Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 13/2012 (30.1.2012.), Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

377

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 24. siječnja 2012. donosi

IZMJENE

TARIFNOG SUSTAVA ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 34/07, 47/07 i 87/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10), Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (»Narodne novine«, broj 43/09).

(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

Kućanstvo – tarifni kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu,

Regulacijska godina – dio regulacijskog ciklusa koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

Regulacijski period – razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki parametri koji utječu na izračun dozvoljenog prihoda koji opskrbljivač plinom ostvaruje od obavljanja energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca,

Regulirana sredstva – samo ona sredstva koja se koriste za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca,

Tarifna grupa kućanstvo (TG) – tarifni kupci iz kategorije kućanstvo koji se opskrbljuju plinom na regulirani način i po reguliranoj cijeni,

Tarifni model (TM) – podgrupa tarifne grupe ovisna o ukupnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina,

Tarifna stavka (Ts) – dio Tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u kunama određuje vrijednost isporučene jedinične količine prirodnog plina (kn/kWh) ili fiksne mjesečne naknade (kn).«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Za utvrđivanje cijene opskrbe prirodnim plinom tarifnog kupca primjenjuju se sljedeće tarifne stavke:

■ fiksna mjesečna naknada (kn) i

■ jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/kWh).«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. tarifna stavka: »Ts1« mijenja se i glasi:

»Ts1 – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina (kn/kWh),«

Članak 4.

U članku 11. značenje oznake: »Ts1i« mijenja se i glasi:

»Ts1i – jedinična cijena isporučene količine prirodnog plina za pojedini tarifni model u regulacijskoj godini t (kn/kWh),«

Članak 5.

U Prilogu 2. TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA NABAVE PLINA, Tablice 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Tablica 1. Troškovi dobave prirodnog plina

R.b.

Troškovi dobave
prirodnog plina

Regulacijska godina
t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina
t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina
t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Prodajna cijena prirodnog plina1 (kn/kWh)

2.

Ukupna količina prirodnog plina (kWh)

3.

Trošak dobave prirodnog plina (kn) 3. = 1. x 2.

1 – prema važećoj cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

Napomena: Za regulacijske godine potrebno je priložiti preslike faktura od energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost dobave prirodnog plina.

Tablica 2. Troškovi transporta prirodnog plina

R.b.

Troškovi transporta prirodnog plina

Regulacijska godina
t-2 – ostvareni iznos (kn)

Regulacijska godina
t-1 – ostvareni ili procijenjeni iznos (kn)

Regulacijska godina
t – procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Trošak transporta prirodnog plina1 (kn)

1 – utvrđeno primjenom odredbi Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

Napomena: Za regulacijske godine potrebno je priložiti preslike faktura za transport prirodnog plina.«

U Tablici 4. Troškovi nabave ostalih plinova, u tekstu ispod Tablice napomene 1. i 5. mijenjaju se i glase:

»1 – prema cjeniku dobavljača, odobrenog od Ministarstva, prema Pravilniku o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina (»Narodne novine«, broj 147/10 i 59/11)

5 – koeficijent utroška mase UNP-a za energiju miješanog/gradskog/otparenog plina«.

Članak 6.

U cijelom tekstu Tarifnog sustava oznaka: »Sm3« i oznaka: »m3« zamjenjuju se oznakom »kWh«.

Članak 7.

Ove Izmjene Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/11-01/17

Urbroj: 371-01/12-25

Zagreb, 24. siječnja 2012.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.