Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

NN 6/2012 (13.1.2012.), Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

175

Na temelju članka 178. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

1. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave te uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave

Članak 2.

(1) Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama.

(2) S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (dalje u tekstu: certifikat) kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

(3) Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz programe izobrazbe i redovito usavršavanje propisano ovim Pravilnikom.

(4) Za pripremu i provedbu izobrazbe u području javne nabave kroz programe izobrazbe propisane ovim Pravilnikom nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave (dalje u tekstu: središnje tijelo za javnu nabavu).

(5) Središnje tijelo za javnu nabavu može za pripremu i provedbu određenih programa izobrazbe u području javne nabave ili dijelova tih programa ovlastiti i druge pravne ili fizičke osobe sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2. DIO
CERTIFIKATI

Izdavanje i obnavljanje certifikata

Članak 3.

(1) Certifikati se izdaju temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Certifikati se obnavljaju temeljem redovitog usavršavanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Izdavanje certifikata

Članak 4.

Certifikat se izdaje na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Obnavljanje certifikata

Članak 5.

(1) Certifikat se obnavlja na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje datum isteka valjanosti važećeg certifikata, pod uvjetom da:

1. je zahtjev za obnavljanje certifikata dostavljen prije isteka valjanosti važećeg certifikata u roku propisanom u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, i

2. su zadovoljeni uvjeti iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(2) Ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata u roku propisanom u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.

Rok za izdavanje i obnavljanje certifikata

Članak 6.

(1) Certifikat izdaje središnje tijelo za javnu nabavu u roku 45 dana od dana položenog pisanog ispita.

(2) Certifikat obnavlja središnje tijelo za javnu nabavu u roku 45 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva za obnavljanje certifikata.

Zahtjev za obnavljanje certifikata

Članak 7.

(1) Zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se središnjem tijelu za javnu nabavu elektroničkom poštom na adresu naznačenu na Portalu javne nabave, poštom ili telefaksom.

(2) Zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se središnjem tijelu za javnu nabavu najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti važećeg certifikata.

(3) Zahtjev za obnavljanje certifikata obavezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime, OIB, datum rođenja osobe koja podnosi zahtjev;

2. mjesto zaposlenja osobe koja podnosi zahtjev;

3. klasu i urudžbeni broj važećeg certikata;

4. podatke o programima usavršavanja pohađanima za vrijeme trajanja važećeg certifikata (naziv nositelja programa, mjesto i datum održavanja, evidencijski broj programa usavršavanja iz Popisa programa usavršavanja);

5. adresu za dostavu certifikata;

6. ostale podatke za kontakt (broj telefona, adresa elektroničke pošte).

(4) Zahtjevu za obnavljanje certifikata obvezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata.

(5) U slučaju zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, središnje tijelo za javnu nabavu zatražit će dopunu podataka.

Sadržaj certifikata i duplikat certifikata

Članak 8.

(1) Certifikat sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. klasu i urudžbeni broj;

2. naziv tijela koje izdaje certifikat;

3. ime i prezime i datum rođenja osobe kojoj se izdaje certifikat;

4. mjesto i datum izdavanja certifikata;

5. datum početka i datum isteka valjanosti certifikata.

(2) U slučaju gubitka ili oštećenja certifikata, osoba kojoj je izdan može središnjem tijelu za javnu nabavu dostaviti zahtjev za izdavanje duplikata istog. Središnje tijelo za javnu nabavu u duplikatu certifikata navodi sve podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Registar certifikata u području javne nabave

Članak 9.

(1) U svrhu službene evidencije osoba koje posjeduju važeći certifikat, središnje tijelo za javnu nabavu vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra certifikata u području javne nabave (dalje u tekstu: Registar certifikata).

