Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

NN 152/2011 (27.12.2011.), Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3145

Na temelju članka 23. stavka 1., članka 44. stavka 2. i 4., članka 48. stavka 4., članka 49. stavka 7. i članka 51. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/10, 127/10 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– vrste dozvola za obavljanje športskog, odnosno rekreacijskog ribolova na moru i dozvola za ribolov pridnenim parangalom (u tekstu koji slijedi: dozvola) i visina naknade za pojedine vrste dozvola,

– vrste i količine ribolovnih alata i opreme koju ribolovac smije koristiti za ribolov na moru, način obavljanja športskog odnosno rekreacijskog ribolova i

– načini izvješćivanja o prodaja dozvola.

Članak 2.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) za određeno vremensko razdoblje kako slijedi:

1. dnevne i višednevne dozvole

– za jedan (1) dan,

– za tri (3) dana,

– za sedam (7) dana i

– za trideset (30) dana;

2. godišnje dozvole

– za kalendarsku godinu

(2) Ribolovac u ribolovu može koristiti samo jednu dozvolu koja vrijedi na dan obavljanja ribolova.

(3) Dozvola je neprenosiva.

Članak 3.

Visina naknade za dozvole utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Vrsta dozvole

Naknada športski

Naknada rekreacijski

jedan (1) dan;

60

60

tri (3) dana

150

150

sedam (7) dana

300

300

trideset (30) dana

700

700

Godišnja za osobe do 18 godina života i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)

10

100

Godišnja za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života

60

100

Godišnja za osobe od 19 do 59 godina života

350

500

Godišnja za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac

ne izdaje se

izdaje se bez naknade*

Godišnja za ribolov parangalom

300

300

Članak 4.

Godišnja dozvola za ribolov pridnenim parangalom može biti prodana samo ribolovcima vlasnicima godišnjih dozvola za športski, odnosno rekreacijski ribolov na moru.

Članak 5.

(1) Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

1. odmetom, ukupno do dva (2) komada;

2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada;

3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada i

4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.

(2) U ribolovu iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je upotreba štapa i role.

(3) Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u članku 1. i 2. ovoga Pravilnika, smiju obavljati ribolov i sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

1. ostima s ili bez uporabe umjetne rasvjete;

2. napravom za lov velikog crva (trapulom), ukupno do dva (2) komada

3. uz umjetnu rasvjetu, jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 400 kandela (CD) u ribolovu ostima i ribolova kukom za lov glavonožaca.

4. parangalom, jednim ili više njih s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom.

(4) Športski ribolovci vlasnici športskih dozvola mogu u ribolovu koristiti podvodnu pušku, do dva (2) komada.

(5) Rekreacijski ribolovci vlasnici godišnjih dozvola mogu u ribolovu koristiti do tri (3) vrše za ribu.

Članak 6.

(1) Zabranjeno je obavljati športski ili rekreacijski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugrađenim staklom na dnu.

(2) Plovilo koje se koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala.

(3) Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna.

(4) Športski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen u lukama i lučicama, a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave.

(5) Športski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada a iznimno može biti dozvoljen invalidnim osobama s teškoćama u kretanju na za to označenim mjestima određenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara.

Članak 7.

(1) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.

(2) Pod zabranom iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se držanje tih naprava u plovilu kojim se obavlja ribolov.

(3) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom.

(4) U obavljanju podvodnog ribolova obvezatna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom vezana na pojas s olovnim utezima ili za tijelo ronioca.

(5) U podvodnom ribolovu dopuštena je uporaba baterijske svjetiljke.

Članak 8.

(1) Ribolov tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) u športskom, odnosno rekreacijskom ribolovu dozvoljen je prema posebnom propisu.

Članak 9.

Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ili rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 10.

Dob osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.

Članak 11.

Početak i završetak prava obavljanja športskog ili rekreacijskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana kako slijedi:

– dozvola za jedan dan od 00.00 sati do 24.00 sata datuma za koji je dozvola važi;

– dozvole za tri dana, za sedam dana i za trideset dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma i

– godišnje dozvole do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana.

Članak 12.

(1) Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru, dozvole za pridneni parangal rekreacijski i posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i područnim jedinicama Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u tekstu koji slijedi: ministar).

(2) Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, dozvole za pridneni parangal i posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna športski ribolovac može kupiti u Hrvatskom savezu za športski ribolov na moru (u tekstu koji slijedi: Savez) i kod članica Saveza – udruga za športski ribolov na moru.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov i posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna ribolovac može kupiti putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru preko web-stranice Saveza

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka godišnje dozvole za rekreacijski ribolov HRVI i umirovljenici mogu kupiti isključivo u Ministarstvu – Upravi ribarstva i područnim jedinicama Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar.

(5) Godišnje dozvole za rekreacijski ribolov osobama s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac izdaju se bez naknade u područnim jedinicama Ministarstva.

Članak 13.

(1) Dokaz o kupnji ili izdavanju dozvole bez naknade je serijski broj dozvole, odnosno podaci o kupnji ili izdavanju dozvole bez naknade pohranjeni u bazi podataka koji se vode u Ministarstvu – Upravi ribarstva, a mogu se provjeriti putem interneta.

