Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje

NN 153/2011 (28.12.2011.), Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3176

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI PRIMARNIH PROIZVOĐAČA HRANE ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti za registraciju poljoprivrednih gospodarstava koja se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje (dalje u tekstu: primarni proizvođači) te način vođenja Registra primarnih proizvođača hrane za životinje (dalje u tekstu: Registar).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na poslovanje s hranom za životinje na razini primarne proizvodnje i hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi:

(a) »hrana za životinje«, »poslovanje s hranom za životinje«, »subjekt u poslovanju s hranom za životinje«, »stavljanje na tržište«, »primarna proizvodnja« i »primarni proizvodi«, utvrđeni Zakonom o hrani;

(b) »poljoprivredni proizvodi«, »poljoprivredno gospodarstvo« (dalje u tekstu: PG), »obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo« (dalje u tekstu: OPG) i »nositelj OPG-a«, utvrđeni Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 149/09);

(c) »životinja koja se koristi za proizvodnju hrane«, »potpuna krmna smjesa« i »dopunska krmna smjesa«, utvrđeni Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 72/11).

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

(a) »krmiva« – proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla koji se u izvornom obliku, svježi ili konzervirani koriste u hranidbi životinja i proizvodi dobiveni njihovom industrijskom preradom te organske ili anorganske tvari koje su namijenjene za korištenje u hranidbi životinja izravno kao takve ili se koriste u pripremi potpunih krmnih smjesa, a navedena su u Popisu glavnih krmiva u Pravilniku o katalogu krmiva (»Narodne novine«, broj 27/11);

(b) »jednostavna fizička obrada« – aktivnosti koje ne dovode do bitnog mijenjanja svojstva poljoprivrednih proizvoda npr. žetva, pobiranje plodova, košnja, prirodno sušenje, mljevenje, drobljenje, siliranje i slične aktivnosti, uključujući čišćenje i pakiranje;

(c) »dodaci hrani za životinje« – tvari, mikroorganizmi ili pripravci, koji su upisani u Registar dodataka hrani za životinje kako je propisano Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 86/11);

(d) »premiksi« – industrijski proizvedene mješavine dodataka hrani za životinje koje se u odgovarajućem omjeru miješaju sa drugom hranom za životinje;

(e) »mala količina primarnih poljoprivrednih proizvoda« – poljoprivredni proizvodi dobiveni sa površina PG-a primarnog proizvođača koji u ARKOD sustavu ima evidentirano manje od 5 ha poljoprivrednog zemljišta i/ili posjeduje najviše 1 uvjetno grlo.

Članak 3.

Primarni proizvođači podliježu obvezi upisa u Registar ukoliko obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti:

(a) uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva, uključujući napasivanje, njihovo skladištenje i prijevoz kod isporuke primarnih proizvoda od mjesta proizvodnje do nekog drugog objekta, a krmiva su namijenjena za:

– izravnu hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu, i/ili,

– stavljanje na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, i/ili,

– proizvodnju potpunih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu isključivo za hranidbu životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane, i to miješanjem dva ili više krmiva sa ili bez dopunske krmne smjese, bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka;

(b) hranidba životinja koje se koriste za proizvodnju hrane (uključuje hranidbu ribe na ribogojilištu) s industrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama, koje su proizvedene u registriranom ili odobrenom objektu u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08)[1].

Članak 4.

Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, upisu u Registar ne podliježu primarni proizvođači koji:

(a) ne stavljaju na tržište žive životinje, a proizvode životinjskog podrijetla koriste isključivo za osobnu potrošnju u kućanstvu;

(b) uzgajaju i drže životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane;

(c) male količine primarnih poljoprivrednih proizvoda stavljaju na tržište izravno na drugo poljoprivredno gospodarstvo, a isključivo za potrebe odnosnog gospodarstva ili izravno krajnjem potrošaču ili lokalnom maloprodajnom objektu koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača, ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa koji uređuju stavljanje na tržište malih količina primarnih proizvoda;

(d) u proizvodnji potpunih krmnih smjesa koriste sljedeća krmiva životinjskog podrijetla: riblje brašno, dikalcij fosfat, trikalcij fosfat, proizvode od krvi, krvno brašno, ili dopunske krmne smjese koje sadrže navedena krmiva.

Članak 5.

(1) Registar sadrži:

(a) podatke o PG-u:

– nazivu,

– nositelju/odgovornoj osobi,

– sjedištu (uključujući općinu i županiju),

– osobnom identifikacijskom broju (OIB),

– matičnom identifikacijskom broju poljoprivrednog gospodarstva (dalje u tekstu: MIBPG),

– jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (JIBG),

– identifikacijskoj kartici gospodarstva (IKG),

– jednoj ili više djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika,

– načinu stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda;

(b) zabilješku iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Upisom u Registar primarnom proizvođaču se dodjeljuje identifikacijski broj koji je istovjetan s MIBPG-om iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (dalje u tekstu: Ministarstvo) nadležno je za Registar, a poslovi njegovog vođenja povjereni su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Ministarstvo ima mogućnost pregleda Registra i pristupu izvještajima iz Registra.

(3) Za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz Registra mogu se koristiti isključivo u nepersonaliziranom obliku.

Članak 7.