(2) Registar certifikata za svaki izdani i obnovljeni certifikat sadrži najmanje sljedeće:

1. ime i prezime, OIB, datum rođenja osobe kojoj je izdan ili obnovljen certifikat;

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja ili obnavljanja certifikata;

3. datum početka i datum isteka valjanosti certifikata;

4. mjesto zaposlenja osobe kojoj je izdan ili obnovljen certifikat u trenutku njegova izdavanja ili obnavljanja, ako je poznato;

5. podatke o završenom Programu izobrazbe u području javne nabave (nositelj, mjesto i vrijeme održavanja), ako je primjenjivo;

6. podatke o pisanom ispitu (mjesto i vrijeme održavanja, broj mogućih i ostvarenih bodova), ako je primjenjivo;

7. podatke o završenim programima usavršavanja (nositelj, mjesto i datum održavanja, trajanje u nastavnim satima), ako je primjenjivo;

(3) Središnje tijelo za javnu nabavu na Portalu javne nabave objavljuje i kvartalno ažurira javni izvadak iz Registra certifikata koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime osobe koja posjeduje važeći certifikat;

2. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj važećeg certifikata;

3. datum početka i datum isteka valjanosti certifikata;

4. mjesto zaposlenja osobe koja posjeduje važeći certifikat u trenutku njegova izdavanja ili obnavljanja, ako je poznato.

(4) U svrhu provedbe žalbenog postupka pristup Registru certifikata ima i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Izdavanje i obnavljanje certifikata osobama zaposlenima u institucijama sustava javne nabave

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika certifikat se može izdati i osobama koje imaju minimalno dvije godine radnog staža na stručnim poslovima u sustavu javne nabave u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka certifikat se izdaje na zahtjev ako je on središnjem tijelu za javnu nabavu dostavljen najkasnije u roku godine dana nakon prestanka njihova zaposlenja u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave pod uvjetom da joj certifikat već nije izdan temeljem drugih odrebi ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika certifikat se može obnoviti i osobama koje imaju minimalno dvije godine radnog staža na stručnim poslovima u sustavu javne nabave u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

(4) Osobama iz stavka 3. ovoga članka certifikat se obnavlja na zahtjev ako je on središnjem tijelu za javnu nabavu dostavljen najkasnije do datuma isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije u roku godine dana nakon prestanka njihova zaposlenja u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

(5) Na sadržaj zahtjeva za izdavanje i obnavljanje certifikata sukladno ovom članku odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz članka 6. ovoga Pravilnika.

3. DIO
SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Članak 11.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (dalje u tekstu: specijalistički program) propisani je program koji se sastoji od dva dijela:

1. Programa izobrazbe u području javne nabave (dalje u tekstu: Program izobrazbe);

2. pisanog ispita.

Program izobrazbe u području javne nabave

Članak 12.

(1) Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema nastavnom programu propisanom u Prilogu ovoga Pravilnika.

(2) Program izobrazbe mogu provoditi sljedeći nositelji programa (dalje u tekstu: nositelji programa):

1. ovlaštena tijela iz stavka 3. ovoga članka;

2. središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose;

3. središnje tijelo za javnu nabavu.

(3) Ovlaštena tijela su pravne ili fizičke osobe koje posjeduju ovlaštenje središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje Programa izobrazbe iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose provodi Program izobrazbe sukladno posebnim propisima.

Provedba programa Programa izobrazbe

Članak 13.

(1) Nastavu (predavanja, vježbe) u sklopu Programa izobrazbe mogu izvoditi stručne osobe iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 50.

(3) Nositelji programa izdaju potvrdu o pohađanju Programa izobrazbe osobama koje su bile prisutne na najmanje 75% njegova propisanog trajanja.

(4) Potvrda o pohađanju Programa izobrazbe sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv nositelja programa i njegov evidencijski broj iz Registra nositelja programa;

2. ime i prezime, datum rođenja osobe koja je pohađala Program izobrazbe;

3. datum početka i završetka Programa izobrazbe;

4. trajanje Programa izobrazbe (broj nastavnih sati);

5. datum izdavanja potvrde;

6. ime, prezime i potpis odgovorne osobe i pečat nositelja programa.

Uvjeti za provođenje Programa izobrazbe

Članak 14.

Središnje tijelo za javnu nabavu daje ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe podnositelju zahtjeva koji:

1. zapošljava ili na drugi način angažira stručne osobe koje će izvoditi nastavni program;

2. raspolaže, odnosno ima mogućnost raspolaganja odgovarajućim prostorom za izvođenje nastavnog programa;

3. raspolaže potrebnim nastavnim pomagalima za izvođenje nastavnog programa.

