Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

NN 150/2011 (22.12.2011.), Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

3091

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Ovršnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/241
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 139/10.) u članku 338. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ovršne predmete koji su sukladno odredbama ovoga Zakona u nadležnosti javnog ovršitelja, a u kojima do 30. lipnja 2012. sud nije poduzeo niti jednu radnju, sud će dostaviti javnoovršiteljskoj komori.«

Članak 2.

U članku 340. podstavku 1. riječi: »1. siječnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2012.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/11-01/08
Zagreb, 22. prosinca 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.