Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

NN 19/2012 (17.2.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

519

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010 i 76/2011), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine

26,25 kn

15,75 kn

7,90 kn

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje:

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

11,25 kn

7,50 kn

2,80 kn

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

15,75 kn

10,50 kn

3,95 kn

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

21,00 kn

13,15 kn

6,60 kn

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

6,55 kn

3,95 kn

1,30 kn

5.

Proizvodne građevine

4,70 kn

2,80 kn

0,95 kn

6.

Prometne građevine

1,85 kn

0,55 kn

0,30 kn

7.

Produktovodi

m

3,95 kn

2,65 kn

1,30 kn

8.

Kabelska kanalizacija

m

7,90 kn

5,25 kn

2,65 kn

9.

Otvorene poslovne građevine

13,15 kn

7,90 kn

2,65 kn

10.

Druge otvorene građevine

6,55 kn

3,95 kn

1,30 kn

«

Članak 2.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-08/12-01/01
Urbroj: 5030125-12-1
Zagreb, 16. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.