Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

NN 16/2012 (8.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

441

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/11
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 1. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 124/11.) u članku 1. riječi: »Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.

U članku 12. riječi: »Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Radom ureda upravlja predstojnik, u položaju zamjenika ministra, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, a koji je za svoj rad odgovoran predsjedniku Vlade i Vladi.

Predstojnik ima jednog zamjenika.«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »gospodarstvo,« dodaju se riječi: »poduzetništvo, rad i mirovinski sustav,«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– predstojnik Ureda i njegov zamjenik,«.

U podstavku 2. riječi: »državni tajnici« zamjenjuju se riječima: »zamjenici ministara«, a iza riječi: »gospodarstvo,« dodaju se riječi: »poduzetništvo, rad i mirovinski sustav,«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1., članku 31. stavku 2., članku 33. stavku 1. i 5., članku 43. stavku 2. i članku 69. stavku 1. riječi: »državni tajnik Ureda« zamjenjuju se riječima: »predstojnik Ureda«, u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

U članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Ured.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 8.

U članku 66. riječi: »Središnjeg državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »Državnog ureda«.

Članak 9.

U članku 70. stavku 1. riječi: »Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo vanjskih i europskih poslova«, a riječi: »iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona« brišu se.

U stavcima 2. i 3. riječi: »iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona«, zamjenjuju se riječima: »o unutarnjem ustrojstvu Ureda«, a riječi: »Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva vanjskih i europskih poslova«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predstojnika Ureda u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vlada Republike Hrvatske donijet će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ureda u roku od 30 dana od dana imenovanja predstojnika Ureda.

Predstojnik Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ureda.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-03/12-01/01
Zagreb, 27. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem. v. r.