Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

NN 18/2012 (15.2.2012.), Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

503

Na temelju članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 9. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, klase: 023-03/12-01/26,
urbroja: 5030109-12-1, od 9. veljače 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Ured), propisuju se djelokrug Ureda, ovlasti zastupnika u obavljanju povjerenih poslova, unutarnje ustrojstvo Ureda; nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica; način rada Ureda; okvirni broj potrebnih državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

U Uredu se obavljaju stručni i administrativni poslovi u vezi sa zastupanjem Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Zastupnik Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Članak 2.

Zastupniku Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (u daljnjem tekstu: zastupnik) povjereno je zastupanje državnih interesa Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i u drugim tijelima Vijeća Europe.

Članak 3.

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

– zastupati Republiku Hrvatsku u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,

– koordinirati izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Republici Hrvatskoj,

– predstavljati Republiku Hrvatsku u postupku nadzora izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe,

– davati mišljenje o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Konvencija) i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

– pregovarati sa strankama koje sudjeluju u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u svrhu postizanja prijateljskog rješenja spora sukladno članku 39. Konvencije,

– pratiti razvoj sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i upoznavati sve grane vlasti s istom kao i s razvojem Konvencije, te pratiti razvoj sudske prakse sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava,

– sudjelovati u postupcima izrade nacrta prijedloga zakona radi usklađivanja s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

– predstavljati Republiku Hrvatsku u stručnim tijelima Vijeća Europe vezanim za rad Europskog suda za ljudska prava, te u drugim tijelima vezanim za razvoj Konvencije i konvencijskog prava.

Zastupnik je središnja točka u Republici Hrvatskoj kojoj Europski sud za ljudska prava dostavlja prijedloge za izdavanje privremenih mjera protiv Republike Hrvatske.

Članak 4.

Zastupnika imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zastupnik upravlja radom Ureda.

O svom radu zastupnik podnosi redovno izvješće Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru najmanje jednom godišnje.

Zastupnik odgovara za svoj rad i rad Ureda Vladi Republike Hrvatske.

Zastupnik ima položaj pomoćnika ministra.

Zastupnik ima zamjenika kojega imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog zastupnika. Zamjenik zastupnika zamjenjuje zastupnika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri zastupnik.

Zastupnik ima pomoćnike koji neposredno rukovode radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica, po nalogu zastupnika.

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Članak 5.

U vezi sa zastupanjem Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i drugim tijelima Vijeća Europe u Uredu se obavljaju sljedeći poslovi:

– poslovi pripreme svih očitovanja države u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,

– poslovi pripreme i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava,

– poslovi pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava,

– poslovi pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,

– poslovi pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

– te poslovi usmjereni na upoznavanje države s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

Unutarnje ustrojstvo Ureda

Članak 6.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, u Uredu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava

2. Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

3. Odjel za usklađivanje zakona s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava.

Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava

Članak 7.

Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava obavlja poslove prikupljanja svih relevantnih činjenica, te stručne poslove u postupcima koji prethode presudi odnosno odluci Europskog suda za ljudska prava, sklapanju sporazuma o prijateljskom rješenju spora, jednostranom priznanju povrede Konvencije, izricanju privremene mjere Europskog suda za ljudska prava, poslove vezane za pripremu zahtjeva za upućivanje određenih predmeta Velikom vijeću Europskog suda za ljudska prava, te poslove pripreme izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru o predmetima Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Članak 8.

Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava obavlja poslove pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, poslove pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava, poslove izrade prijedloga Akcijskih planova i Akcijskih izvješća Republike Hrvatske o izvršenju presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, poslove nadzora nad urednošću isplata na temelju presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i obavještavanje Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenim isplatama, te poslove pripreme izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru o izvršenju presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava.

Odjel za usklađivanje zakona s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava

Članak 9.

Odjel za usklađivanje zakona s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava obavlja poslove pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, poslove praćenja prakse svih međunarodnih tijela na području ljudskih prava usmjerene na promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te priprema publikacije i surađuje s državnim tijelima i drugim institucijama radi širenja znanja o Konvenciji i sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava.

Odnosi s drugim državnim tijelima

Članak 10.

Državna tijela dužna su surađivati sa zastupnikom i njegovim Uredom i omogućiti mu nesmetan rad.