(1) Primarni proizvođači koji temeljem odredbi ovoga Pravilnika podliježu obvezi upisa u Registar obvezni su u roku od 30 dana od početka obavljanja djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika dostaviti pravilno popunjeni obrazac Zahtjeva za evidentiranje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje iz Priloga ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Zahtjev) u regionalni ured/podružnicu Agencije.

(2) Pravilno popunjen obrazac iz stavka 1. ovoga članka ima značaj izreke rješenja i u obliku zabilješke upisuje se u Registar.

(3) Primarni proizvođači upisani u Registar obvezni su svaku promjenu djelatnosti uključujući i prestanak obavljanja djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika prijaviti u regionalnom uredu/podružnici Agencije, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, na obrascu Zahtjeva.

(4) U slučaju prestanka obavljanja svih djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika primarni proizvođač briše se iz Registra, na temelju dostavljenog Zahtjeva.

(5) Primarni proizvođači upisani u Registar koji više ne ispunjavaju uvjete za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava brišu se po službenoj dužnosti iz Registra.

(6) Primarni proizvođači mogu zatražiti pomoć pri popunjavanju Zahtjeva u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i/ili Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Članak 8.

(1) Primarni proizvođači upisani u Registar obvezni su postupati u skladu s odredbama propisanim u Prilogu I. Dijelu A) i Prilogu III. Pravilnika o higijeni hrane za životinje.

(2) Primarni proizvođači upisani u Registar podliježu službenim kontrolama u skladu s Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07 i 74/08).

Članak 9.

(1) Prilog je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev je dostupan na službenoj internetskoj stranici Ministarstva: http://www.mps.hr i internetskoj stranici Agencije: http://www.apprrr.hr.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Poljoprivredna gospodarstva koja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju jednu ili više djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezna su predati pravilno popunjen Zahtjev u regionalni ured/podružnicu Agencije najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

Članak 11.

(1) Podaci o primarnim proizvođačima koji temeljem odredbi ovoga Pravilnika podliježu obvezi upisa u Registar, a koji su temeljem odredbi Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 72/08), rješenjem, upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje ili Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje na OPG-u, prenijet će se do 01. ožujka 2012. godine u Registar.

(2) Provedbom stavka 1. ovoga članka primarni proizvođači smatraju se upisanima u Registar.

(3) Postupci za registraciju objekata na OPG-u pokrenuti kod nadležnog tijela na temelju odredbi Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje radi registracije jedne ili više djelatnosti označene kodom R3-1, R3-2, P-1, R5-1 i R6, dovršit će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje u dijelu koji se odnosi na obveze primarnog proizvođača koji obavlja jednu ili više djelatnosti označenih kodom R3-1, R3-2, P-1, R5-1 i R6.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-01/163

Urbroj: 525-06-2-0261/11-10

Zagreb, 19. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA EVIDENTIRANJE U REGISTAR PRIMARNIH PROIZVOĐAČA HRANE ZA ŽIVOTINJE

☐ Upis u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje

☐ Promjena u Registru primarnih proizvođača hrane za životinje

☐ Brisanje iz Registra primarnih proizvođača hrane za životinje

Naziv poljoprivrednog gospodarstva (PG):___________________

MIBPG: _________________________

Djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje (označiti jednu ili više djelatnosti):

☐ uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva, i/ili skladištenje i/ili prijevoz radi stavljanja na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu,

☐ uzgoj i/ili jednostavna fizička obrada krmiva, uključujući napasivanje, i/ili skladištenje i/ili prijevoz radi izravne hranidbe životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu,

☐ proizvodnja potpunih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu, isključivo za hranidbu životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane, miješanjem dva ili više krmiva sa ili bez dopunske krmne smjese, bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka,

☐ hranidba životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane (uključuje hranidbu ribe na ribogojilištu) s industrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama koje su proizvedene u registriranom ili odobrenom objektu u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08).

Stavljanje na tržište (označiti jedan ili više načina stavljanja na tržište)

Krmiva proizvedenih na gospodarstvu:

☐ izravno drugom poljoprivrednom gospodarstvu,

☐ registriranom otkupljivaču na veliko,

☐ mala količina na vlastitom gospodarstvu,

Živih životinja i/ili proizvoda životinjskog podrijetla:

☐ izravno drugom poljoprivrednom gospodarstvu,

☐ registriranom otkupljivaču,

☐ mala količina na vlastitom gospodarstvu.

IZJAVA NOSITELJA/ODGOVORNE OSOBE POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Vlastoručnim potpisom jamčim da:

(1) sam upoznat s odredbama Pravilnika o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje i da se temeljem odredbi istog smatram primarnim proizvođačem hrane za životinje te da poljoprivredno gospodarstvo, MIBPG _______________________ podliježe obvezi upisa u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje,

(2) sam upoznat s obvezom ispunjavanja odredbi propisanih u Prilogu I. Dijelu A) i/ili Prilogu III. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08),

(3) sam upoznat s obvezom da pravovremeno obavještavam Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o svim promjenama podataka iz ovog Zahtjeva,

(4) su podaci u Zahtjevu istiniti,

(5) ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor,

(6) sam suglasan da se podaci iz ovog Zahtjeva koriste i razmjenjuju unutar nadležnog tijela u svrhu uspostave novih upisnika ili registara.

Datum: _______________________
                     Naziv/ ime i prezime nositelja/odgovorne osobe PG-a

                     ________________________________________

                     Potpis: ___________________________________

[1] Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. kojom se utvrđuju uvjeti za higijenu hrane za životinje.