Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosti

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

337

Na temelju članka 89, Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/04

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11. i 154/11.) odredbe članka 5. neće se primjenjivati u 2012. godini.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/01

Zagreb, 20. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.