Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

HRVATSKI SABOR

334

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, br. 26/11.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dužnosnici u smislu ovoga Zakona su:

1. Predsjednik Republike Hrvatske,

2. predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

3. zastupnici u Hrvatskom saboru,

4. predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske (potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske),

5. predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

6. zamjenici ministra,

7. predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

8. predstojnici državnih ureda,

9. glavni ravnatelj policije,

10. ravnatelj Porezne uprave,

11. ravnatelj Carinske uprave,

12. glavni inspektor Državnog inspektorata,

13. glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

14. guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

15. pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

16. pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

17. pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

18. pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

19. tajnik Hrvatskoga sabora,

20. glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

21. glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

22. tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

23. zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

24. zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske,

25. zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

26. pomoćnici ministara,

27. glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

28. ravnatelji državnih upravnih organizacija,

29. ravnatelj i zamjenici ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom,

30. ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

31. direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

32. ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

33. glavni državni rizničar,

34. predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,

35. ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,

36. dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata,

37. načelnik i zamjenici načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

38. glavni inspektor obrane,

39. zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske i Zapovjedništva za potporu, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskoga vojnog učilišta te zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske,

40. predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

41. predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu,

42. župani i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici,

43. gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici,

44. predsjednik, zamjenici i članovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave,

45. predsjednik i članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »Hrvatske« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »na temelju prethodno provedenog javnog natječaja« brišu se.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »na temelju prethodno provedenog javnog natječaja« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (»Narodne novine«, br. 95/10.).

Članak 4.

Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), imenovani na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, nastavljaju s radom do imenovanja novih članova sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.