Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

NN 152/2011 (27.12.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3147

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007, 84/2008 i 55/2011) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNIM TVARIMA U PROCESU PROIZVODNJE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o usklađivanju zakonodavstva država članica na području ekstrakcijskih otapala koja se koriste u proizvodnji hrane i njezinih sastojaka (SL L 141, 6.6.2009.).

Direktiva 2010/59/EU od 26. kolovoza 2010. kojom se izmjenjuje Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica na području ekstrakcijskih otapala koja se koriste u proizvodnji hrane i njezinih sastojaka (SL L 225, 27. 8. 2010).

Članak 2.

U Pravilniku o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« broj 38/08), u Prilogu I. redni broj 202. mijenja se i glasi:

202.

Heksan(1)

Proizvodnja ili frakcioniranje masti i ulja, proizvodnja kakao maslaca

1 u masti, ulju ili kakao maslacu

Proizvodnja proteinskih proizvoda bez masti i brašna bez masti

10 u hrani koja sadrži proteinske proizvode bez masti i brašna bez masti

30 u proizvodima od soje bez masti koji se prodaju krajnjem potrošaču

Priprava žitnih klica bez masti

5 u žitnim klicama bez masti

(1) Heksan je komercijalni proizvod sastavljen uglavnom od necikličkih zasićenih ugljikovodika s šest ugljikovih atoma, dobiven s destilacijom pri temperaturi između 64 ºC i 74 ºC. Zabranjena je uporaba heksana i etilmetilketona u kombinaciji.

Redni broj 204. mijenja se i glasi:

204.

Etilmetilketon(2)

Frakcioniranje masti i ulja

5 u masti i ulju

Uklanjanje kofeina ili nadražujućih i gorkih tvari iz kave i čaja

20 u kavi ili čaju

(2) Razina n-heksana u ovom otapalu na smije biti veća od 50 mg/kg. Zabranjena je uporaba heksana i etilmetilketona u kombinaciji.

Iza rednog broja 207. dodaje se redni broj 207. a koji glasi:

207. a

Dimetileter

Proizvodnja proteinskih proizvoda životinjskog podrijetla bez masti

0,009 u proteinskim proizvodima bez masti

Iza rednog broja 217. dodaju se redni brojevi 217. a i 217. b koji glase:

217. a

Metanol

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

1,5

217. b

Propan-2-ol

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

1

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/31

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 14. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.