Stručne osobe

Članak 15.

(1) Stručne osobe iz članka 14. ovoga Pravilnika su:

1. treneri u području javne nabave, ili

2. osobe koje imaju najmanje dvije godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, ili

3. osobe koje posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave i najmanje godinu dana iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

(2) Stručne osobe mogu biti i stručnjaci iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, te:

1. imaju objavljena najmanje dva članka iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom, ili

2. su kao predavači sudjelovali na najmanje dva stručna savjetovanja, konferencije, seminara, radionica i sl. iz određenog područja obuhvaćenog nastavnim programom.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provedbu Programa izobrazbe

Članak 16.

(1) Zainteresirane pravne ili fizičke osobe podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provedbu Programa izobrazbe središnjem tijelu za javnu nabavu pisanim putem.

(2) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja sadrži:

1. podatke o podnositelju zahtjeva – naziv/ime i prezime, OIB (ako je primjenjivo), adresa, telefon, adresa elektroničke pošte, ime i prezime odgovorne osobe, internetska stranica, podaci o osobama za kontakt;

2. životopise stručnih osoba koje će izvoditi nastavni program iz kojih mora biti razvidno da ispunjavaju uvjete iz članka 15. ovoga Pravilnika;

3. detaljnu razradu načina provedbe Programa izobrazbe sukladno nastavnom programu iz Priloga ovoga Pravilnika, a koja uključuje satnicu pojedinačnih predavanja te imena stručnih osoba koje će izvoditi pojedina predavanja;

4. izjavu o vlasništvu, planiranom najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe sukladno nastavnom programu;

5. propisanu upravnu pristojbu.

Ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe

Članak 17.

(1) Ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe izdaje se na tri godine.

(2) Središnje tijelo za javnu nabavu o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje.

(3) Ovlašteno tijelo obvezno je u roku 15 dana središnjem tijelu za javnu nabavu dostaviti sve izmjene i/ili dopune podataka temeljem kojih mu je izdano ovlaštenje.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka središnje tijelo za javnu nabavu utvrđuje utjecaj izmjene podataka na izdano ovlaštenje te po potrebi donosi novo rješenje.

(5) Protiv rješenja iz ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ovlaštena tijela koja posjeduju važeće ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe mogu dostaviti zahtjev za izdavanjem novog ovlaštenja najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg ovlaštenja. U tom slučaju se kao datum početka valjanosti novog ovlaštenja određuje datum isteka valjanosti važećeg ovlaštenja, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen prije isteka važećeg ovlaštenja.

Registar nositelja programa

Članak 18.

(1) Središnje tijelo za javnu nabavu vodi Registar nositelja programa koji sadržava podatke o svim nositeljima programa.

(2) Registar nositelja programa sadrži najmanje sljedeće podatke za pojedinačnog nositelja:

1. evidencijski broj nositelja programa;

2. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o ovlaštenju, datum izdavanja odobrenja;

3. naziv nositelja programa;

4. OIB nositelja programa, ako je primjenjivo;

5. adresu, telefon i adresu elektroničke pošte;

6. internetsku stranicu nositelja programa;

7. ime i prezime i dužnost odgovorne osobe nositelja programa.

(3) Podaci iz stavka 2. točaka 2., 3., 5. i 7. ovoga članka vode se samo za ovlaštena tijela.

(4) Središnje tijelo za javnu nabavu na Portalu javne nabave objavljuje izvadak iz Registra nositelja programa.

Pisani ispit

Članak 19.

(1) Pisani ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu.

(2) Pisanom ispitu može pristupiti osoba s potvrdom o završenom Programu izobrazbe.

(3) Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave i koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime, OIB, datum rođenja osobe koja se prijavljuje;

2. mjesto zaposlenja osobe koja se prijavljuje;

3. podatke za kontakt (broj telefona, adresa elektroničke pošte).

4. naziv nositelja programa koji je izdao potvrdu o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave.

5. adresu za dostavu certifikata.

