Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

336

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Ovršnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/03

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 139/10., 125/11., 150/11. i 154/11.) u članku 339. podstavku 1. riječi: »31. prosinca 2011.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2012.«.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11.) u članku 7. riječi: »1. siječnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2012.«.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/12-01/01

Zagreb, 20. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.