Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

NN 154/2011 (29.12.2011.), Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3215

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

UREDBU

O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

I. UVOD

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se načela za unutarnje ustrojstvo ministarstava, državnih ureda, državnih upravnih organizacija (u daljnjem tekstu: tijela državne uprave), vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica i uvjeti za njihovo ustrojavanje, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, raspored radnog vremena, održavanje uredovnih dana te uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama.

Odredbe ove Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na urede, agencije, direkcije i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stručne službe Vlade).

Propisi koji se primjenjuju

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno njihovom djelokrugu i nadležnostima utvrđenim propisima kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija te drugim posebnim propisima. U okviru njihovog djelokruga i nadležnosti, unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova državne uprave koji se u njima obavljaju.

Članak 3.

Ako je posebnim zakonom ili drugim propisom unutarnje ustrojstvo pojedinih tijela državne uprave, ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade uređeno drugačije, odredbe ove Uredbe primjenjivat će se samo u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim propisima.

II. NAČELA

Načela

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i stručnih službi Vlade temelji se na sljedećim načelima:

1. Načelo racionalizacije,

2. Načelo funkcionalnosti,

3. Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti,

4. Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva,

5. Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva,

6. Načelo dostupnosti.

Načelo racionalizacije

Članak 5.

Načelo racionalizacije unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva uspostavu ekonomične organizacijske strukture potrebne za učinkovito obavljanje poslova uz što manje troškove.

Načelo funkcionalnosti

Članak 6.

Načelo funkcionalnosti podrazumijeva organiziranje tijela na način da se svi poslovi iz djelokruga tijela dodjeljuju određenim ustrojstvenim jedinicama. Ovisno o opsegu i značaju poslova, jednoj ustrojstvenoj jedinici može se dodijeliti više različitih poslova.

Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti

Članak 7.

Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti podrazumijeva da hijerarhijske linije, linije odgovornosti (vertikalna povezanost) i linije koordinacije i suradnje (horizontalna povezanost) u određenom tijelu budu jasno određene.

Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva

Članak 8.

Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva ujednačavanje temeljnih standarda unutarnjeg ustrojstva, koji se odnose na:

– vrste i nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica,

– opseg i sadržaj poslova te broj izvršitelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica,

– uvjete u pogledu njihovog ustrojavanja, mjerene brojem užih jedinica ili radnih mjesta,

– uvjete u pogledu strukturiranja područnih jedinica te ostalih elemenata unutarnjeg ustrojstva,

– uvjete u pogledu ustrojavanja iste razine unutarnjih ustrojstvenih jedinica za obavljanje iste vrste poslova u svim tijelima državne uprave.

Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva

Članak 9.

Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva mogućnost utvrđivanja i drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom, kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova, a kako bi tijela državne uprave mogla primjerenije i fleksibilnije reagirati na posebne ili promijenjene okolnosti, ali uz poštivanje ostalih načela unutarnjeg ustrojstva propisanih ovom Uredbom.

Načelo dostupnosti

Članak 10.

Načelo dostupnosti podrazumijeva unutarnje ustrojstvo tijela kojim se u najvećoj mogućoj mjeri omogućava efikasno zadovoljenje potreba građana i drugih stranaka.

III. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI VLADE, UVJETI ZA NJIHOVO USTROJAVANJE I NAČIN UPRAVLJANJA

1) Unutarnje ustrojstvene jedinice

Članak 11.

U ministarstvima se, u pravilu, ustrojavaju: upravne organizacije u sastavu ministarstava (uprave, zavodi i ravnateljstva), sektori, službe i odjeli, a kao posebne ustrojstvene jedinice ustrojavaju se glavno tajništvo i kabinet ministra.

Članak 12.

U državnim uredima se, u pravilu, ustrojavaju: sektori, službe i odjeli. Kao posebna ustrojstvena jedinica može se ustrojiti glavno tajništvo i kabinet predstojnika državnog ureda.

Članak 13.

U državnim upravnim organizacijama se, u pravilu, ustrojavaju sektori, službe i odjeli, a po potrebi se može ustrojiti i kabinet ravnatelja.

Članak 14.

U uredima, agencijama, direkcijama i drugim službama Vlade Republike Hrvatske mogu se ustrojiti službe i odjeli.

Na ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i način rada ureda, agencija, direkcija i drugih službi iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe.

Članak 15.

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave na području županija i unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama uređuje se posebnom uredbom Vlade Republike Hrvatske.

2) Uvjeti za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i način upravljanja

Članak 16.

Uprave, zavodi i ravnateljstva ustrojavaju se kao upravne organizacije za određena upravna područja iz djelokruga ministarstava.

Uprave, zavodi i ravnateljstva mogu se ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva sektora u njihovom sastavu.

Radom jedne ili više upravnih organizacija u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra.

Članak 17.

Sektor se ustrojava u tijelima državne uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave većeg opsega u pojedinom upravnom području.

Sektor se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije službe u njihovom sastavu.

Radom sektora upravlja načelnik sektora.

