Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja

NN 5/2012 (12.1.2012.), Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 2012. donijela

ODLUKU

O UVJETIMA KORIŠTENJA SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA, SREDSTAVA REPREZENTACIJE, TE NAČINU ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

I.

Ovom se Odlukom određuju državni dužnosnici i državni službenici koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije na teret sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske, te se utvrđuje način odobravanja službenih putovanja.

II.

Radi ostvarivanja prava iz ove Odluke državni dužnosnici svrstani su u tri skupine, i to:

I. skupina

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– ministar

II. skupina

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– zamjenik ministra

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske

– predstojnik državnog ureda

III. skupina

– ravnatelj Porezne uprave

– ravnatelj Carinske uprave

– glavni ravnatelj policije

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– glavni državni inspektor

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

– glavni državni rizničar

– pomoćnik ministra

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske

– ravnatelj državne upravne organizacije.

III.

Državni službenici koji imaju određena prava iz ove Odluke su:

– savjetnici predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– glavni tajnik ministarstva

– glavni tajnik državnog ureda

– zamjenik predstojnika državnog ureda

– zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

– zamjenik glavnog inspektora Državnog inspektorata

– ravnatelj ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske

– predstojnik ureda državne uprave u županiji

– predstojnik ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

– pomoćnik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

– ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela Vlade Republike Hrvatske

– načelnik (sektora, službe) u središnjem tijelu državne uprave

– tajnik kabineta ministra

– administrativni tajnik dužnosnika iz točke II. ove Odluke.

SLUŽBENI OSOBNI AUTOMOBILI

IV.

Državni dužnosnici I. skupine iz točke II. ove Odluke imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila gornje klase, s osobnim službenim vozačem 24 sata dnevno.

Državni dužnosnici II. skupine iz točke II. ove Odluke imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila gornje srednje klase, s osobnim službenim vozačem 24 sata dnevno.

Državni dužnosnici III. skupine iz točke II. ove Odluke imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila isključivo za službene potrebe.

V.

Čelnik tijela može, posebnom pisanom odlukom, pod određenim uvjetima odobriti korištenje službenog osobnog automobila državnom službeniku iz točke III. ove Odluke ili drugom državnom službeniku, isključivo za službene potrebe, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koji se obavljaju u pojedinom tijelu.

MOBILNI TELEFONI

VI.

Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti svi državni dužnosnici i državni službenici iz ove Odluke.

Čelnik tijela može posebnom pisanom odlukom odobriti korištenje službenog mobilnog telefona i drugim državnim službenicima te namještenicima, ako to zahtijevaju potrebe službe.

VII.

Službeni mobilni telefoni moraju biti međusobno umreženi.

VIII.

Državni dužnosnici iz točke II. ove Odluke mogu, bez ograničenja, koristiti službene mobilne telefone.

Državni službenici iz točke III. ove Odluke, kao i ostali državni službenici i namještenici iz točke VI. stavka 2. ove Odluke, mogu koristiti službene mobilne telefone do iznosa od 400,00 kuna mjesečno.

Troškove iznad iznosa iz stavka 2. ove točke podmiruje korisnik, pri obračunu prve sljedeće plaće nakon dostave mjesečnog računa.

Iznimno, čelnik tijela može pisanom odlukom odobriti prekoračenje iznosa iz stavka 2. ove točke, ako je to u vezi s obavljanjem posla po nalogu čelnika tijela.

REDOVNE ZRAKOPLOVNE LINIJE

IX.

Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte prvog i poslovnog razreda pripada predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte poslovnog razreda pripada ostalim državnim dužnosnicima I. i II. skupine iz točke II. ove Odluke.

Državni dužnosnici III. skupine iz točke II. ove Odluke, državni službenici i namještenici u tijelima državne uprave, kao i druge osobe koje putuju na teret sredstava državnog proračuna, imaju pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda.

Iznimno, čelnik tijela može osobama iz stavka 3. ove točke, zbog opravdanih razloga, pisanom odlukom odobriti korištenje putničke karte višeg razreda.

POSLOVNE KREDITNE KARTICE

X.

Poslovne kreditne kartice koristit će državni dužnosnici iz točke II. ove Odluke.

Poslovne kreditne kartice koristit će i državni službenici koji za to dobiju pisano odobrenje čelnika tijela.

XI.

Poslovne kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje svih troškova, ukoliko su ti troškovi obuhvaćeni putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu ili internim pravilima tijela za obavljanje pojedine djelatnosti, kao i za plaćanje drugih troškova na koje osoba na koju glasi poslovna kreditna kartica ima pravo prema odredbama ove Odluke.

SREDSTVA REPREZENTACIJE

XII.

Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju državni dužnosnici I. i II. skupine iz točke II. ove Odluke.

NAČIN ODOBRAVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

XIII.

Službena putovanja odobrava:

– ravnatelju ureda Vlade – predstojnik Ureda predsjednika Vlade

– državnim službenicima u Uredu predsjednika Vlade – predstojnik Ureda predsjednika Vlade

– dužnosnicima i državnim službenicima u Glavnom tajništvu Vlade – glavni tajnik Vlade

– državnim službenicima u uredu Vlade – ravnatelj Ureda

– državnim dužnosnicima i državnim službenicima u ministarstvima – ministar

– ravnateljima državnih upravnih organizacija – nadležni ministar, a u državnim upravnim organizacijama koje odgovaraju neposredno Vladi – nadležni potpredsjednik Vlade

– državnim službenicima u državnim uredima – predstojnik državnog ureda

– državnim službenicima u državnim upravnim organizacijama – ravnatelj.

XIV.

Članovi Vlade Republike Hrvatske dužni su izvijestiti predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova o planiranim službenim putovanjima u inozemstvo.

Ministri i predstojnici državnih ureda dužni su izvijestiti i nadležnog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske o planiranim službenim putovanjima u inozemstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, te načinu odobravanja službenih putovanja (»Narodne novine«, br. 83/2009 i 70/2010).

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 031-11/12-01/01

Urbroj: 5030102-12-2

Zagreb, 12. siječnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.