Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

NN 17/2012 (10.2.2012.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

487

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 154/2011), u članku 15. riječi: »tijela državne uprave na području županija i unutarnje ustrojstvo« brišu se.

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Službe se mogu ustrojiti uz ispunjavanje uvjeta iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe, i bez ustrojavanja odjela u njihovom sastavu, ako je uredbom o unutarnjem ustrojstvu pojedinog tijela državne uprave za obavljanje određenih poslova u službi predviđeno najmanje osam (8) izvršitelja, uključujući i voditelja službe.«.

Članak 3.

U članku 21. u stavku 2. iza riječi: »državnog ureda,« dodaju se riječi: »državne upravne organizacije,«.

Članak 4.

U članku 24. u stavku 3. riječi: »ako je to propisano posebnim zakonom« zamjenjuju se riječima: »u područnim jedinicama čije je osnivanje predviđeno posebnim zakonom ili drugim propisom.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/25

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 9. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.