Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

NN 16/2012 (8.2.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

443

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/09
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 1. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 61/11.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prosvjetna inspekcija ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva (u daljnjem tekstu: Prosvjetna inspekcija).«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje čelnik Prosvjetne inspekcije ili čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji, a u slučaju spriječenosti o pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje inspektor kojega čelnik Prosvjetne inspekcije za to ovlasti.«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »ravnatelj Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik Prosvjetne inspekcije« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Uprave, odnosno rukovoditelj« zamjenjuju se riječima: »Čelnik Prosvjetne inspekcije, odnosno čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji«.

Članak 4.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Čelnik Prosvjetne inspekcije ovlašten je davati naloge i naputke za rad, pratiti izvršenje poslova, nadzirati zakonitost rada i postupanja inspektora i čelnika ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji te s tom svrhom tražiti izvješća i obrazloženja. Čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji ima iste ovlasti prema inspektorima kojima rukovodi.

(2) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti, čelnik Prosvjetne inspekcije naredit će obustavu daljnjih postupaka, poduzeti radnje za koje je ovlašten i o tome izvijestiti ministra.

(3) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti inspektora, čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji naredit će obustavu daljnjih postupaka, poduzeti radnje za koje je ovlašten i o tome izvijestiti čelnika Prosvjetne inspekcije.

(4) Postupci iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne smatraju se nedopuštenim radnjama iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-04/12-01/01
Zagreb, 27. siječnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.