Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

NN 6/2012 (13.1.2012.), Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

176

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV)

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se brojčane oznake uz opis robe, radova i usluga koje čine predmet nabave te uvijeti primjene Jedinstvenog rječnik javne nabave (CPV).

(2) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

– Prilog I. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV): Prilog I.A Glavni rječnik i Prilog I.B Dodatni rječnik;

– Prilog II. Tablica podudarnosti između CPV-a i CPC privr.;

– Prilog III. Tablica podudarnosti između CPV-a i NACE Rev. 1.;

– Prilog IV. Tablica podudarnosti između CPV-a i KN-a.

Članak 2.

Za potrebe primjene ovoga Pravilnika:

1. CPC privr. znači Središnja klasifikacija proizvoda UN-a (CPC Prov. – Provisional Central Product Classification of the United Nations),

2. NACE Rev. 1. znači Statistička klasifikacija gospodarskih djelatnosti Europske unije (NACE – General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities),

3. KN znači Kombinirana nomenklatura (CN – Combined Nomenclature).

Članak 3.

(1) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) sastoji se od glavnog rječnika i dodatnog rječnika.

(2) Glavni rječnik temelji se na razgranatoj strukturi koja sadrži brojčane oznake od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje robu, radove ili usluge koji čine predmet nabave.

(3) Brojčana oznaka glavnog rječnika sastoji se od 8 znamenki, podijeljenih kako slijedi:

– prve dvije znamenke označuju odjeljke (XX000000-Y),

– prve tri znamenke označuju skupine (XXX00000-Y),

– prve četiri znamenke označuju razrede (XXXX0000-Y),

– prvih pet znamenki označava kategorije (XXXXX000-Y).

(4) Svaka od zadnje tri znamenke brojčane oznake glavnog rječnika predstavlja precizniju oznaku unutar svake kategorije. Deveta znamenka služi za provjeru prethodnih znamenki.

(5) Dodatni rječnik može se koristiti za proširenje opisa predmeta nabave. Stavka dodatnog rječnika sastoji se od alfanumeričke oznake s odgovarajućim tekstom koji omogućava podrobniji opis u vezi s posebnom vrstom ili odredištem predmeta nabave.

(6) Alfanumerička oznaka dodatnog rječnika sastoji se od:

– prve razine koju čini slovo koje odgovara odsjeku,

– druge razine koju čini slovo koje odgovara skupini,

– treće razine koju čine tri znamenke koje odgovaraju pododjeljcima.

(7) Posljednja znamenka dodatnog rječnika služi za provjeru prethodnih znamenki.

Članak 4.

(1) Naručitelj u objavi javne nabave navodi brojčanu oznaku glavnog rječnika koja najbolje odgovara njegovom predmetu nabave.

(2) Za podrobniji opis predmeta nabave naručitelj može svaku brojčanu oznaku glavnog rječnika proširiti alfanumeričkom oznakom dodatnog rječnika.

(3) Naručitelj može u objavi javne nabave koristiti više brojčanih oznaka glavnog rječnika i alfanumeričkih oznaka dodatnog rječnika, primjerice:

34110000-1 Osobni automobili

MB02-8 Za vožnju desnom stranom

CA36-8 Euro 5 (gorivo).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/01

Urbroj: 526-15-02/1-12-1

Zagreb, 4. siječnja 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade
i ministar
Radimir Čačić, v. r.


PRILOG I.

JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV)

PRILOG I.A
GLAVNI RJEČNIKPRILOG I.B
DODATNI RJEČNIK


PRILOG II.

TABLICA PODUDARNOSTI IZMEĐU CPV-A I CPC privr.


PRILOG III.

TABLICA PODUDARNOSTI IZMEĐU CPV-A I NACE REV. 1.


PRILOG IV.

TABLICA PODUDARNOSTI IZMEĐU CPV-A I KN-A