Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

NN 18/2012 (15.2.2012.), Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

505

Na temelju članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 18. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UZGOJ KONOPLJE, NAČINU PRIJAVE UZGOJA MAKA TE UVJETIMA ZA POSJEDOVANJE OPOJNIH DROGA U VETERINARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba koja uzgaja konoplju;

– način izdavanja odobrenja za uzgoj konoplje;

– obrazac i sadržaj prijave uzgoja maka; te

– uvjeti pod kojima veterinarske ustanove i doktori veterinarske medicine mogu posjedovati opojnu drogu.

II. POSTUPAK DOBIVANJA DOZVOLE ZA UZGOJ KONOPLJE

Članak 2.

(1) U Republici Hrvatskoj dopušteno je uzgajati konoplju (Cannabis sativa L) u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje.

(2) Konoplju iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je uzgajati ukoliko sadržaj tetrahidrokanabinola u suhoj tvari biljke ne prelazi 0,2 %.

Članak 3.

U svrhu uzgoja konoplje iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu se koristiti sorte konoplje koje su upisane u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11).

Članak 4.

(1) Konoplja se može uzgajati na temelju dozvole za uzgoj konoplje.

(2) Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) pravna ili fizička osoba podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na Obrascu 1, iz Dodatka II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Dozvola za uzgoj konoplje iz članka 4. ovoga Pravilnika izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja:

– je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– namjerava uzgajati konoplju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ili posjedu na površini od najmanje 1 ha,

– nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo zlouporabe droga u zadnjih pet godina od datuma podnošenja Zahtjeva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za jednu sjetvenu sezonu.

Članak 6.

(1) Za sjetvenu sezonu za koju je dobila dozvolu za uzgoj konoplje pravna ili fizička osoba obvezna je čuvati račun o kupnji sjemena iz kojeg je vidljiva količina kupljenog sjemena kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju ili Certifikat o sjemenu kao prateći dokument izdan od ovlaštenog tijela iz kojeg je vidljiva sorta konoplje.

(2) Za uzgoj konoplje u svrhu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se koristiti sorte koje se nalaze na popisu iz Dodatka I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a priznate su u državama članicama Europske unije i nalaze se na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije.

(3) Za uzgoj konoplje pravna ili fizička osoba obvezna je koristiti certificirano sjeme.

Članak 7.

Dozvola za uzgoj konoplje sadrži sljedeće podatke:

– ime, prezime i adresu ili naziv podnositelja zahtjeva,

– MBS, MBO ili MIBPG,

– OIB,

– broj katastarske čestice i površinu zemljišta namijenjenog za sjetvu konoplje (ako podnositelj zahtjeva uzgaja različite sorte konoplje na različitim katastarskim česticama mora navesti sortu zasijanu na određenoj katastarskoj čestici)

– svrha uzgoja,

– planirani datum sjetve.

III. PRIJAVA UZGOJA MAKA

Članak 8.

Uzgoj maka (Papaver somniferum L.) pravna ili fizička osoba dužna je najkasnije u roku od 30 dana od datuma sjetve prijaviti poljoprivrednoj inspekciji.

Članak 9.

Prijavu uzgoja maka iz članka 8. ovoga Pravilnika na Obrascu 2 iz Dodatka II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika proizvođač dostavlja poljoprivrednoj inspekciji najkasnije do 1. svibnja tekuće godine.

IV. UVJETI POD KOJIMA VETERINARSKE USTANOVE MOGU POSJEDOVATI OPOJNU DROGU

Članak 10.

(1) Trgovačka društva koja su odobrena za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda, u skladu sa Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08) i doktori veterinarske medicine mogu posjedovati veterinarsko-medicinske proizvode koji sadrže opojnu drogu iz članka 2. stavka 1. podtočke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09).

(2) Veterinarsko-medicinske proizvode iz stavka 1. ovog članka mogu posjedovati i primjenjivati znanstveno-veterinarske ustanove u obavljanju svoje djelatnosti, i to u znanstveno-istraživačke i nastavne svrhe.

(3) Doktori veterinarske medicine mogu posjedovati i primjenjivati veterinarsko-medicinske proizvode koji sadrže opojnu drogu radi pružanja neposredne veterinarske pomoći, u obavljanju veterinarske djelatnosti registrirane u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07, 155/08, 55/11).

(4) Doktori veterinarske medicine mogu primjenjivati na životinjama veterinarsko-medicinske proizvode koji u svom sastavu sadrže opojnu drogu iz članka 2. stavka 1. podtočke 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09), u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06) i pravilima veterinarske medicine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu (»Narodne novine« broj 67/03).

Članak 12.

Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika tijekom 2012. i 2013. godine dozvoljeno je staviti u promet i uzgajati sorte konoplje iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/15

Urbroj: 525-02-1-0006/12-1

Zagreb, 2. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I

Sorte konoplje prihvatljive za uzgoj u skladu s člankom 2. stavkom 1. ovoga Pravilnika

– Armanca

– Asso

– Beniko

– Bialobrzeskie

– Białobrzeskie

– Cannakomp

– Carma

– Carmagnola

– Chamaeleon

– Codimono

– CS

– Delta-llosa

– Delta-405

– Denise

– Diana

– Dioica 88

– Epsilon 68

– Fedora 17

– Felina 32

– Ferimon

– Fibranova

– Fibrimor

– Fibrol

– Finola

– Futura 75

– KC Dóra

– Kompolti

– Kompolti hibrid TC

– Lipko

– Lovrin 110

– Monoica

– Red petiole

– Santhica 23

– Santhica 27

– Santhica 70

– Silesia

– Silvana

– Szarvasi

– Tiborszállási

– Tisza

– Tygra

– Uniko B

– Uso-31

– Wielkopolskie

– Wojko

– Zenit

DODATAK II