Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

NN 19/2012 (17.2.2012.), Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

520

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u svezi s člankom 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU UVJETA ZA KANDIDATE ZA ČLANOVE NADZORNIH, ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA, TE UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA DIONICE ILI UDJELE

I.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (u daljnjem tekstu: društva).

II.

Za člana nadzornog, odnosno upravnog odbora, te člana uprave društva, Vladi Republike Hrvatske se kao kandidat može predložiti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/2000 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009 i 152/2011 – pročišćeni tekst), ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru, te upravi društva, ne dođe u sukob interesa.

III.

Osoba koja se predlaže za kandidata u smislu točke II. ove Odluke, dužna je predlagatelju dostaviti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s ovom Odlukom (presliku diplome ovjerenu kod javnog bilježnika),

– potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca, odnosno presliku radne knjižice, ovjerenu kod javnog bilježnika, iz koje je razvidno da na poslovima u struci ima najmanje pet godina radnoga staža,

– izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i točke II. podtočaka 3. do 5. ove Odluke, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja u trenutku utvrđivanja prijedloga kandidata prema ovoj Odluci ne smije biti starija od 15 dana.

IV.

Zadužuje se Državni ured za upravljanje državnom imovinom da prilikom podnošenja prijedloga Vladi Republike Hrvatske, u skladu s propisanom nadležnošću, Vladi Republike Hrvatske u okviru obrazloženja dostavlja i mišljenje vezano za prijedlog svakog pojedinačnog kandidata za člana nadzornog, odnosno upravnog odbora, te uprave društva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/12-01/01
Urbroj: 5030109-12-1
Zagreb, 16. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.