Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

NN 14/2012 (1.2.2012.), Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

OPĆINA VUKA

392

Nakon izvršenog uvida u izvorni tekst zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vuka, održane 29. prosinca 2011. g. utvrđeno je da Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka nije pravovaljana te se daje

OBJAVA

O NEPRAVOVALJANOSTI ODLUKE O PRIREZU POREZA NA DOHODAK OPĆINE VUKA

Objavljuje se da Odluka o prirezu poreza na dohodak općine Vuka objavljena u »Narodnim novinama« broj 8/12. nije pravovaljana te da sukladno tome ne proizvodi pravne učinke.

Uvidom u izvorni tekst zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vuka, održane 29. prosinca 2011. utvrđeno je da za odluku nije glasovao potreban broj vijećnika te da sukladno tome nije pravovaljana.

Budući da je Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka objavljena u »Narodnim novinama« broj 8/12, a naknadno je utvrđeno da odluka nije pravovaljana, valjalo je na isti način objaviti da Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka objavljena u »Narodnim novinama« broj 8/12 ne proizvodi pravne učinke.

Klasa: 410-01/12-01/01

Urbroj: 2158/06-01-12-02

Vuka, 26. siječnja 2012.

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Josip Krajnović, v. r.