Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

NN 150/2011 (22.12.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

HRVATSKI SABOR

3088

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/238
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08. i 49/11.) u članku 66. stavku 7. iza riječi: »ocjenjuje« dodaje se riječ: »glavni«.

Članak 2.

U članku 74.a stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U kategoriji radnih mjesta rukovodećih službenika, na radna mjesta glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda, zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija, ravnatelja ureda Vlade, predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te predstojnika ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, službenike imenuje i razrješava Vlada na prijedlog čelnika tijela, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.

(2) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1. ovog članka ovlastiti najduže do šest mjeseci rukovodećeg službenika zatečenog u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 3.

Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

Kada to zahtijevaju posebne potrebe službe, službenik tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno službenik iz javnih službi iznimno može biti premješten na radno mjesto u državnu službu, o čemu čelnici tijela sklapaju sporazum.«

Članak 4.

Članak 151.a mijenja se i glasi:

»Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 5. ovoga Zakona izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

1.

zamjenik predstojnika državnog ureda

4,69

2.

glavni tajnik ministarstva

4,69

3.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo

4,69

4.

glavni tajnik u državnom uredu

4,26

5.

tajnik Državnog izbornog povjerenstva

4,26

6.

predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

4,26

7.

ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova

4,26

8.

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

4,12

9.

zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3,68

10.

ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

3,68

11.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

3,68

12.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zloporabe droga

3,68

13.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol

3,68

14.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova

3,68

15.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge

3,68

16.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za razminiranje

3,68

17.

predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

3,68

18.

predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave

3,30

Članak 5.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, radna mjesta tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, predstojnika ureda Vlade, pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, te zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda ukidaju se.

(2) Osobe zatečene na radnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka koje nisu ovlaštene za privremeno obavljanje poslova u skladu s odredbom članka 2. stavka 2. ovoga Zakona Vlada će razriješiti dužnosti.

(3) Osobe ovlaštene za privremeno obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima do imenovanja rukovodećih državnih službenika na radna mjesta iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Osobe ovlaštene za privremeno obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona koje ne budu nakon javnog natječaja provedenog u skladu s odredbama ovoga Zakona imenovane na dužnost Vlada će razriješiti dužnosti.

Članak 6.

Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnog tijela usklađenim s odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/07
Zagreb, 22. prosinca 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.