Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 18/2012 (15.2.2012.), Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

508

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 4. i 5. i čl. 16. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2010., 127/2010. i 55/2011.), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/2010., 68/2010. i 145/2010.) u glavi VI., stavku 1. podtočki 1., dodaje se alineja 5. koja glasi: »Iglun (Xiphias gladius) – 1. listopada do 30. studenoga i od 1. ožujka do 31. ožujka.«.

II.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 114/2010.).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/14

Urbroj: 525-08-1-0323/12-1

Zagreb, 2. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.