Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

HRVATSKI SABOR

335

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98., 19/99., 35/00. i 60/04.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo koje upravlja Agencijom je Uprava koju čine:

1. prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, koji je po položaju predsjednik Uprave,

2. ministar financija, koji je po položaju zamjenik predsjednika Uprave,

3. predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, član Uprave,

4. predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, član Uprave.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/12-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.