Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

NN 154/2011 (29.12.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3218

Na temelju članka 72. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008, 83/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE

I.

U Odluci o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (»Narodne novine«, broj 92/2011), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Najviša razina cijene plina iz stavka 1. ove točke primjenjuje se do 31. ožujka 2012. godine.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/01

Urbroj: 5030116-11-4

Zagreb, 29. prosinca 2011.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.