(4) Sve podatke vezane uz provedbu pisanog ispita (mjesto i vrijeme održavanja, način prijave, obrazac prijave, relevantni propisi i literatura) središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

(5) Ako se na zahtjev nositelja programa pisani ispit provodi izvan središnjeg tijela za javnu nabavu, troškove organizacije snosi nositelj programa, uključujući i troškove smještaja za službenike središnjeg tijela za javnu nabavu koji provode ispit

Ocjenjivanje pisanog ispita

Članak 20.

(1) Uspjeh pristupnika na pisanom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Pristupnik je uspješno položio pisani ispit ako je ostvario najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

Zapisnik o provedbi pisanog ispita i objava rezultata

Članak 21.

(1) Središnje tijelo za javnu nabavu vodi zapisnik o provedbi pisanog ispita koji obvezno sadrži:

1. podatke o osobama koje su pristupile ispitu (ime i prezime, OIB, datum rođenja);

2. datum provođenja ispita;

3. mogući broj bodova;

4. ostvareni broj bodova svakog pristupnika;

5. ime i prezime i potpis službenika središnjeg tijela za javnu nabavu koji su proveli ispit.

(2) Rezultate provedenog pisanog ispita središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave u roku 15 dana od provedbe ispita.

3. DIO
REDOVITO USAVRŠAVANJE

Redovito usavršavanje

Članak 22.

(1) Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.

(2) Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

(3) Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave.

Redovito usavršavanje za osobe koje izvode nastavu

Članak 23.

(1) Iznimno od članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika, redovitim usavršavanjem smatra se i izvođenje nastave u sklopu Programa izobrazbe i/ili programa usavršavanja propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Stručne osobe mogu temeljem izvođenja nastave u sklopu Programa izobrazbe i/ili programa usavršavanja propisanih ovim Pravilnikom ostvariti maksimalno 24 nastavna sata redovitog usavršavanja.

(3) Osobe koje su se redovito usavršavale i sukladno stavku 1. ovoga članka, u zahtjevu iz članka 7. ovoga Pravilnika moraju navesti i podatke o izvođenju nastave u sklopu Programa izobrazbe i/ili programa usavršavanja propisanih ovim Pravilnikom (evidencijski broj programa, naziv nositelja programa, datum i mjesto održavanja, broj održanih nastavnih sati i tema predavanja/vježbi). Središnje tijelo za javnu nabavu pri obradi zaprimljenih zahtjeva dostavljene podatke uspoređuje s podacima koje su nositelji programa dostavili u izvješćima sukladno članku 31. stavku 4. ovoga Pravilnika te se u slučaju razlika između tih podataka, kao vjerodostojni uzimaju se podaci iz izvješća nositelja programa.

Programi usavršavanja

Članak 24.

(1) Programi usavršavanja provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica.

(2) Sadržaj programa usavršavanja odnosi se na razne aspekte iz područja javne nabave, ali uz obaveznu poveznicu s nekom od tema navedenih u sadržaju nastavnog programa iz Priloga ovoga Pravilnika.

(3) Programe usavršavanja smiju provoditi nositelji programa.

(4) Ovlaštena tijela moraju za održavanje pojedinačnih programa usavršavanja dobiti odobrenje središnjeg tijela za javnu nabavu.

(5) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose raspored programa usavršavanja određuje u sklopu izrade godišnjih planova i programa izobrazbe iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, a u suradnji sa središnjim tijelom za javnu nabavu.

(6) Središnje tijelo za javnu nabavu programe usavršavanja provodi sukladno potrebama sustava javne nabave samostalno ili u suradnji sa strukovnim udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima sklopi sporazum o suradnji, a u skladu s uvjetima utvrđenima sporazumom.

Provedba programa usavršavanja

Članak 25.

(1) Nastavu (predavanja, vježbe) u sklopu programa usavršavanja smiju izvoditi stručne osobe iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Maksimalan broj polaznika pojedinačnog dvodnevnog programa usavršavanja (16 nastavnih sati) je 50, dok za ostale programa usavršavanja maksimalan broj polaznika nije ograničen.

(3) Svakom polazniku programa usavršavanja nositelj programa izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja koja obavezno sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv nositelja programa i njegov evidencijski broj iz Registra nositelja programa;

2. naziv programa usavršavanja i njegov evidencijski broj iz Popisa programa usavršavanja;

4. datum i mjesto održavanja programa usavršavanja te njegovo trajanje u nastavnim satima;

5. ime i prezime, datum rođenja osobe koja je pohađala program usavršavanja.