Državna tijela dužna su zastupniku učiniti dostupnim sve relevantne činjenice i isprave potrebne za uredno obavljanje poslova zastupanja pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava uključujući spise predmeta, analize sudske i upravne prakse i pravna shvaćanja vezana uz primjenu domaćeg zakonodavstva, strateške političke dokumente, te druge dokumente potrebne za obavljanje poslova iz djelokruga zastupnika, bez obzira na stupanj njihove tajnosti ili zaštićenosti.

U postupku izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava državna tijela su dužna zastupnika obavijestiti o mogućim mjerama izvršenja presuda, te sa zastupnikom surađivati u konačnom utvrđivanju prikladnih mjera izvršenja i njihovoj implementaciji.

Čelnici državnih tijela dužni su dostaviti zastupniku svu dokumentaciju i informacije iz stavaka 2. i 3. ovog članka bez odgode, u roku koji odredi zastupnik. Za potrebe zaštite državnih interesa u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava zastupnik je ovlašten prikupljati podatke i od drugih pravnih i fizičkih osoba.

Zastupnik je ovlašten dati inicijativu Vladi Republike Hrvatske za izmjenu zakona, podzakonskih akata, strategija, programa i drugih akata radi usklađivanja hrvatskog pravnog poretka s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

Ukoliko utvrdi da određeni propis ili njegova primjena, strategija, program nisu sukladni s Konvencijom, odnosno sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, zastupnik može, tijekom postupka pred Europskim sudom za ljudska prava kao i tijekom postupka izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava, pozvati nadležna tijela da usklade propise i/ili svoje postupanje s Konvencijom. Nadležna tijela dužna su odgovoriti na poziv zastupnika.

Objava prijevoda presuda i odluka Europskog suda
za ljudska prava

Članak 11.

Na web-stranici Ureda objavljuju se:

– prijevodi svih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na Republiku Hrvatsku,

– prijevodi važnih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na druge države, a koje odabere zastupnik,

– prijevodi važnih službenih dokumenta Europskog suda za ljudska prava i drugih tijela Vijeća Europe,

– prijevodi važne prakse drugih međunarodnih sudova i tijela vezane za razvoj standarda zaštite ljudskih prava, koju odabere zastupnik.

Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Članak 12.

Pri Uredu se osniva Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava kao međuresorno i međuinstitucionalno stručno tijelo sa zadaćom utvrđivanja mjera izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i praćenje njihove implementacije.

Stručni savjet čine stručnjaci imenovani iz svih ministarstava i drugih tijela državne uprave, državnih agencija i ureda, te predstavnici Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Na poziv zastupnika u rad Stručnog savjeta mogu biti uključeni i predstavnici drugih tijela, te predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stručnom savjetu predsjedava zastupnik.

Službenički odnosi

Članak 13.

U odnosu na državne službenike i namještenike zastupnik ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 14.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika utvrđuje se u tablici koja se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda

Članak 15.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrđuju se radna mjesta državnih službenika i namještenika s opisom njihovih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za obavljanje poslova, broj potrebnih državnih službenika i namještenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda koja nisu uređena ovom Uredbom.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donijet će zastupnik, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 16.

Zastupnik je dužan donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe Ured preuzima državne službenike Ureda za praćenje sudske prakse i zastupanje pred europskim sudovima pri Ministarstvu pravosuđa.

Državni službenici koji nakon donošenja Pravilnika iz članka 15. ove Uredbe, ne budu raspoređeni u Ured, stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske u skladu s općim propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zastupniku Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 11/99, 115/2000, 70/2001, 7/2002 i 21/2004).

Članak 19.

Do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu rad Ureda financirat će se iz sredstava planiranih u okviru razdjela Ministarstva pravosuđa, a nakon donošenja državnog proračuna kao aktivnost u okviru razdjela Vlade Republike Hrvatske.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/14
Urbroj: 5030109-12-1
Zagreb, 9. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UREDA ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

UNUTARNJE USTROJSTVENE
JEDINICE UREDA

BROJ SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA

Zamjenik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

1

Administrativni tajnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

1

Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava

4

Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

3

Odjel za usklađivanje propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava

3

UKUPNO:

12