Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 5/2012 (12.1.2012.), Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

76

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr. i 90/2011), u članku 127. stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 130. stavku 2. riječi: »povjerenstvo Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavku 3. riječi: »povjerenstvo Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 131. stavku 3. riječi: »stavka 5.« brišu se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/12-01/01

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 12. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.