Zahtjev za odobrenje provedbe programa usavršavanja

Članak 26.

(1) Ovlaštena tijela zahtjev za odobrenje provedbe pojedinačnog programa usavršavanja dostavljaju središnjem tijelu za javnu nabavu najkasnije 60 dana prije planiranog održavanja programa usavršavanja.

(2) Ovlašteno tijelo može podnijeti i jedinstveni zahtjev za odobrenje provedbe više planiranih programa usavršavanja.

(3) Zahtjev za odobrenje dostavlja se središnjem tijelu za javnu nabavu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte naznačenu na Portalu javne nabave, poštom ili telefaksom. Za svaki pojedinačni program usavršavanja zahtjev mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv ovlaštenog tijela i njegov evidencijski broj iz Registra nositelja programa;

2. naziv planiranog programa usavršavanja i njegovu poveznicu s temom/temama iz nastavnog programa u Prilogu ovoga Pravilnika;

3. planirani datum i mjesto održavanja te trajanje programa;

4. popis stručnih osoba koje će izvoditi program te, ako ih već nije dostavio u sklopu zahtjeva iz članka 16. ovoga Pravilnika ili zahtjeva za ranije održane programe usavršavanja, životopise tih stručnih osoba iz kojih mora biti razvidno da ispunjavaju uvjete iz članka 15. ovoga Pravilnika;

5. planirani broj polaznika programa.

(4) U slučaju zaprimanja zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, središnje tijelo za javnu nabavu zatražit će dopunu podataka iz zahtjeva.

Odobrenje programa usavršavanja

Članak 27.

(1) Ako su ispunjeni svi uvjeti za provedbu pojedinačnog programa usavršavanja, središnje tijelo za javnu nabavu ovlaštenom tijelu dostavlja odobrenje za njegovo održavanje najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt te se ovlaštenom tijelu dostavlja elektroničkom poštom.

(3) Ovlašteno tijelo obvezno je odmah izvijestiti središnje tijelo za javnu nabavu o svim naknadnim izmjenama podataka temeljem kojih mu je dostavljeno odobrenje za održavanje programa usavršavanja.

(4) Naknadne izmjene podataka vezane uz pojedinačni program usavršavanja moguće su isključivo ako nemaju utjecaj na ispunjenje svih uvjeta za njegovu provedbu propisanih ovim Pravilnikom.

Popis programa usavršavanja

Članak 28.

(1) Središnje tijelo za javnu nabavu na Portalu javne nabave vodi Popis programa usavršavanja koji sadržava podatke o svim odobrenim programima usavršavanja pohađanjem kojih se postiže redovno usavršavanje.

(2) Svakom programu usavršavanja središnje tijelo za nabavu dodjeljuje evidencijski broj.

(3) Ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom za njihovo održavanje, podaci o programima usavršavanja objavljuju se u Popisu programa usavršavanja najkasnije 30 dana prije planiranog početka njihova održavanja i sadrže sljedeće podatke:

1. naziv i evidencijski broj nositelja programa koji održava program usavršavanja;

2. naziv programa usavršavanja;

3. evidencijski broj programa usavršavanja;

4. planirani datum i mjesto održavanja te trajanje programa usavršavanja;

5. internetsku stranicu nositelja programa.

(4) U slučaju da nositelj programa dostavi izmjene podataka o planiranom programu usavršavanja nakon njegove objave u Popisu programa usavršavanja, sve izmjene odgovarajuće se navode u Popisu.

Otkazivanje programa usavršavanja

Članak 29.

(1) Ako nositelj programa zbog premalog broja prijavljenih polaznika ili drugih razloga nije u mogućnosti održati planirani program usavršavanja naveden u Popisu programa usavršavanja, dužan je o tome odmah obavijestiti središnje tijelo za javnu nabavu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, središnje tijelo za javnu nabavu unosi napomenu o zaprimljenoj obavijesti nositelja programa o otkazivanju programa usavršavanja u Popis programa usavršavanja.

Ukidanje odobrenja za programe usavršavanja

Članak 30.

