Odluke o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 153/2011 (28.12.2011.), Odluke o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3186

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« 1/11., 6/11., 31/11. i 78/11.) u članku 23. stavku 2. tekst: »za 2011. godinu« zamjenjuje se tekstom: »od 1. siječnja do 31. ožujka 2012. godine«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 025-04/10-01/226

Ur.broj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 14. prosinca 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.