Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 154/2011 (29.12.2011.), Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3211

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), u članku 33. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sukladno odluci osnivača zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, zdravstvena djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.«.

Članak 2.

U članku 111. iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»– sukladno odluci osnivača može obavljati djelatnost sanitetskog prijevoza,«.

Dosadašnji podstavci 10. do 13. postaju podstavci 11. do 14.

Članak 3.

U članku 210. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave obvezni su započeti s radom najkasnije 30. lipnja 2012. godine.«.

Članak 4.

Iza članka 216. dodaju se članci 216.a i 216.b koji glase:

»Članak 216.a

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona mogu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti pisanu izjavu ravnatelju doma zdravlja o namjeri zasnivanja radnog odnosa u domu zdravlja.

Dom zdravlja obvezan je raspisati natječaj iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 216.b

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona koji ne zasnuju radni odnos u domu zdravlja sukladno članku 216.a ovoga Zakona mogu zdravstvenu djelatnost nastaviti obavljati u privatnoj praksi u prostoru doma zdravlja u kojem su obavljali tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i to sukladno odredbama općih propisa o zakupu poslovnog prostora.«.

Članak 5.

Rokovi propisani odredbama članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 22/2011) produljuju se na način da istječu:

– 30. lipnja 2012. godine za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži javne zdravstvene službe iz članka 211. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), odnosno sukladno mreži ugovornih subjekata medicine rada iz članka 30. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/2010),

– najkasnije 31. prosinca 2012. godine za prestanak rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/2010),

– najkasnije 31. prosinca 2012. godine za prijenos ugovora o radu zdravstvenih radnika u timu zakupca jedinice zakupa doma zdravlja iz članka 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011).

Pravne posljedice propisane člancima 211., 215. i 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), te članaka 29. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/2010) nastupaju istekom rokova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/11-01/05

Urbroj: 5030104-11-2

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.