Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

NN 10/2012 (23.1.2012.), Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

278

Na temelju članka 179. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 2012. godine donijela

UREDBU

O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se ovlasti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave (dalje u tekstu: Ministarstvo gospodarstva), način postupanja i druga bitna pitanja u vezi nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon) i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Članak 2.

(1) Ministarstvo gospodarstva provodi nadzor u svrhu otklanjanja ili sprječavanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave.

(2) Nadzor nad provedbom Zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave provodi se uvidom u dokumentaciju određenu člankom 6. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ministarstvo gospodarstva provodi nadzor povodom:

– predstavke pravne osobe,

– predstavke fizičke osobe,

– predstavke građana,

– anonimne predstavke,

– informacija objavljenih u medijima,

– zahtjeva tijela državne uprave i drugih državnih tijela,

– podataka i saznanja državnog službenika, odnosno druge osobe slijedom pretraživanja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, i dr.

(2) Predstavka ili zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– o naručitelju,

– o predmetu nabave,

– o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi,

– o navodnoj nepravilnosti (postupanje protivno Zakonu o javnoj nabavi ili podzakonskim propisima u području javne nabave ili propuštanje postupanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili podzakonskim propisima u području javne nabave).

(3) U slučaju da predstavka ili zahtjev ne sadrži sve podatke iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo gospodarstva će pozvati podnositelja predstavke/zahtjeva da dopuni podatke, ako je podnositelj poznat.

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka odnosi se i na državnog službenika, odnosno drugu osobu koja je pretraživanjem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, i dr. došla do podataka i saznanja o navodnoj nepravilnosti.

Članak 4.

(1) Ministarstvo gospodarstva smije započeti nadzor za vrijeme trajanja postupka javne nabave i nakon završetka postupka javne nabave, a najkasnije tri godine od njegova završetka.

(2) Ako postupak javne nabave nije bio proveden Ministarstvo gospodarstva smije započeti nadzor najkasnije tri godine od sklapanja ugovora.

(3) Ministarstvo gospodarstva smije započeti nadzor i nakon isteka rokova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka povodom zahtjeva Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Nadzor koji se provodi za vrijeme trajanja postupka javne nabave ne zaustavlja njegov tijek.

Članak 5.

(1) Nadzor se neće provoditi u slučaju ako:

– se utvrdi nenadležnost Ministarstva gospodarstva,

– su protekli rokovi iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe,

– niti nakon poziva na dopunu predstavka ili zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, ili

– dopunu podataka iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nije moguće pribaviti jer je podnositelj predstavke nepoznat.

(2) Kada Ministarstvo gospodarstva ne provodi nadzor u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ili slijedom odgovarajuće odredbe Zakona, o tome sastavlja bilješku i obavještava podnositelja predstavke/zahtjeva, ako je podnositelj poznat.

Članak 6.

(1) Naručitelj je obvezan na zahtjev Ministarstva gospodarstva na zatraženi način (poštom, dostavom, telefaksom, elektroničkim putem) najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka zahtjeva dostaviti svu dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi.

(2) Ovisno o konkretnom slučaju, naručitelj na zahtjev dostavlja dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke, zapisnike, ponude, ugovor o javnoj nabavi, okvirni sporazum, obrazloženja ili očitovanja naručitelja i ostalu dokumentaciju i podatke povezane s pojedinom nabavom.

(3) Nadzor nad provedbom Zakona započinje slanjem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo gospodarstva mora započeti nadzor najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva ili predstavke iz članka 3. ove Uredbe.

(5) Naručitelj je na zahtjev obvezan dostaviti i podatke o odgovornoj osobi naručitelja.

(6) Dokumentacija u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi dostavlja se u preslici ako nije drugačije zatraženo. Objašnjenja, obrazloženja ili očitovanja naručitelja dostavljaju se u izvorniku.

(7) Nakon provedenog nadzora dokumentacija u vezi postupaka i ugovora o javnoj nabavi, koja je dostavljena u izvorniku, vraća se naručitelju.

(8) Ministarstvo gospodarstva može zatražiti i od podnositelja predstavke/zahtjeva pojašnjenje odnosno dodatno obrazloženje vezano uz navode iz predstavke/zahtjeva, ako je podnositelj poznat.

(9) Ministarstvo gospodarstva može u svrhu provođenja nadzora zatražiti pravnu pomoć, mišljenja, očitovanja i sl. od drugih tijela državne uprave i državnih tijela.

Članak 7.

(1) O provedenom nadzoru Ministarstvo gospodarstva sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o provedenom nadzoru sadrži:

– podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva,

– podatke o mjestu provedbe nadzora,

– podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora,

– podatke o nazivu i sjedištu naručitelja,

– podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe,

– podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora,

– podatke o predmetu nabave,

– podatke o nepravilnosti (postupanje protivno Zakonu o javnoj nabavi ili podzakonskim propisima u području javne nabave ili propuštanje postupanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili podzakonskim propisima u području javne nabave) na koju se upućuje,

– opis tijeka i sadržaja u nadzoru provedenih radnji,

– podatke o dokumentaciji u koju je izvršen uvid,

– nalaz i mišljenje o uočenim nepravilnostima, ako ih je bilo,

– prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga nadležnom prekršajnom sudu ako jedna ili više utvrđenih nepravilnosti imaju obilježja prekršaja propisanih Zakonom,

– druge potrebne podatke ovisno o konkretnom slučaju,

– osobno ime i potpis službenika koji je proveo nadzor.

(3) U potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuje službenik i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena.

Članak 8.

(1) Nakon provedenog nadzora, Ministarstvo gospodarstva dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora:

1. mišljenje o uočenim nepravilnostima, te preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti, ili

2. mišljenje da nisu uočene nepravilnosti.

(2) Ako je Ministarstvo gospodarstva utvrdilo jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja propisanih Zakonom, naručitelju se dostavlja obavijest da će povodom nalaza u nadzoru podići optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

(3) Ako je nadzor proveden povodom zahtjeva tijela državne uprave ili drugog državnog tijela, Ministarstvo gospodarstva mu dostavlja zapisnik o provedenom nadzoru.

(4) Ako, nakon provedenog nadzora, proizlazi nadležnost drugog tijela državne uprave ili državnog tijela, zapisnik o provedenom nadzoru dostavit će im se na nadležno postupanje.

Članak 9.

Naručitelj je obvezan najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka preporuke iz članka 8. ove Uredbe, obavijestiti Ministarstvo gospodarstva o postupanju u skladu s preporukom.

Članak 10.

(1) Nadzor nad provedbom Zakona završava primitkom obavijesti naručitelja iz članka 9. ove Uredbe o postupanju u skladu s preporukom.

(2) Ako nisu uočene nepravilnosti, nadzor nad provedbom Zakona završava dostavom naručitelju mišljenja da nisu uočene nepravilnosti.

(3) Ako je Ministarstvo gospodarstva utvrdilo jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja propisanih Zakonom, nadzor nad provedbom Zakona završava podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom prekršajnom sudu.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/12-01/02

Urbroj: 5030116-12-1

Zagreb, 19. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.