(1) Ako središnje tijelo za javnu nabavu utvrdi da promjene podataka o određenom programu usavršavanja o kojima ga je izvjestio nositelj programa ili za koje je saznao na drugi način imaju za posljedicu neispunjavanje uvjeta za njegovu provedbu, središnje tijelo za javnu nabavu ukinut će odobrenje za održavanje tog programa usavršavanja.

(2) U slučaju ukidanja pojedinačnog programa usavršavanja, odgovornost prema već prijavljenim polaznicima je na nositelju programa.

4. DIO
OBVEZE NOSITELJA PROGRAMA I NADZOR NAD NJIHOVIM RADOM

Obveze nositelja programa

Članak 31.

(1) Nositelj programa obvezan je:

1. provoditi Program izobrazbe sukladno propisanoj satnici i nastavnom programu iz Priloga ovoga Pravilnika;

2. utvrditi osobne podatke osobe koja pohađa Program izobrazbe potrebne za izdavanje potvrde o pohađanju Programa izobrazbe i izvješćivanje središnjeg tijela za javnu nabavu;

3. voditi evidenciju prisutnosti osoba koje pohađaju Program izobrazbe;

4. osobama koje su ispunile uvjete iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika izdati potvrdu o pohađanju Programa izobrazbe.

(2) Nositelj programa koji provodi programe usavršavanja obvezan je:

1. provoditi programe usavršavanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika;

2. utvrditi osobne podatke osobe koja pohađa program usavršavanja potrebne za izdavanje potvrde o pohađanju programa usavršavanja i izvješćivanje središnjeg tijela za javnu nabavu;

3. voditi evidenciju prisutnosti osoba koje pohađaju programe usavršavanja;

4. polaznicima izdati potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

(3) Nositelji programa osobne podatke polaznika propisane ovim Pravilnikom prikupljaju u svrhu izdavanja potvrda o pohađanju Programa izobrazbe i programa usavršavanja i izvješćivanja središnjeg tijela za javnu nabavu te ih ne smiju koristiti u druge svrhe bez privole polaznika.

(4) Nositelji programa obvezni su središnjem tijelu za javnu nabavu dostaviti izvješće o provedbi svakog pojedinačnog Programa izobrazbe i programa usavršavanja u roku 30 dana od njihova završetka na obrascu koji se objavljuje na Portalu javne nabave.

(5) Ovlaštena tijela dužna su u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja o ovlaštenju iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika na internetskoj stranici objaviti najmanje sljedeće podatke o izdanom odobrenju te provedbi Programa izobrazbe:

1. klasu i urudžbeni broj izdanog rješenja te rok njegova važenja;

2. evidencijski broj iz Registra nositelja programa;

3. podatke iz životopisa svih stručnih osoba koje će izvoditi nastavni program koji se odnose na ispunjavanje uvjeta iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(6) Ovlašteno tijelo dužno je podatke na internetskim stranicama ažurirati u skladu sa svim naknadnim izmjenama sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(7) Ovlaštena tijela dužna su na internetskim stranicama objaviti detaljne podatke o odobrenim programima usavršavanja nakon njihova uvrštavanja u Popis programa usavršavanja, uključujući i podatke o načinu prijave.

Nadzor nad radom ovlaštenih tijela i oduzimanje ovlaštenja

Članak 32.

(1) Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika u dijelu koji izvršavaju ovlaštena tijela provodi središnje tijelo za javnu nabavu.

(2) Ako utvrdi teže nepravilnosti u provođenju Programa izobrazbe ili programa usavršavanja, središnje tijelo za javnu nabavu će ovlaštenom tijelu rješenjem oduzeti odobrenje.

(3) Teže nepravilnosti u smislu ovoga članka su:

1. izdavanje potvrde o pohađanju Programa izobrazbe ili potvrde o pohađanju programa usavršavanja osobama koje nisu ispunile uvjete propisane ovim Pravilnikom;

2. onemogućavanje tijela nadležnog za sustav javne nabave u provedbi nadzora.

(4) Ako utvrdi druge nepravilnosti u provođenju »Programa izobrazbe« ili programa usavršavanja, središnje tijelo za javnu nabavu će ovlaštenom tijelu odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje.