Sektor se može ustrojiti i kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica u tijelu državne uprave za obavljanje određenih poslova državne uprave, za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje upravne organizacije.

Radom samostalnog sektora upravlja načelnik samostalnog sektora.

Članak 18.

Služba se ustrojava u tijelu državne uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica za pojedino upravno područje manjeg opsega ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave.

Služba se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njenom sastavu.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Službe se mogu ustrojiti i kao samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice, za obavljanje određenih poslova državne uprave, za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje sektora u tijelima državne uprave.

Radom samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Članak 19.

Služba u državnoj upravnoj organizaciji se ustrojava za obavljanje poslova državne uprave većeg opsega u pojedinom upravnom području.

Služba se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Članak 20.

Odjel se ustrojava kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru službe u tijelima državne uprave, za pojedino upravno područje manjeg opsega ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave te općih, tehničkih i pomoćnih poslova većeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Odjeli se mogu ustrojiti i kao samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje određenih poslova državne uprave, za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje službi u tijelima državne uprave.

Radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Članak 21.

Odjeli se mogu ustrojiti uz ispunjenje uvjeta iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe, ako je uredbom o unutarnjem ustrojstvu pojedinog tijela državne uprave za obavljanje određenih poslova u odjelu predviđeno najmanje pet (5) izvršitelja, uključujući i voditelja odjela.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog specifičnosti i složenosti poslova, Vlada Republike Hrvatske može u uredbi o unutarnjem ustrojstvu pojedinog ministarstva, državnog ureda, odnosno stručne službe Vlade, odrediti za ustrojavanje pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i manji broj izvršitelja od najmanjeg broja potrebnih izvršitelja koji proizlazi iz odredbe stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

U ministarstvima i državnim uredima se ustrojava glavno tajništvo kao posebna ustrojstvena jedinica koja za potrebe ministarstva i državnoga ureda, u pravilu, obavlja pravne, kadrovske, organizacijske, financijsko-planske i računovodstvene poslove, poslove informatizacije te opće, pomoćne i tehničke poslove.

Na čelu Glavnog tajništva je glavni tajnik ministarstva, odnosno glavni tajnik državnog ureda.

Glavno tajništvo se može ustrojiti ako su najmanje ispunjeni uvjeti za ustrojavanje službe.

Članak 23.

Kabinet ministra, kabinet predstojnika državnog ureda, odnosno kabinet ravnatelja državne upravne organizacije je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja za ministra, predstojnika, odnosno ravnatelja obavlja protokolarne poslove, poslove odnosa sa sredstvima javnog informiranja, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, te druge stručne i administrativne poslove.

Ukoliko tijelo državne uprave ima manje od 50 zaposlenih, obavljanje poslova kabineta može se organizirati u okviru neke od ustrojstvenih jedinica unutar tog tijela.

Na čelu kabineta je tajnik kabineta.

Uz kabinet čelnika iz stavka 1. ovoga članka mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji (savjetnici) za posebne službene potrebe tijela državne uprave.

Članak 24.

Unutarnje ustrojstvene jedinice tijela državne uprave mogu se ustrojiti kao područne jedinice i izvan sjedišta tijela državne uprave.

Radom područnog ureda tijela državne uprave upravlja pročelnik.

Iznimno, ako nema uvjeta za ustrojavanje ustrojstvene jedinice izvan sjedišta tijela državne uprave, mogu se predvidjeti samostalni izvršitelji ako je to propisano posebnim zakonom.

Članak 25.

Područna jedinica ministarstva, odnosno državnog ureda ustrojava se kao područni ured ako su u njenom sastavu ustrojene najmanje dvije službe.

Područna jedinica državne upravne organizacije ustrojava se kao područni ured ako su u njenom sastavu ustrojena najmanje dva odjela.

Područne jedinice mogu imati ispostave. Uvjeti za osnivanje ispostava područnih jedinica i broj izvršitelja u njima određuje se uredbom o unutarnjem ustrojstvu pojedinog tijela državne uprave.

3) Upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

Članak 26.

Glavni tajnik ministarstva, odnosno državnog ureda:

– neposredno upravlja glavnim tajništvom,

– tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva, odnosno državnog ureda i upravnih organizacija u sastavu ministarstva, odnosno državnog ureda,

– predlaže plan rada ministarstva, odnosno državnog ureda na temelju nacrta planova rada upravnih organizacija u sastavu ministarstva, odnosno državnog ureda,

– brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika,

– izvješćuje ministra, odnosno predstojnika o ostvarivanju plana rada ministarstva, odnosno državnog ureda,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar, odnosno predstojnik državnog ureda.

Članak 27.

Zamjenik predstojnika državnog ureda:

– zamjenjuje predstojnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,

– koordinira obavljanje poslova državne uprave u pojedinom upravnom području državnog ureda,

– predlaže politiku razvoja u upravnim područjima za koja su nadležni,

– koordinira izradu strateških dokumenata u upravnim područjima iz svoje nadležnosti,

– koordinira izradu planova rada ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove u upravnim područjima za koje su nadležni,

– prati ostvarivanje planova rada u upravnim područjima iz svoje nadležnosti te izvješćuje predstojnika o njihovom ostvarivanju,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

Članak 28.

Zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije:

– zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,

– koordinira poslove strateškog planiranja iz djelokruga državne upravne organizacije,

– predlaže plan rada državne upravne organizacije na temelju planova rada službi i sektora u sastavu državne upravne organizacije,

– tehnički usklađuje rad službi u sastavu državne upravne organizacije,

– izvješćuje ravnatelja o ostvarivanju plana rada državne upravne organizacije,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Članak 29.

Načelnici sektora u ministarstvu, odnosno načelnici sektora u državnom uredu i državnoj upravnoj organizaciji:

– upravljaju radom ustrojstvene jedinice u sastavu ministarstva, državnog ureda, odnosno državne upravne organizacije,

– predlažu nacrt plana rada za ustrojstvene jedinice u sastavu ministarstva, državnog ureda, odnosno državne upravne organizacije,

– raspoređuju poslove na unutarnje ustrojstvene jedinice i nadziru njihovo izvršavanje,

– određuju i nadziru način i vrijeme izvršenja poslova,

– supotpisuju akte koje iz djelokruga ustrojstvene jedinice u sastavu ministarstva, državnog ureda, odnosno državne upravne organizacije, koje potpisuje ministar, predstojnik državnog ureda, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije,

– daju naputke za rad službenicima i namještenicima,

– predlažu raspored službenika i namještenika,

– izvješćuju ministra, predstojnika državnog ureda, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije o stanju izvršavanja poslova,

– obavljaju i druge poslove koje im povjeri čelnik tijela.

Članak 30.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u tijelima državne uprave:

– upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice,

– planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica,

– raspoređuju poslove na pojedine službenike i namještenike,

– daju upute službenicima i namještenicima za izvršavanje određenog posla,

– prate izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici,

– obavljaju nadzor nad radom pojedinih službenika i namještenika,

– supotpisuju nacrte akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice,

– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova,

– neposredno izvršavaju najsloženije poslove iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice.

Članak 31.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u ministarstvima za svoj rad odgovaraju ministru, zamjeniku ministra, te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u državnim uredima za svoj rad odgovaraju predstojniku državnog ureda, zamjeniku predstojnika državnog ureda te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u državnim upravnim organizacijama za svoj rad odgovaraju ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Odgovornost za rad osoba koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica stručnih službi Vlade uređuje se propisom kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo tog tijela.

4) Stručni kolegij i savjetodavna radna tijela

Članak 32.

U tijelima državne uprave osniva se stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo čelnika tijela.

Sastav i način rada stručnog kolegija utvrđuje čelnik tijela državne uprave pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 33.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova državne uprave iz djelokruga tijela državne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga tijela državne uprave, mogu se u tijelima državne uprave osnivati savjetodavna radna tijela (povjerenstva, radne grupe i sl.).

Savjetodavna radna tijela osniva čelnik tijela državne uprave.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 34.

U tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Godišnji plan rada u tijelima državne uprave donosi čelnik tijela državne uprave.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

V. RASPORED RADNOG VREMENA, UREDOVNI DANI I UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA

Članak 35.

Tjedno radno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljaka do petka.

Iznimno, čelnik tijela može, ovisno o potrebama određenih službi, za te službe, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.

Članak 36.

Tijela državne uprave rade u pravilu dnevno od 8.30 do 16.30 sati.

Članak 37.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Dnevni odmor mora se organizirati tako da tijela državne uprave, gdje je to moguće, ne prekidaju rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

Članak 38.

Tijela državne uprave dužna su preraspodjelom poslova osigurati uredovno vrijeme za rad sa strankama na način da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u tijelima državne uprave svakog radnog dana, tijekom trajanja redovitog radnog vremena.

Članak 39.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima državne uprave uređuju se pobliže pravilnikom o unutarnjem redu tijela državne uprave.

Tijela državne uprave dužna su putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama tijela državne uprave, odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu tijela državne uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima i drugim strankama.

Članak 40.

Uredovni dani su određeni dani u tjednu u kojima se određeni poslovi državne uprave obavljaju u mjestima izvan sjedišta tijela državne uprave.

Uredovne dane određuje čelnik tijela posebnom odlukom.

Odlukom o održavanju uredovnih dana utvrdit će se poslovi koji će se obavljati na uredovne dane te mjesto i vrijeme održavanja uredovnih dana.

Odluka o održavanju uredovnih dana objavljuje se na web-stranicama tijela te na drugi prikladan način.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstava, državnih ureda, državnih upravnih organizacija, te stručnih službi Vlade, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministri, predstojnici državnih ureda, ravnatelji državnih upravnih organizacija, čelnici ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade donijet će pravilnike o unutarnjem redu, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi o unutarnjem ustrojstvu.

Čelnici tijela iz stavka 2. ovoga članka donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika na temelju pravilnika o unutarnjem redu, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 29/2011).

Stupanje na snagu

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/23

Urbroj: 5030106-11-2

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.