Dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

NN 4/2012 (11.1.2012.), Dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

71

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na 5. sjednici održanoj 12. ožujka 2011. godine, donijela

DOPUNU STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine«, br. 52/09.), iza članka 61. dodaje se: naslov iznad članka i članak 61.a koji glasi:

»Uvjeti za izniman upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Članak 61. a

(1) Poslove stručnog nadzora građenja u sklopu zadaća građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe, iznimno može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevinarstva za poslove stručnog nadzora, odnosno koja se iznimno upisuje u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Komore u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Pravo na izniman upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Komore ima fizička osoba koja pored kumulativnog ispunjavanja uvjeta iz članka 61. stavka 3. podstavaka 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ovoga Statuta, ispunjava i sljedeće uvjete:

– da ima deset godina radnog iskustva u struci u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova i koju je izvođač imenovao u svojstvu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova;

– da ima završen Poseban program izobrazbe Komore.

(3) Poseban program izobrazbe Komore iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, donosi Upravni odbor Komore.

(4) Ovlašteni inženjeri građevinarstva za poslove stručnog nadzora, iznimnim upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Komore stječu članstvo u Komori, te sva prava i dužnosti u skladu s odredbama ovoga Statuta.«

Članak 2.

Ova dopuna Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Klasa: 100-01/11-01/18
Urbroj: 500-00-11-4
Osijek, 12. ožujka 2011.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., v. r.