Uredba o objavama javne nabave

NN 10/2012 (23.1.2012.), Uredba o objavama javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

280

Na temelju članka 18. stavka 12., članka 55. stavka 5. i članka 122. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 2012. godine donijela

UREDBU

O OBJAVAMA JAVNE NABAVE

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se vrijednosti europskih pragova, izgled i sadržaj standardnih obrazaca za objave javne nabave te način i uvjeti njihova objavljivanja.

VRIJEDNOSTI EUROPSKIH PRAGOVA

Članak 2.

(1) Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju na javne naručitelje iznose:

1. 130.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode državna tijela Republike Hrvatske iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon);

2. 200.000 eura:

– za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona i pravne osobe iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona,

– za ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode svi javni naručitelji za usluge istraživanja i razvoja iz kategorije 8. Dodatka II. A Zakona, telekomunikacijske usluge iz kategorije 5. Dodatka II. A Zakona čije su pozicije u CPV-u ekvivalentne brojevima nomenklature CPC 7524, 7525 i 7526 i/ili za usluge iz Dodatka II. B Zakona;

3. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima i koncesije za javne radove.

(2) Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju na subjekte koji nisu naručitelji u smislu Zakona iznose:

1. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima iz članka 7. stavka 1. alineje 1. Zakona;

2. 200.000 eura za ugovore o javnim uslugama iz članka 7. stavka 1. alineje 2. Zakona.

(3) Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju na sektorske naručitelje iznose:

1. 400.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i natječaje;

2. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima.

(4) Vrijednost europskog praga koja se primjenjuje na koncesionare javnih radova koji nisu javni naručitelji u smislu Zakona iznosi 5.000.000 eura za ugovore o radovima.

(5) Vrijednosti europskih pragova koje se primjenjuju na naručitelje koji primjenjuju Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti iznose:

1. 400.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama;

2. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima.

NAČIN PRERAČUNAVANJA

Članak 3.

(1) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji iznose iz članka 2. ove Uredbe te iznose iz Zakona koji su izraženi u eurima naručitelj preračunava u kunsku protuvrijednost. Preračunavanje se provodi na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure Hrvatske narodne banke, važećeg na dan u kojem naručitelj šalje poziv na nadmetanje, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje, na dan u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na naručitelje se primjenjuju vrijednosti europskih pragova preračunati u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.

(3) Vrijednosti europskih pragova iz članka 2. ove Uredbe dani su u iznosu bez poreza na dodanu vrijednost.

STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE JAVNE NABAVE

Članak 4.

(1) Objave javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima.

(2) Standardni obrasci za objave javne nabave su:

– Standardni obrazac 1: Prethodna (informacijska) obavijest;

– Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje;

– Standardni obrazac 3: Obavijest o sklopljenim ugovorima;

– Standardni obrazac 4: Prethodna (indikativna) obavijest – sektor;

– Standardni obrazac 5: Poziv na nadmetanje – sektor;

– Standardni obrazac 6: Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektor;

– Standardni obrazac 7: Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije;

– Standardni obrazac 8: Obavijest na profilu naručitelja (kupca);

– Standardni obrazac 10: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove;

– Standardni obrazac 11: Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji;

– Standardni obrazac 12: Poziv na natječaj;

– Standardni obrazac 13: Obavijest o rezultatima natječaja;

– Standardni obrazac 14: Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku;

– Standardni obrazac 15: Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(3) Standardni obrasci iz stavka 2. ovoga članka nalaze se u Prilogu ove Uredbe i njen su sastavni dio.

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 5.

(1) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske je usluga koja:

1. naručiteljima omogućava elektroničko sastavljanje i slanje na objavljivanje objava javne nabave na standardnim obrascima te stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije;

2. objavljuje objave javne nabave na standardnim obrascima i stavlja na raspolaganje pripadajuću dokumentaciju;

3. omogućava besplatan pregled i preuzimanje objavljenih objava javne nabave i pripadajuće dokumentacije;

4. sadrži bazu svih podataka iz objava javne nabave i omogućava njihovu statističku obradu.

(2) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske uspostavljaju, vode i održavaju »Narodne novine« d.d.

(3) Uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, upute za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i cjenik objava javno se objavljuju na internetskim stranicama »Narodnih novina« d.d.

(4) Suglasnost na cjenik »Narodnih novina« d.d. za objave javne nabave i njegove izmjene i dopune daje Vlada Republike Hrvatske.