(5) Ako ovlašteno tijelo u danom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti, središnje tijelo za javnu nabavu rješenjem će mu oduzeti ovlaštenje.

(6) Ovlašteno tijelo kojem je oduzeto odobrenje, ponovni zahtjev za izdavanjem ovlaštenja može podnijeti najranije godinu dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

(7) Ovlaštenim tijelima kojima je ovlaštenje oduzeto dva puta, ovlaštenje se ne može ponovno izdati.

(8) Protiv rješenja iz ovoga članka žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor.

5. DIO
PROVEDBA DRUGIH PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Trening trenera u području javne nabave

Članak 33.

(1) Središnje tijelo za javnu nabavu provodi trening trenera u području javne nabave s ciljem osposobljavanje polaznika za uspješnu, profesionalnu i kvalitetnu provedbu programa izobrazbe u području javne nabave.

(2) Trening trenera u području javne nabave mogu pohađati isključivo osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave i najmanje godinu dana iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave ili pripremi ponuda u postupcima javne nabave.

(3) Sadržaj, metodologiju, prostorne i tehničke uvjete te raspored održavanja treninga trenera utvrđuje središnje tijelo za javnu nabavu sukladno potrebama sustava javne nabave.

(4) Trening trenera u području javne nabave središnje tijelo za javnu nabavu može provoditi u suradnji sa strukovnim udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima može sklopiti sporazum o suradnji.

(5) Trening trenera u području javne nabave središnje tijelo za javnu nabavu može provoditi u sklopu relevantnih međunarodnih programa i projekata te programa i projekata Europske unije. Iznimno od stavka 2. ovoga članka, trening trenera u području javne nabave koji se provodi u sklopu tih programa i projekata mogu pohađati i osobe koje ne posjeduju važeči certifikat u području javne nabave, ali ispunjavaju kriterije propisane programom ili projektom.

(6) Osobama koje su završile trening trenera u području javne nabave središnje tijelo za javnu nabavu izdaje odgovarajuću potvrdu.

(7) Potvrda iz stavka 6. ovoga članka izdaje se na zahtjev i osobama kojima je središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose sukladno posebnim propisima izdalo potvrdu o završenom programu »Trening trenera – opći tečaj« uz uvjet da su kao predavači sudjelovale u najmanje pet programa izobrazbe u organizaciji središnjeg tijela za javnu nabavu ili su u sklopu Programa izobrazbe u organizaciji nositelja programa održale nastavu u trajanju od najmanje 20 nastavnih sati.

(8) Središnje tijelo za javnu nabavu popis trenera u području javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.

Ostali programi izobrazbe

Članak 34.

(1) Središnje tijelo za javnu nabavu provodi i druge specijalizirane programe izobrazbe u području javne nabave te polaznicima izdaje odgovarajuću potvrdu.

(2) Ciljne skupine, sadržaj, način i raspored programa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje središnje tijelo za javnu nabavu sukladno potrebama sustava javne nabave.

(3) Programe izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka središnje tijelo za javnu nabavu može provoditi u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, strukovnim udruženjima i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima može sklopiti sporazum o suradnji.

(4) Programe izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka središnje tijelo za javnu nabavu može provoditi u sklopu raznih međunarodnih programa i projekata te programa i projekata Europske unije.

6. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Odobrenje za provođenje »Programa izobrazbe u području javne nabave« izdano sukladno članku 9. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) smatra se ovlaštenjem iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštena tijela koja imaju važeće odobrenje izdano temeljem Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09), moraju nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a najkasnije 30 dana prije provedbe prvog Programa izobrazbe, središnjem tijelu za javnu nabavu elektroničkim putem dostaviti detaljnu razradu načina provedbe Programa izobrazbe iz članka 16. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika usuglašenu s nastavnim programom iz Priloga ovoga Pravilnika te dostaviti sve podatke propisane člankom 16. stavkom 2. koji nisu dostavljeni u sklopu zahtjeva za izdavanje važećeg odobrenja.

(3) Ovlaštena tijela koja imaju važeće odobrenje izdano temeljem Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09), moraju u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podatke objavljene na internetskim stranicama dopuniti sukladno članku 31. stavku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 36.

