Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 12/2012 (26.1.2012.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

338

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/02

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. siječnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11. i 154/11.) u članku 33. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sukladno odluci osnivača zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, zdravstvena djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.«.

Članak 2.

U članku 111. iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»– sukladno odluci osnivača može obavljati djelatnost sanitetskog prijevoza,«.

Dosadašnji podstavci 10. do 13. postaju podstavci 11. do 14.

Članak 3.

U članku 210. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave obvezni su započeti s radom najkasnije 30. lipnja 2012.«.

Članak 4.

Iza članka 216. dodaju se članci 216.a i 216.b koji glase:

»Članak 216.a

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona mogu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti pisanu izjavu ravnatelju doma zdravlja o namjeri zasnivanja radnog odnosa u domu zdravlja.

Dom zdravlja obvezan je raspisati natječaj na prijedlog ravnatelja doma zdravlja iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 216.b

Zdravstveni radnici iz članka 216. ovoga Zakona koji ne zasnuju radni odnos u domu zdravlja sukladno članku 216.a ovoga Zakona mogu zdravstvenu djelatnost nastaviti obavljati u privatnoj praksi u prostoru doma zdravlja u kojem su obavljali tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i to sukladno odredbama općih propisa o zakupu poslovnog prostora.«.

Članak 5.

Rokovi propisani odredbama članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 22/11.) produljuju se na način da istječu:

– 30. lipnja 2012. za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži javne zdravstvene službe iz članka 211. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.), odnosno sukladno mreži ugovornih subjekata medicine rada iz članka 30. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.),

– najkasnije 31. prosinca 2012. za prestanak rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.),

– najkasnije 31. prosinca 2012. za prijenos ugovora o radu zdravstvenih radnika u timu zakupca jedinice zakupa doma zdravlja iz članka 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.).

Pravne posljedice propisane člancima 211., 215. i 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.), te članaka 29. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.) nastupaju istekom rokova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 154/11.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/01

Zagreb, 20. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.