Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava u studiju

NN 149/2011 (21.12.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava u studiju

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3062

Na temelju članka 84. stavka 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. alineja 7. Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (»Narodne novine«, broj 77/08 u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza riječi »– broj stečenih ECTS bodova« dodaje se zarez i riječi: »osim za poslijediplomski sveučilišni studij na kojem se ne stječu ECTS bodovi;«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika mijenjaju se i glase:

»2. podatke o stečenoj kvalifikaciji (naziv obrazovne kvalifikacije na hrvatskom jeziku i jeziku na kojem je stečena, glavna područja studija, naziv i podatke o pravnom statusu visokih učilišta koja izvode studijske programe, kojim je aktom odobren studijski program, te naziv i podatke o pravnom statusu visokih učilišta koje izdaju kvalifikacije, jezik na kojem je studij izveden);

3. podatke o razini kvalifikacije (razina kvalifikacije, trajanje studija, potrebna razina obrazovanja za pristup studiju);

4. podatke o sadržaju i rezultatima dobivene kvalifikacije (načine izvođenja studija, ishode učenja, osnovne podatke o tijeku studijskog programa, sustav ocjenjivanja s postignutim ocjenama, prosjekom ocjena i ECTS bodovima, naziv i ocjenu diplomskog/završnog rada, stečenu razinu i eventualnu razinu uspjeha – summa cum laude i sl.);

5. podatke o mogućnostima zapošljavanja odnosno uključivanja u daljnje studijske programe (pristup daljnjim razinama studija, mogućnosti zapošljavanja, pristup reguliranim profesijama);

6. dodatne informacije (druge informacije koje su važne za procjenu svrhe, razine i korištenja kvalifikacije te dodatne aktivnosti u sklopu studija, uz naznaku izvora);

7. ovjeru dodatka diplome (ime i prezime potpisnika, funkcija potpisnika, datum i mjesto izdavanja te pečat).«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/11-10/00152
Urbroj: 533-04-11-0001
Zagreb, 14. prosinca 2011.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.