(1) Potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave izdane sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) smatraju se certifikatima u smislu članka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se datumom početka valjanosti certifikata smatra datum stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Potvrde o završenom programu za državne službenike »Javna nabava«, u trajanju od 104 nastavna sata, sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 54/2008), smatraju se certifikatima u smislu članka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se datumom početka valjanosti certifikata smatra datum stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Certifikat iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se izdati na zahtjev osobama kojima je zaposlenje u središnjem tijelu za javnu nabavu – upravnoj organizaciji nadležnoj za to područje ili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave prestalo najviše tri godine prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ali pod uvjetom da zahtjev za izdavanjem certifikata podnesu u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Osobama koje su završile »Program projekta obuke zaposlenika u sustavu javne nabave«, u trajanju 80 nastavnih sati, temeljem CARDS 2002 Twinning projekta »Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj«, središnje tijelo za javnu nabavu na njihov zahtjev izdat će certifikat u smislu članka 2. ovoga Pravilnika:

1. ako im temeljem Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) već nije izdana potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave, i

2. ako zahtjev za izdavanjem certifikata podnesu u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere u sustavu javne nabave izdana temeljem članka 15. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) smatra se potvrdom u smislu članka 33. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Osobama koje su završile »Program projekta obuke zaposlenika u sustavu javne nabave«, u trajanju 80 nastavnih sati, temeljem CARDS 2002 Twinning projekta »Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj«, središnje tijelo za javnu nabavu na njihov zahtjev izdat će potvrdu iz članka 33. stavka 6. ovoga Pravilnika:

1. ako im temeljem Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) već nije izdana potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere u sustavu javne nabave, i

2. ako zahtjev za izdavanjem potvrde podnesu u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Potvrde o završetku drugih programa izobrazbe o sustavu javne nabave koje je izdalo središnje tijelo za javnu nabavu sukladno članku 16. stavku 1. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, broj 43/09) smatraju se potvrdama u smislu članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/02

Urbroj: 526-15-02/1-12-1

Zagreb, 4. siječnja 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar
Radimir Čačić, v. r.

PRILOG

NASTAVNI PROGRAM »PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE«

(1) Nastavni program »Programa izobrazbe u području javne nabave« (u daljnjem tekstu: nastavni program) osmišljen je u obliku predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose znanja i kroz praktične primjere, izradu vježbi i sl. s cijem razvoja vještina vezanih uz područje javne nabave, prvenstveno pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

(2) Nastavni program utvrđen je u trajanju od 50 nastavnih sati, pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave (predavanja) u trajanju od 45 minuta. Minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno se provodi kroz vježbe, studije slučaja, primjere iz prakse i slično.

(3) Popis relevantnih propisa Republike Hrvatske, pravne stečevine Europske unije te nastavnih materijala (priručnici, ostala referentna literatura, standardizirane prezentacije) središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

(4) Za nastavni program utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

2. Načela javne nabave

3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

5. Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima

6. Postupci i načini javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

− Početak i odabir postupka javne nabave

− Otvoreni postupak javne nabave

− Ograničeni postupak javne nabave

− Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom

− Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

− Natjecateljski dijalog

− Natječaj

− Okvirni sporazum

− Elektronička dražba

− Sustav kvalifikacije

− Ugovori o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

7. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi – s prikazom na praktičnim primjerima

8. Dokumentacija za nadmetanje – s prikazom na praktičnim primjerima

− Oblik i sadržaj

− Tehničke specifikacije

− Kriteriji za odabir ponude

9. Sposobnost gospodarskih subjekata – s prikazom na praktičnim primjerima

− Isključenje gospodarskih subjekata iz sudjelovanja u postupku javne nabave

− Uvjeti i dokazi sposobnosti

10. Ponuda – s prikazom na praktičnim primjerima

− Oblik i sadržaj

− Zaprimanje i otvaranje

− Pregled, ocjena i isključenje ponuda

11. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s prikazom na praktičnim primjerima

12. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

13. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo

14. Održiva javna nabava (opće upravljanje nabavom, ustrojstvo javne nabave kod naručitelja, zelena nabava)

15. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

16. Vježba provedbe postupka javne nabave – minimalno 4 nastavna sata