Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

NN 8/2012 (18.1.2012.), Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

OPĆINA VUKA

187

Na temelju članka 29., 30. i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93., 69/97., 33/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 73/08.) i članka 21. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Vuka na 18. sjednici održanoj 29. prosinca 2011. donosi

ODLUKU

O PRIREZU POREZA NA DOHODAK OPĆINE VUKA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Općine Vuka.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Vuka.

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija RH-Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Osijek.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku Općine Vuka«.

Klasa: 410-01/11-01/01
Urbroj: 2158/06-01-11-01
Vuka, 29. prosinca 2011.

Predsjednica Općinskog vijeća
Višnja Sak Bosnar, v. r.