Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NN 16/2012 (8.2.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HRVATSKI SABOR

442

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/08
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 1. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.., 90/11. i 5/12.) u članku 127. stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 130. stavku 2. riječi: »povjerenstvo Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavku 3. riječi: »povjerenstvo Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 131. stavku 3. riječi: »stavka 5.« brišu se.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 5/12.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/12-01/01
Zagreb, 27. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.