(2) Nakon kupnje ili izdavanja dozvole bez naknade ribolovcu je omogućen ispis potvrde na obrascu putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva i web-stranice Saveza (Prilozi 1. i 2.), ili će prodavač na zahtjev ribolovca izdati potvrdu u istom obliku.

(3) Posebne dozvole za ribolov tuna, iglana i igluna vrijede i kao dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov.

(4) Prilozi 1. i 2. iz stavka 2. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

(1) Pravne i fizičke osobe ovlaštene za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov, dozvola za ribolov pridnenim parangalom i posebnih dozvola za ribolov tuna, iglana i igluna s Ministarstvom sklapaju ugovor o prodaji tih vrsta dozvola.

(2) Savez s Ministarstvom sklapa ugovor o prodaji dozvola za športski ribolov na moru, dozvola za ribolov pridnenim parangalom i posebnih dozvola za ribolov tuna, iglana i igluna kojim se uređuje način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka određuje se visina naknade koja pripada osobama iz stavka 1. ovoga članka, način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.

Članak 15.

(1) Savez vodi popis svojih članica koje prodaju dozvole za športski ribolov na moru, dozvole za ribolov pridnenim parangalom i posebnih dozvola za ribolov tuna, iglana i igluna, koji mora dostaviti Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine, a koji može biti naknadno dopunjavan novim članicama.

(2) Novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola raspoređuje se tako da:

– 60% sredstava Savez uplaćuje u korist Državnog proračuna

– 15% sredstava pripada Savezu kao naknada za troškove distribucije i prodaje dozvola

– 10% sredstava Savez zadržava na posebnom računu za potrebe vođenja statistike ulova u športskom i rekreacijskom ribolovu, za nabavu i održavanje informatičke opreme i informatičkog sustava prodaje dozvola.

– 15% sredstava utroši Savez, putem javnih natječaja uz suglasnost Ministarstva, isključivo za financiranje ili sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja mora, istraživanja vezanih uz procjene utjecaja športskog i rekreacijskog ribolova na stanje živih bogatstava mora, projekata vezanih uz promidžbu športskog i rekreacijskog ribolova na moru, istraživanja vezanih uz gospodarski i društveni značaj športskog i rekreacijskog ribolova na moru.

(3) Sredstva iz stavka 2. alineje 1. Savez uplaćuje u Državni proračun jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Način utroška sredstava iz stavka 2. alineje 3. odnosno obim i način prikupljanja podataka za potrebe vođenja statistike ulova u športskom i rekreacijskom ribolovu uređuje se Ugovorom koji Ministarstvo sklapa sa Savezom.

(5) Savez je dužan Ministarstvu podnositi u mjesecima travnju, srpnju, listopadu i siječnju tromjesečna izvješća o prodanim dozvolama i uplatama u Državni proračun za proteklo razdoblje, te stanju namjenskih sredstava iz stavka 2., alineje 3. i 4. ovoga članka. Osim navedenog, izvješća moraju sadržavati i podatke o količini i vrsti prodanih dozvola po mjestima prodaje, odnosno po svojim članicama koje prodaju dozvole.

(6) U slučaju da Savez ne uplati sredstva u roku iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ne podnese izvješća iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će onemogućiti daljnju prodaju dozvola do zaprimanja obavijesti o uplati, odnosno do zaprimanja izvješća.

Članak 16.

(1) Prijedlog tema za projekte iz članka 15., stavka 2., alineje 4. ovoga Pravilnika, Savez je dužan dostaviti Ministarstvu do 10. svibnja i 10. kolovoza tekuće godine uz podatak o prikupljenim sredstvima te raspodjeli na pojedine teme.

(2) Ministarstvo u dogovoru sa Savezom vrši odabir tema i izdaje suglasnost za objavu javnog natječaja po prihvaćenim temama.

(3) Javni natječaj za projekte po prihvaćenim temama provodi se u dva navrata (u lipnju, odnosno rujnu tekuće godine), a Ministarstvo i Savez mogu dogovorno odlučiti da se provede jedan natječaj, ali najkasnije do kraja tekuće godine.

(4) Odabir dostavljenih projekata obavlja Savez koji prijedlog odabranih projekata dostavlja Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti, te s odabranim izvršiteljima projekata sklapa ugovore.

(5) Neutrošena namjenska sredstva iz članka 15., stavka 2., alineja 3. i 4. ovoga Pravilnika u tekućoj godini Savez zadržava na svojim računima te se ista priključuju sredstvima iste namjene u idućoj godini.

Članak 17.

(1) Središnja evidencija dozvola vodi se u Ministarstvu.

(2) Ministarstvo vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenika za prodaju dozvola.

(3) Podaci o prodanim dozvolama pohranjuju se trajno u bazi podataka o ribarstvu koju se vodi u Ministarstvu – Upravi ribarstva.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, broj 148/10 i 82/11) i Prilog 19. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine«, broj 26/11, 29/11, 31/11 i 53/11).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-01/181

Urbroj: 525-08-1-0323/11-6

Zagreb, 19. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

POTVRDA O IZDAVANJU/KUPNJI DOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORUPRILOG 2.

POTVRDA O KUPNJI DOZVOLE ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU