Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

332

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/05
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Članak 1.

U Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10. i 49/11.) u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Zastupnik nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Na mirovine ostvarene prema stavku 1. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 1.a Zakona o najvišoj mirovini.«.

Članak 3.

Članci 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 16.a i 17. brišu se.

Članak 4.

U članku 18. riječi: »zastupničku mirovinu u skladu s ovim Zakonom« zamjenjuju se riječju: »mirovinu«.

Članak 5.

U članku 19. iza riječi: »dužnosti« zarez i riječi: »zastupničke mirovine i razlike između zastupničke mirovine i mirovine utvrđene prema općim propisima« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 86/09.).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članci 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 49/11.).

Članak 8.

Zahtjevi podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se prema odredbama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10. i 49/11.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/02
Zagreb, 25. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.