Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodno plina, bez visine tarifnih stavki

NN 13/2012 (30.1.2012.), Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodno plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

376

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 24. siječnja 2012. donosi

IZMJENE

TARIFNOG SUSTAVA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 34/07, 47/07 i 44/10) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11).«

Članak 2.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts

Ts1
(kn/kWh)

Ts2 (kn)

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

Ts11DI

Ts21DI

PODUZETNIŠTVO

– TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

Ts12DI

Ts22DI

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

Ts13DI

Ts23DI

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

Ts14DI

Ts24DI

Članak 3.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

PRILOG 2.

ISPRAVE I PODACI KOJE SU DISTRIBUTERI PLINA DUŽNI SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, s time da je u svim tablicama potrebno unijeti samo podatke za prethodnu godinu.

2. Financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetske djelatnosti distribucije prirodnog plina obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.

3. Financijsko izvješće za energetsku djelatnost distribucije prirodnog plina, ovjereno od strane ovlaštenog revizora.

4. Ostali potrebni podaci prema sljedećim tablicama:

Tablica 1.

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

TM 1

TM 2

TM 3

TM 4

1.

Visina tarifnih stavki

/

/

/

/

1.1.

Ts1 – jedinična cijena distribuirane količine prirodnog plina (kn/kWh)

1.2.

Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn)

2.

Ukupan broj korisnika distribucijskog sustava u godini

2.1.

Broj korisnika distribucijskog sustava po mjesecima

Siječanj

2.2.

Veljača

2.3.

Ožujak

2.4.

Travanj

2.5.

Svibanj

2.6.

Lipanj

2.7.

Srpanj

2.8.

Kolovoz

2.9.

Rujan

2.10.

Listopad

2.11.

Studeni

2.12.

Prosinac

3.

Ukupne distribuirane količine prirodnog plina u godini

3.1.

Distribuirane količine prirodnog plina po mjesecima (kWh)

Siječanj

3.2.

Veljača

3.3.

Ožujak

3.4.

Travanj

3.5.

Svibanj

3.6.

Lipanj

3.7.

Srpanj

3.8.

Kolovoz

3.9.

Rujan

3.10.

Listopad

3.11.

Studeni

3.12.

Prosinac

Tablica 2.

R.b.

Potrebni podaci

Prethodna godina – ostvareno

Naturalni pokazatelji (km, kom. ili sl.)

Iznos (kn)

1.1.

Izgradnja plinske mreže

1.2.

Rekonstrukcija plinske mreže

1.3.

Izgradnja plinskih priključaka

1.4.

Rekonstrukcija plinskih priključaka

1.5.

Izgradnja novih objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

1.6.

Rekonstrukcija objekata (regulacijske stanice, odorizacijske stanice i sl.)

1.7.

Ostale investicije (vozila, oprema, alati, uređaji i sl.)

1.

Nove investicije – ukupno

Članak 4.

U cijelom tekstu Tarifnog sustava oznaka: »m3« zamjenjuje se oznakom: »kWh«.

Članak 5.

Ove Izmjene Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/11-01/17

Urbroj: 371-01/12-23

Zagreb, 24. siječnja 2012.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.