Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

NN 13/2012 (30.1.2012.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR

379

Na temelju odredbe članaka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika o radu Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u akademskoj 2010./2011. godini održanoj 30. svibnja 2011. godine, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 7. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU

O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA

OPĆI UVJETI

I.

Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

PREDAVAČ

II.

U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te opće uvjete i sljedeće uvjete:

Pristupnik treba ispunit dva (2) od sljedećih pet (5) uvjeta:

1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti;

2. da je održao jedno (1) javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja struke iz koje se provodi postupak izbora u zvanje predavača;

3. da je objavio ukupno najmanje dva (2) stručna ili jedan (1) znanstveni rad (pri čemu stručni radovi ne mogu bit prikazi), ili dva (2) prijevoda stručnih ili znanstvenih tekstova vezanih uz struku koju predavač predaje, odnosno književnih tekstova u slučaju da se predavač bira iz područja znanosti o jeziku i književnosti, odnosno jedan (1) stručni ili znanstveni rad i jedan (1) prijevod;

4. da je sudjelovao na najmanje jednom (1) seminaru ili radionici za stručno usavršavanje s odgovarajućom potvrdom, ili da je aktivno sudjelovao u organizaciji ili vođenju ekipa međunarodnog, nacionalnog ili sveučilišnog sportskog natjecanja studenata, (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu);

5. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem trideset (30) norma sati.

Pri reizboru u nastavno zvanje predavača pristupnik treba ispuniti drugi uvjet naveden pod Općim uvjetima u točki I. ove Odluke te ispuniti tri (3) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno zvanje predavača, a također i među uvjetima za izbor u višeg predavača.

VIŠI PREDAVAČ

III.

U nastavno zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i uvjete za nastavno zvanje predavača te sljedeće uvjete:

– da je od izbora u zvanje predavača ili pet godina prije izbora u zvanje višeg predavača svake godine održala (60) norma sati nastave

– da je objavila najmanje tri (3) stručna ili znanstvena rada.

Uz navedene uvjete pristupnik treba ispuniti još tri (3) uvjeta od sljedećih šest (6) uvjeta:

1. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti;

2. da je na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja/vježbe kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;

3. da je autor ili koautor u barem jednoj značajnijoj studiji ili opsežnijem radu (npr. udžbenik, nastavna skripta, rječnik)

4. da je sudjelovao sveukupno u najmanje dvije (2) od sljedećih stručnih aktivnosti:

• recenzija ili lektura radova objavljenih u stručnim/znanstvenim časopisima;

• konferencijsko prevođenje na akademskoj razini (samo za izbor nastavnika stranog jezika);

• organizacija i aktivno sudjelovanje u stručnom odnosno studijskom putovanju s izvođenjem nastave;

• organizacija gostovanja stranih predavača;

• organizacija i aktivno sudjelovanje u ljetnoj školi s programom cjelodnevne nastave;

• da je u nastavnom zvanju predavača održao najmanje dva (2) ciklusa stručnog usavršavanja ili barem jedan (1) tečaj stranog jezika (samo za izbor nastavnika stranog jezika);

• aktivno sudjelovanje u organizaciji ili vođenju ekipa na najmanje dva (2) međunarodna, nacionalna ili međusveučilišna sportska natjecanja studenata (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu).

5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu;

6. da je aktivno sudjelovao u radu strukovnih odnosno studentskih sportskih udruga odnosno organizacija, s tri (3) sudjelovanja u ljetnim sportskim školama (samo za izbor nastavnika za tjelesnu i zdravstvenu kulturu), odnosno s tri (3) sudjelovanja na seminarima stručnog usavršavanja, radionicama, konferencijama i sl. s odgovarajućom potvrdom;

Pri reizboru u nastavno zvanje višeg predavača pristupnik treba ispuniti drugi uvjet naveden pod Općim uvjetima u točki I. ove Odluke te ispuniti četiri (4) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno zvanje predavača, a također i među uvjetima za izbor u profesora visoke škole.

PROFESOR VISOKE ŠKOLE

IV.

U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) uz opće uvjete i sljedeći uvjet:

Pristupnik treba ispunit tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta:

1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bila u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju te u tom zvanju tijekom tri godine kontinuirano izvodila nastavu na nekom visokom učilištu od barem 240 norma sati godišnje tijekom tri godine;

2. da je autor ili koautor jednog objavljenog udžbenika ili znanstvene knjige ili da je na web-stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;

3. da je objavio najmanje deset (10) stručnih ili znanstvenih radova (pri čemu stručni radovi ne mogu biti prikazi), odnosno izvedena ili nagrađena projekta ili studije iz odgovarajuće struke.

4. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje sedam (7) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem tri rada u koautorstvu sa studentom;

5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje četiri (4) rada na znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih barem dva (2) na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu.

6. da je dobio nagradu za svoj stručni rad

PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU PROFESORA VISOKE ŠKOLE

V.

U reizboru u nastavno zvanje profesora visoke škole (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti drugi uvjet naveden pod Općim uvjetima u točki I. ove Odluke te ispuniti pet (5) od sljedećih devet (9) uvjeta od kojih su šest navedeni za izbor u profesora visoke škole te prošireni još sljedećim uvjetima:

1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena ili stručna skupa

2. da je bio recenzent jednog studijskog programa

3. da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svog područja odnosno čelnu dužnost na visokoj školi.

LEKTOR

VI.

U zvanje lektora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) uz opće uvjete i sljedeći uvjet:

– da je objavila tri (3) stručna rada (pri čemu stručni radovi ne mogu biti prikazi).

Pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti najmanje jedan (1) novi objavljeni rad.

VIŠI LEKTOR

VII.

U zvanje višeg lektora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) uz opće uvjete i sljedeći uvjet:

– da je objavila pet (5) stručnih radova (pri čemu stručni radovi ne mogu biti prikazi).

Pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti najmanje dva (2) nova objavljena rada.

VIII.

Na postupke izbora ili reizbora u nastavna zvanja započete prije stupanja na snagu ove Odluke primjenjivat će se uvjeti za izbor u nastavna zvanja utvrđeni Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske objavljena u »Narodnim novina« br. 106./06. te izmjenama i dopunama Odluke objavljene u »Narodnim novinama« br. 85/07. i 128/08.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja objavljena u »Narodnim novinama« br. 106/2006. te izmjene i dopune Odluke objavljene u »Narodnim novinama« br. 85/07. i 128/08.

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 0003-08/11-09/0006

Urbroj: 355-02-01-11-5

Klasa: 602-04/11-01/1

Urbroj: RZ-01-11-45

Predsjednik Nacionalnog vijeća
za visoko obrazovanje

prof. dr. sc. Vedran
Mornar
, v. r.

Predsjednica
Rektorskog zbora

prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana
Kralik,
v. r.