ELEKTRONIČKO SASTAVLJANJE I SLANJE OBJAVA JAVNE NABAVE

Članak 6.

(1) Naručitelji su obvezni prije početka korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske izvršiti jednokratnu registraciju u sustav.

(2) Za potrebe elektroničkog sastavljanja i slanja na objavljivanje objava javne nabave naručitelji su dužni ispuniti minimum tehničkih uvjeta, i to:

1. pristup internetu, i

2. internetski preglednik.

(3) Elektroničko sastavljanje objava javne nabave podrazumijeva online unos podataka u predviđena polja potrebnih za slanje na objavljivanje objava o javnoj nabavi na standardnim obrascima (odabir između ponuđenih opcija, unos informacija ili oznaka).

(4) Ako naručitelji ne sastave i ne pošalju objave javne nabave sukladno odredbama ove Uredbe te pravilima i općim uvjetima korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, Narodne novine d.d. odbijaju objavljivanje istih.

(5) Za točan unos podataka odgovara naručitelj.

OBJAVLJIVANJE OBJAVA O JAVNOJ NABAVI

Članak 7.

(1) Objava javne nabave bit će objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske prvi idući radni dan od dana njena slanja pod uvjetom da je sastavljena i poslana na objavljivanje do 18:00 sati.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka bez obzira na dan sastavljanja objave javne nabave, naručitelj može birati dan njena slanja na objavljivanje.

(3) Dan sastavljanja objave javne nabave i dan njena slanja na objavljivanje može biti radni dan i neradni dan.

(4) Besplatni ispravci ili povlačenje objava javne nabave te pripadajuće dokumentacije mogući su najkasnije do 18:00 sati na dan koji je određen kao dan slanja objave na objavljivanje.

(5) Objavljene objave javne nabave mogu se razlikovati od standardnih obrazaca za objave javne nabave, ovisno o vrsti naručitelja, predmetu nabave, odabranom postupku javne nabave i ostalim varijabilnim podacima koje unosi naručitelj.

OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE

Članak 8.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave javne nabave za nabave velike vrijednosti objavljuju se i u Službenom listu Europske unije.

(2) Objave iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija.

(3) Ako naručitelj namjerava objaviti u Službenom listu Europske unije i objave javne nabave za nabave male vrijednosti, onda mora koristiti standardne obrasce iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Sastavljanje i slanje objava javne nabave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije obavlja se isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Dan slanja objave javne nabave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske smatra se danom slanja objave javne nabave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije.

(5) Objava javne nabave bit će objavljena u Službenom listu Europske unije najkasnije pet dana od dana njena slanja na objavljivanje.

(6) Poziv na nadmetanje objavljuje se u potpunosti na hrvatskom jeziku, te je ta verzija jedini vjerodostojan tekst. Sažetak važnih elemenata svakog poziva bit će objavljen na ostalim službenim jezicima Europske unije.

(7) Objavljivanje objava javne nabave u Službenom listu Europske unije dodatno se ne naplaćuje.

DOSTUPNOST OBJAVA O JAVNOJ NABAVI

Članak 9.

(1) Svaka objava javne nabave i pripadajuća dokumentacija mora biti javno dostupna za pregled u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske najmanje godinu dana od dana objavljivanja objave javne nabave.

(2) Svaka objava javne nabave mora biti dostupna u arhivi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske najmanje četiri godine od dana njena objavljivanja s ciljem neograničenog i besplatnog pristupa i pretraživanja objava središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 10.

Naručitelji koji su započeli postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008) za koje je potrebno tijekom 2012. godine objaviti odgovarajuće objave o javnoj nabavi na standardnim obrascima propisanima Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, br. 13/2008, 77/2008, 4/2009 i 52/2010) iste moraju objaviti najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/12-01/01

Urbroj: 5030116-12-1

Zagreb, 19. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE JAVNE NABAVE


Standardni obrazac 1: Prethodna (informacijska) obavijest

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje

Standardni obrazac 3: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Standardni obrazac 4: Prethodna (indikativna) obavijest – sektor

Standardni obrazac 5: Poziv na nadmetanje – sektor

Standardni obrazac 6: Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektor

Standardni obrazac 7: Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije

Standardni obrazac 8: Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

Standardni obrazac 10: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove

Standardni obrazac 11: Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji

Standardni obrazac 12: Poziv na natječaj

Standardni obrazac 13: Obavijest o rezultatima natječaja

Standardni obrazac 14: Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

Standardni obrazac 15: Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora