gospodarstvu koje se nije odazvalo na sastanak.«

(4) Agencija će nakon provedene administrativne kontrole, po službenoj dužnosti brisati ARKOD parcele onom poljoprivrednom gospodarstvu koje svoje pravo korištenja parcele ne može potkrijepiti pravovaljanom dokumentacijom. Nastavno, ukoliko je u postupku rješavanja preklapanja administrativnom kontrolom činjenično utvrđeno da su ARKOD parcele evidentirane na temelju posjeda ili korištenja kojemu je istekao rok, Agencija po službenoj dužnosti briše takve ARKOD parcele iz ARKOD sustava. O brisanju spornih parcela iz ARKOD sustava Agencija obavještava pisanim putem poljoprivredno gospodarstvo kojemu su obrisane parcele.

Kontrola/provjera podataka

Članak 12.

(1) Radi kontrole točnosti podataka u ARKOD-u, obavlja se terenska kontrola ARKOD parcela na uzorku od najmanje 1250 parcela godišnje.

(2) Uzorak za provođenje kontrole na terenu odabire se na temelju analize rizika.

(3) Kontrolu na terenu obavlja Agencija.

(4) Agencija o planiranom izlasku na teren telefonskim putem obavještava poljoprivredno gospodarstvo. Ukoliko telefonskim putem nije moguće obavijestiti poljoprivredno gospodarstvo, ono se o kontroli obavještava neposredno u trenutku obavljanja kontrole.

(5) Nakon obavljenog mjerenja (kontrole) na terenu, podaci se provjeravaju u uredu i prenose u ARKOD.

Metode provođenja kontrole na terenu

Članak 13.

(1) Prilikom obavljanja kontrole na terenu, djelatnici Agencije koriste se digitalnim ortofoto kartama koje prethodno sami pripremaju u uredu za svako poljoprivredno gospodarstvo.

(2) Za obavljanje kontrole na terenu koriste se GPS uređaji, minimalne točnosti od 1,5 metara.

(3) Djelatnik Agencije koji provodi kontrolu na terenu mora fotografirati ARKOD parcele na kojima je izvršio kontrolu, s više pozicija, posebno dijelovi parcela na kojima je nađena nepravilnost.

(4) Prilikom provođenja kontrole na terenu nije obavezna prisutnost predstavnika poljoprivrednog gospodarstva.

(5) Agencija nakon provedene kontrole dostavlja stranci Zapisnik o rezultatima kontrole na terenu.

Promjene u ARKOD-u

Članak 14.

(1) Promjene u ARKOD-u mogu inicirati:

1. poljoprivredna gospodarstva, ukoliko je došlo do promjene ARKOD podataka iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 2.,

2. Agencija prilikom zanavljanja DOF-a, pri čemu su ustanovljena odstupanja,

3. Agencija na temelju rezultata provedene vizualne provjere, kontrole daljinskim istraživanjem ili kontrole na terenu, ukoliko su ustanovljena odstupanja.

(2) Promjene iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, poljoprivredna gospodarstva dužna su prijaviti Agenciji u roku 30 dana od njihova nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke 2., Agencija može uskladiti granice ARKOD parcele određenog poljoprivrednog gospodarstva čime se površina pojedine ARKOD parcele ne povećava za više od 20 %, a da pri tome ne poziva poljoprivredno gospodarstvo na sastanak.

(4) U slučaju promjene iz stavka 1. točke 3., Agencija može uskladiti granice i druge podatke pojedine ARKOD parcele, a da pri tome ne poziva poljoprivredno gospodarstvo na sastanak.

(5) Ukoliko Agencija obavlja promjene ARKOD-a na način iz stavaka 3. i 4., o istima će obavijestiti poljoprivredno gospodarstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 87/09).

(2) Postupci pokrenuti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« br. 87/09).

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/11-01/112

Urbroj: 525-05-0191/11-6

Zagreb, 12. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ŠIFRA

VRSTA UPORABE ZEMLJIŠTA

OPIS I KARAKTERISTIKE

200

Oranica

Poljoprivredno zemljište obrađeno radi proizvodnje poljoprivrednih kultura. Parcele uglavnom karakterizira homogenost područja i pravilan oblik. Osim jednogodišnjih kultura, u oranice se uključuju: hmelj, jagoda, lavanda i drugo ljekovito i začinsko bilje, ukrasno bilje, trajni cvjetnjaci i sl. te umjetno zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva i nalazi se u sustavu plodoreda.

210

Staklenici

na oranici

Oranice na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

310

Livada

Prirodno zasnovani travnjak koji se koristi samo za proizvodnju krmiva (košenjem trave) i ne nalazi se u sustavu plodoreda.

320

Pašnjak

Trajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja ili alternativno i za ispašu životinja i proizvodnju krmiva i nije u sustavu plodoreda.

321

Krški
pašnjak

Ekstenzivni pašnjak u na području krša prekriven niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0,2 i označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele.

410

Vinograd

Neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta zasađena vinovom lozom koju obrađuje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo. Kada preko vinograda koji ima jedinstven način obrade i jednako je uređen, prolazi granica vinogradarskog područja, svaki dio takve površine predstavlja samostalan vinograd. Prihvatljiva površina vinograda je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici udaljenosti među redovima.

421

Maslinik

Poljoprivredno zemljište zasađeno maslinama. Intenzivne maslinike karakterizira pravilna struktura pojedinačnih stabala, dok ekstenzivni maslinici mogu sadržavati praznine ili je njihova struktura nepravilna. Maksimalna udaljenost između pojedinih stabala maslina u masliniku je 20 metara.

422

Voćne vrste

Poljoprivredno zemljište zasađeno voćnim vrstama, osim orašastih (lupinastih) vrsta i agruma (npr. jabuke, kruške, šljive itd.). Intenzivni voćnjaci imaju pravilnu strukturu redova, gustoća nasada je veća od 200 stabala-grmova/ha, a proizvodnja u intenzivnim nasadima koristi moderne intenzivne tehnologije i površina je najmanje 0,3 ha. Ekstenzivni voćnjaci mogu sadržavati praznine ili je njihova struktura relativno nepravilna, gustoća nasada je 50 do 200 stabala-grmova/ha i nisu prikladni za intenzivnu proizvodnju i površina je manje od 0,3ha. U voćne vrste ubrajamo i aroniju, bazgu, drijenak, dud, mušmulu, oskorušu, ostrušicu, planiku, trninu i sl.(vrste uključene u sortnu listu).

423

Agrumi (Citrusi)

Poljoprivredno zemljište zasađeno agrumima (npr. grejp, limun, mandarina, naranča itd.).

424

Orašaste (lupinaste) vrste

Poljoprivredno zemljište zasađeno orašastim voćnim vrstama (npr. badem, lješnjak, orah, pistacija, rogač itd.).

490

Mješoviti trajni nasadi

Poljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama (npr. nekoliko redova vinove loze i maslina). U mješovitom trajnom nasadu moguće su kombinacije vinove loze, maslina, voćnih vrsta, agruma i orašastih vrsta.

900

Ostale vrste korištenja zemljišta

Ostale vrste korištenja zemljišta (npr. plantaže za uzgoj božićnih drvaca, ukrasnih vrsta drveća i grmlja i sl).