Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

NN 18/2012 (15.2.2012.), Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

507

Na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11) i članka 48. stavaka 1. i 4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07, 84/08 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O POSEBNIM MJERAMA ZA UVOZ PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA U REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Uvoz pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi i hranidbu životinja iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku dozvoljen je ukoliko ih prati potvrda o provedenim analitičkim testovima obavljenim u akreditiranom laboratoriju u zemlji podrijetla ili nekoj drugoj državi kako slijedi:

Kemijski rizici:

1. Albanija – za proizvode ribarstva na prisutnost histamina*;

2. Bangladeš – za rakove namijenjene prehrani ljudi na prisutnost kloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana, malahitnog zelenila, kristal violeta i njihovih leuko-metabolita;

3. Indija – za proizvode akvakulture namijenjene prehrani ljudi na prisutnost rezidua veterinarskih lijekova;

4. Indonezija – za proizvode akvakulture na prisutnost rezidua farmakološki aktivnih tvari;

5. Kina – u skladu s Naredbom o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom iz Kine (»Narodne novine«, br. 94/07) i tablicom iz Priloga ove Naredbe;

6. Meksiko – za meso konja i proizvode od mesa konja namijenjene prehrani ljudi na prisutnost rezidua veterinarskih lijekova, a svaku pošiljku na rezidue hormona i β-agonista;

7. Mijanmar (Burma) – za škampe na prisutnost kloramfenikola;

8. Ukrajina – za mlijeko u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu, namijenjene hranidbi životinja na prisutnost kloramfenikola.

Radioaktivnost:

9. Japan – posebna izjava za uvoz u Republiku Hrvatsku hrane i hrane za životinje, fizički pregledi, uključujući i laboratorijska ispitivanja u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (»Narodne novine«, br. 121/11);

II.

Iznimno od točke I. za Albaniju, Bangladeš i Indiju dozvolit će se uvoz pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla koje ne prati potvrda o provedenim analitičkim testovima uz uvjet da se pošiljka podvrgne laboratorijskoj analizi zdravstvene ispravnosti. Pošiljka mora biti uskladištena pod nadzorom službenog veterinara na trošak osobe odgovorne za pošiljku do dobivanja rezultata analize i donošenja konačne odluke.

III.

Sve troškove uzorkovanja i provođenja analiza iz točaka I. i II. snosi osoba odgovorna za pošiljku.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 76/11).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/18

Urbroj: 525-11-2-0488/12-1

Zagreb, 7. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

Posebni uvjeti za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku:

Kemijski rizici[1]

Država

Tvar

Proizvod

Mjere

Albanija

Histamin*

Proizvodi ribarstva

100% testiranje svake uvozne pošiljke na histamin* ukoliko te pošiljke nisu praćene potvrdom o testiranju u kojoj je navedeno da razina histamina ne prelazi granične vrijednosti u skladu s kriterijima sigurnosti hrane propisanim Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 74/08, 156/08, 89/10 i 153/11).

Bangladeš

Rezidue veterinarskih lijekova

Rakovi uvezeni i namijenjenih prehrani ljudi

Rezultati analitičkih testiranja svake pošiljke provedenih u mjestu podrijetla s ciljem otkrivanja prisutnosti kloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana, malahitnog zelenila, kristal violeta i njihovih leuko-metabolita.

Dodatno se uzorkuje najmanje 20% uvoznih pošiljaka na graničnoj veterinarskoj postaji ili mjestu odredišta do dobivanja negativnih rezultata.

Indija

Rezidue veterinarskih lijekova

Proizvodi akvakulture namijenjeni prehrani ljudi

Testiranje prije izvoza i certificiranje svake pošiljke s ciljem utvrđivanja prisutnosti klormfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina i klortetraciklina, metabolita nitrofurana poštujući najmanju zahtijevanu granicu učinkovitosti izvedbe metode (MRPL) od 1 μg/kg.

Dodatno se uzorkuje najmanje 20% uvoznih pošiljaka na graničnoj veterinarskoj postaji ili mjestu odredišta do dobivanja negativnih rezultata.

Indonezija

Rezidue farmakološki aktivnih tvari

Proizvodi akvakulture

20% svake uvozne pošiljke testira se na rezidue farmakološki aktivnih tvari, posebice na kloramfenikol, metabolite nitrofurana i tetracikline.

Kina

Rezidue veterinarskih lijekova, pesticida, kontaminanata i zabranjenih tvari

Ribe i škampi iz akvakulture, slatkovodni rakovi meso zečeva, proizvodi od mesa peradi, jaja i proizvodi od jaja, med i matična mliječ crijeva

Testiranje prije izvoza i certificiranje od strane nadležnih tijela u Kini: kemijsko testiranje na kloramfenikol i nitrofurane te njihove metabolite, dodatno za ribu iz akvakulture na malahitno zelenilo, kristal violet i njihove metabolite.

Meksiko

Rezidue veterinarskih lijekova

Meso konja i proizvodi od mesa konja

100% testiranje svake uvozne pošiljke na rezidue hormona i β-agonista.

Mijanmar

(Burma)

Rezidue veterinarskih lijekova

Škampi i proizvodi ribarstva

100% testiranje svake uvozne pošiljke na rezidue kloramfenikola IZDVOJENO: škampi iz akvakulture zabranjeni jer nema Plana monitoringa u svrhu otkrivanja rezidua.

Ukrajina

Rezidue veterinarskih lijekova

Mlijeko u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu namijenjene hranidbi životinja

100% testiranje svake uvozne pošiljke mlijeka u prahu ili mliječne zamjenice dobivene od mlijeka u prahu na rezidue naročito na prisutnost kloramfenikola.

[1]* Na histamin se pregledava samo plava riba i proizvodi ribarstva od ribe iz porodica: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae.

Radioaktivnost

Japan

Radioaktivnost

Hrana i hrana za životinje

Posebna izjava za uvoz u Republiku Hrvatsku hrane i hrane za životinje, fizički pregledi, uključujući i laboratorijska ispitivanja s odgovarajućom učestalošću i slučajnim odabirom.