Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 153/2011 (28.12.2011.), Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3182

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 5. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i postupak objavljivanja javnog natječaja, te postupak odlučivanja o odabiru pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava) kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), financira provedbu programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i području energetske učinkovitosti.

Članak 2.

(1) Javni natječaj za ostvarenje prava na sredstva Fonda za namjenu utvrđenu Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu) raspisuje se na temelju odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog natječaja.

(2) Odluku o raspisivanju javnog natječaja Upravni odbor donosi na temelju prijedloga direktora Fonda, a sukladno programu rada i financijskom planu Fonda, te Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

(3) Odluka Upravnog odbora o raspisivanju javnog natječaja sadrži predmet javnog natječaja, na koje se korisnike sredstava natječaj odnosi, vrstu i visinu sredstava, te rok za objavu javnog natječaja.

Članak 3.

(1) Tekst javnog natječaja sukladno odluci iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika priprema unutarnja ustrojstvena jedinica Fonda (u daljnjem tekstu: ustrojstvena jedinica) iz čijeg se djelokruga poslova javni natječaj provodi u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama.

(2) Tekst javnog natječaja sadrži: naziv provoditelja natječaja, predmet javnog natječaja, uvjete kojima korisnik sredstava mora udovoljiti, vrstu i visinu sredstava koja se natječajem dodjeljuju, natječajnu dokumentaciju, rok za dostavu ponuda na javni natječaj, kriterije za dodjelu sredstava, obrasce i upute za prijavu na natječaj te rok i način objavljivanja rezultata provedenog natječaja.

(3) Rok za dostavu ponuda na javni natječaj ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 60 dana od dana objave natječaja.

(4) Tekst javnog natječaja objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Fonda, a po potrebi i tiskovnim javnim medijima.

Članak 4.

(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Fonda, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta javnog natječaja na koji se ponuda odnosi i naznakom »Ne otvaraj«.

(2) U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dopuniti ili izmijeniti ponudu. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne može mijenjati.

(3) Ponude se upisuju u upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja.

(4) Upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio zapisnika o otvaranju ponuda.

(5) Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme zaprimanja.

(6) Ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

Članak 5.

(1) Postupak otvaranja ponuda i ocjene ponuda provodi povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje direktor Fonda posebnom odlukom.

(3) Povjerenstvo se sastoji od pet članova od kojih su četiri člana predstavnici Fonda, i to dva člana iz ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga poslova se javni natječaj provodi, jedan član iz ustrojstvene jedinice nadležne za pravne poslove, jedan član iz ustrojstvene jedinice nadležne za financijske poslove, te jedan član iz nadležnog ministarstva iz čijeg djelokruga poslova se natječaj objavljuje.

(4) Povjerenstvo je dužno otvoriti sve pravovremeno pristigle ponude te utvrditi da li se iste odnose na predmet javnog natječaja da li su podnesene od strane korisnika sredstava na kojeg se javni natječaj odnosi i da li je dostavljena propisana dokumentacija.

(5) Pravovremeno pristigle ponude, dopuštene i izjavljene od strane ponuditelja na koje se natječaj odnosi, povjerenstvo je dužno ocijeniti na temelju kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine«, broj 18/09).

(6) Povjerenstvo je dužno u roku od 8 dana od proteka roka za dostavu ponuda po objavljenom javnom natječaju započeti s radom i u daljnjem roku od 60 dana izraditi zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda s prijedlogom o odabiru korisnika sredstava.

(7) Zapisnik o otvaranju i ocijeni ponuda s prijedlogom o odabiru korisnika sredstava dostavlja se direktoru Fonda, potpisan od strane svih članova povjerenstva.

Članak 6.

Direktor Fonda na temelju zapisnika povjerenstva iz članka 5. stavka 7. ovoga Pravilnika podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda.

Članak 7.

(1) Na prijedlog direktora iz članka. 6. ovoga Pravilnika Upravni odbor Fonda donosi odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Odluka se objavljuje se na internetskoj stranici Fonda.

(3) Obavijest o objavi Odluke na internetskoj stranici Fonda dostavlja se svim ponuditeljima.

(4) Protiv Odluke ponuditelj ima pravo na prigovor koji se podnosi Fondu izravno u pisanom obliku, putem pošte, u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno na zapisnik u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o objavi Odluke iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Podnositelj prigovora mora naznačiti postupanje Fonda koje osporava te isto obrazložiti.

(6) Odluku po prigovoru donosi Upravni odbor Fonda u roku od 60 dana od dana podnošenja prigovora iz stavka 4. ovog članka.

(7) Odluka po prigovoru iz stavka 6. ovog članka dostavlja se podnositelju prigovora te objavljuje na internetskoj stranici Fonda.

(8) Odluka iz stavka 1. ovoga članka i odluka po prigovoru iz stavka 6. ovoga članka nisu upravni akti.

Članak 8.

(1) Upravni odbor Fonda donijet će odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda prema uvjetima javnog natječaja ili ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati.

(2) Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor na temelju prijedloga direktora Fonda, a sukladno zapisniku Povjerenstva iz članka 5. stavka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Na temelju Odluke iz članka 7. ovoga Pravilnika direktor Fonda sklapa ugovor s korisnikom sredstava o načinu i namjeni korištenja sredstava Fonda, rokovima za realizaciju i drugim pravima i obvezama ugovornih strana.

Članak 10.

Postupci po javnim natječajima započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 183/04).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 183/04).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/11-02/02

Urbroj: 563-02-01/05-11-1

Zagreb, 2. prosinca 2011.

Predsjednik Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.