Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdrav­stvenih ustanova

NN 12/2012 (26.1.2012.), Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdrav­stvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

360

Na temelju članka 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011 i 154/11) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za kategorizaciju medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova, uključujući uvjete pod kojima se nabavlja medicinsko-tehnička oprema zdravstvenih ustanova.

Članak 2.

Uvjeti u pogledu vrste medicinsko-tehničke opreme za pojedine zdravstvene djelatnosti propisuju se pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Članak 3.

Za svaku nabavu opreme zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica područne (regionalne) samouprave, bez obzira na izvor financiranja, a čija je vrijednost iznad 600.000,00 kuna, potrebno je ishoditi suglasnost ministra zdravlja.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 55/07).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/14
Urbroj: 534-07-12-2
Zagreb, 24. siječnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.