Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A

NN 153/2011 (28.12.2011.), Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3177

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

KOJIM SE KANADI ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED PŠENICE I PŠENIČNOG BRAŠNA NA PRISUTNOST OKRATOKSINA A

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A, a sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08)[1].

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Uredba Komisije (EU) br. 844/2011 od 23. kolovoza 2011. godine kojom se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A (SL L 218, 24.8.2011.).

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

Pred-izvozni pregled na prisutnost aflatoksina kojeg Kanadska komisija za žito (eng. »Canadian Grain Commission«) mora provesti neposredno prije izvoza u Republiku Hrvatsku odobrava se za sljedeću hranu:

– pšenica, tarifne oznake 1001, proizvedena na području Kanade;

– pšenično brašno (brašno od pšenice), tarifne oznake 1101 00, proizvedena na području Kanade.

Uvjeti za odobrenje pred-izvoznih pregleda

Članak 4.

(1) Pošiljku hrane iz članka 3. ovoga Pravilnika koja se uvozi u Republiku Hrvatsku moraju pratiti:

– Izvješće s podacima o uzorkovanju i rezultatima ispitivanja provedenih u skladu s odredbama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08)[2] ili istovjetnim odredbama u laboratoriju ovlaštenom od strane Kanadske komisije za žito (eng. »Canadian Grain Commission«);

– Certifikat iz Dodatka koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ispunjen, ovjeren potpisom i pečatom od strane ovlaštenog predstavnika kanadske komisije za žito;

– Certifikat iz prethodnog podstavka vrijedi četiri mjeseca od datuma njegovog izdavanja.

(2) Izvješće i certifikat iz stavka 1. ovoga članka mogu se izdati i u elektroničkom obliku.

(3) Svaka pošiljka hrane iz članka 3. ovoga Pravilnika mora biti označena oznakom koja odgovara oznaci na izvješću i certifikatu iz stavka 1. ovoga članka. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik ambalaže te pošiljke mora biti označena istom oznakom.

Dijeljenje pošiljaka

Članak 5.

Ako se pošiljka dijeli, preslike certifikata iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika, ovjerene pečatom i potpisom od strane osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola, moraju pratiti svaki dio podijeljene pošiljke do njenog puštanja u slobodni promet.

Službene kontrole

Članak 6.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 2. točke (d) i članka 23. stavka 2. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja, učestalost fizičkog pregleda proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika bit će smanjena na najviše 1% od broja pošiljki koje udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 4. ovoga Pravilnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/171
Urbroj: 525-13-2-0705/11-7
Zagreb, 20. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK


[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. godine kojom se utvrđuju metode uzorkovanja i analize za službene kontrole razina mikotoksina u određenim prehrambenim proizvodima