Uredba o Uredu za zakonodavstvo

NN 17/2012 (10.2.2012.), Uredba o Uredu za zakonodavstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

486

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi sa Zakonom o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA ZAKONODAVSTVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značenja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

Ured za Vladu obavlja sljedeće stručne poslove:

– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;

– daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;

– sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;

– priprema i izrađuje prijedloge zakona, odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;

– obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;

– daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;

– pruža, po potrebi, stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;

– sudjeluje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada;

– sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade;

– priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;

– razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;

– izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;

– sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave;

– koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

– koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

– sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;

– sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

– uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

– priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;

– sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u Uredu se obavljaju i poslovi pripreme podataka vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske, poslovi pripreme i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa i rad unutarnje revizije te stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda i za potrebe pravodobne objave zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 3.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, propisanih Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Zakonom o procjeni učinaka propisa i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva,

– Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava,

– Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije,

– Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske.

Članak 4.

U Jedinici za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva, obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: industrije, energetike, brodogradnje, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, pomorstva, prometa i veza, infrastrukture, prostornog uređenja i graditeljstva, zaštite okoliša i prirode, ugostiteljstva, trgovine, monetarnog sustava, poreznog sustava i porezne politike, carinskog sustava i carinske politike, zapošljavanja, tržišta rada, financiranja javnih potreba, državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, te druga pitanja iz područja financija i gospodarstva, vlasničkih i drugih stvarnih prava, zaštite imovine Republike Hrvatske, imovinskopravnih poslova, sudjelovanja Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama, te sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja i drugih područja, koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za gospodarstvo kao stalnog radnog tijela Vlade.

Članak 5.

U Jedinici za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: političkog i izbornog sustava, unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrane, hrvatskih branitelja, sustava državnih službenika i namještenika, angažmana Republike Hrvatske u mirovnim misijama, kulture, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja, sporta, tehničke kulture, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, radnih odnosa, javnih službi, socijalne skrbi i ostalih područja iz društvenih djelatnosti, zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, te sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja i drugih područja, koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku i Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava kao stalnih radnih tijela Vlade.

Članak 6.

U Jedinici za zakonodavne poslove iz područja regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: regionalnoga razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, turizma, skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnove obiteljskih kuća i stambenog zbrinjavanja vezano za povratak izbjeglica, i drugih područja koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije kao stalnog radnog tijela Vlade.

U Jedinici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se poslovi izrade i koordinacije Strategije procjene učinaka propisa i Akcijskog plana procjene učinaka propisa, te izrade Izvješća o provedbi procjene učinaka propisa koje donosi, odnosno prihvaća Vlada; poslovi koordinacije i izrade Godišnjeg plana normativnih aktivnosti kojeg donosi Vlada, te davanje mišljenja na Prijedlog plana propisa stručnim nositeljima izrade propisa; analitički i drugi poslovi vezani za koordinaciju procjene učinaka propisa u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa i ministarstvima nadležnim za: gospodarstvo, za rad i za poduzetništvo – u području gospodarskih učinaka propisa; nadležnim za financije – u području financijskih učinaka propisa koji se prikazuju u Iskazu o procjeni učinaka propisa; nadležnim za zdravlje i za socijalnu politiku – u području učinaka propisa na zdravlje, na socijalnu politiku i socijalni status; nadležnim za zaštitu okoliša – u području učinaka propisa na zaštitu okoliša; analitički i drugi poslovi, te davanje suglasnosti vezano za Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa; poslovi praćenja provedbe propisa iz područja procjene učinaka propisa; poslovi predlaganja mjera, dokumenata, propisa i smjernica, te njihova izrada, davanje mišljenja za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava procjene učinaka propisa; poslovi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa; poslovi pripreme i provedbe programa i projekata iz područja procjene učinaka propisa i područja izrade propisa i smjernica; poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa; te poslovi održavanja internet stranice Ureda, u odnosu na procjenu učinaka propisa.

U Jedinici iz stavka 1. ovoga članka, u okviru djelokruga Ureda, obavljaju se i drugi stručno-analitički poslovi iz područja djelokruga rada Odbora za poslove Europske unije koji su mu Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada.

Članak 7.

U Jedinici za objavu zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, obavljaju se poslovi pripreme za pravodobnu objavu zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske, poslovi komunikacije s ovlaštenim donositeljima zakona i drugih propisa, Uredom predsjednika Republike Hrvatske u vezi s pitanjima objave akata iz nadležnosti predsjednika Republike, te s izvršnim urednikom »Narodnih novina« d.d., poslovi pripreme i izrade ispravaka tiskarskih pogrešaka, te objave ispravaka zakona i drugih propisa, poslovi uspostave, održavanja i razvoja pravnog internetskog portala »e-propisi«, te poslovi održavanja Internet stranice Ureda, sukladno djelokrugu iz članka 2. ove Uredbe.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 8.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda je za svoj rad odgovoran Vladi.

Ravnatelj Ureda glavni je urednik »Narodnih novina« – službenog lista Republike Hrvatske.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Ravnatelj Ureda donosi Godišnji plan rada Ureda najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Članak 9.

Ravnatelj Ureda ima zamjenika i pomoćnike koji za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

Zamjenik obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

Pomoćnik ravnatelja Ureda upravlja radom Jedinice za koju je zadužen i obavlja druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 10.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 11.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 12.

Ravnatelj Ureda može iznimno, ovisno o potrebama službe, za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i za pojedine službenike, odrediti drukčiji raspored tjednog radnog vremena nego što je to propisano Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine«, br. 70/2001, 12/2005, 140/2009 i 124/2011).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/05

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 9. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA ZAKONODAVSTVO

Red.
broj

Planirani/sistematizirani broj službenika

1.

ravnatelj Ureda

1

2.

zamjenik ravnatelja Ureda

1

3.

pomoćnik ravnatelja Ureda

3

4.

administrativni tajnik

1

5.

Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva

5

6.

Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava

5

7.

Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije

5

8.

Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske

4

SVEUKUPNO

25