Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

NN 19/2012 (17.2.2012.), Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

538

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 90/11) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Predmet ovog Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se popis javnih naručitelja iz članka 5. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, dalje u tekstu: Zakon) i popis sektorskih naručitelja iz članka 6. stavka 1. Zakona.

Obveza primjene Zakona

Članak 2.

Državna i druga tijela kao i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. Zakona te trgovačka društva i subjekti koji ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka 1. Zakona obvezni su primjenjivati Zakon i u slučaju kad nisu navedeni u ovom Pravilniku.

Javni naručitelji

Članak 3.

Javni naručitelji su:

1. državna tijela Republike Hrvatske:

– Hrvatski sabor;

– Predsjednik Republike Hrvatske;

– Ured predsjednika Republike Hrvatske;

– Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti;

– Vlada Republike Hrvatske;

– uredi Vlade Republike Hrvatske;

– ministarstva;

– državni uredi;

– državne upravne organizacije;

– uredi državne uprave u županijama;

– Ustavni sud Republike Hrvatske;

– Vrhovni sud Republike Hrvatske;

– sudovi;

– Državno sudbeno vijeće;

– državna odvjetništva;

– Državnoodvjetničko vijeće;

– pravobraniteljstva;

– Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;

– Hrvatska narodna banka;

– Državni ured za reviziju;

2. državne agencije i uredi:

– Agencija za civilno zrakoplovstvo;

– Agencija za elektroničke medije;

– Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova;

– Agencija za javno-privatno partnerstvo;

– Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu;

– Agencija za lijekove i medicinske proizvode;

– Agencija za mobilnost i programe Europske unije;

– Agencija za obalni linijski pomorski promet;

– Agencija za obnovu osječke Tvrđe;

– Agencija za odgoj i obrazovanje;

– Agencija za opremu pod tlakom;

– Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca;

– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;

– Agencija za poljoprivredno zemljište;

– Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama;

– Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom;

– Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske;

– Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga;

– Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije;

– Agencija za sigurnost željezničkog prometa;

– Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

– Agencija za upravljanje državnom imovinom;

– Agencija za vodne putove;

– Agencija za zaštitu okoliša;

– Agencija za zaštitu osobnih podataka;

– Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

– Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

– Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka;

– Financijska agencija;

– Hrvatska agencija za hranu;

– Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

– Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata;

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije;

– Hrvatska akreditacijska agencija;

– Hrvatska energetska regulatorna agencija;

– Hrvatska izvještajna novinska agencija;

– Hrvatska poljoprivredna agencija;

– Sigurnosno – obavještajna agencija;

– Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije;

3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– općine;

– gradovi;

– županije;

– Grad Zagreb;

4. lokalne i regionalne agencije i uredi:

– razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– energetske agencije kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– uredi koji imaju svojstvo pravne osobe, a koje su osnovale jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

5. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu:

– Agencija Alan d.o.o.;

– Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o.;

– Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;

– Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.;

– CARnet;

– centri za pomoć i njegu;

– centri za socijalnu skrb;

– domovi socijalne skrbi;

– domovi zdravlja;

– državni arhivi;

– Državni zavod za zaštitu prirode;

– Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog otpada iz NE Krško;

– Fond za naknadu oduzete imovine;

– Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara;

– Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;

– Hrvatska banka za obnovu i razvoj;

– Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.;

– Hrvatska lutrija d.o.o.;

– Hrvatska matica iseljenika;

– Hrvatska poljoprivredna komora;

– Hrvatska radiotelevizija;

– Hrvatska zajednica tehničke kulture;

– Hrvatske autoceste d.o.o.;

– Hrvatske ceste d.o.o.;

– Hrvatske šume d.o.o.;

– Hrvatske vode;

– Hrvatski audiovizualni centar;

– Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik;

– Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo;

– Hrvatski centar za razminiranje;

– Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

– Hrvatski olimpijski odbor;

– Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.;

– Hrvatski paraolimpijski odbor;

– Hrvatski registar brodova;

– Hrvatski restauratorski zavod;

– Hrvatski športski savez gluhih;

– Hrvatski zavod za hitnu medicinu;

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

– Hrvatski zavod za mentalno zdravlje;

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

– Hrvatski zavod za norme;

– Hrvatski zavod za telemedicinu;

– Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping;

– Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu;

– Hrvatski zavod za zapošljavanje;

– Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu;

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu;

– Jadrolinija;

– Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;

– javna visoka učilišta;

– javne ustanove nacionalni parkovi;

– javne ustanove parkovi prirode;

– javni znanstveni instituti;

– kazališta, muzeji, galerije, knjižnice i druge ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– kaznionice;

– kliničke bolnice;

– klinički bolnički centri;

– klinike;

– Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;

– lučke uprave;

– lječilišta;

– ljekarničke ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave;

– Matica hrvatska;

– Međunarodni centar za podvodnu arheologiju;

– Nacionalna i sveučilišna knjižnica;

– Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu;

– Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva;

– Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;

– Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

– Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;

– Nacionalno vijeće za znanost;

– Narodne novine d.d.;

– odgojni zavodi;

– odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– opće bolnice;

– Plovput d.o.o.;

– poliklinike;

– specijalne bolnice;

– Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.;

– Središnji registar osiguranika;

– Sveučilišni računski centar;

– športske zajednice;

– športski savezi;

– ustanove za hitnu medicinsku pomoć;

– ustanove za palijativnu skrb;

– ustanove za zdravstvenu njegu;

– Zaklada policijske solidarnosti;

– zatvori;

– Zavod za obnovu Dubrovnika;

– Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;

– zavodi za javno zdravstvo;

– Zrakoplovno – tehnički centar d.d.;

– županijske uprave za ceste.

Sektorski naručitelji

Članak 4.

Sektorski naručitelji su naručitelji koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost:

1. izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije, te isporuke plina ili toplinske energije nepokretnim mrežama; kao što su subjekti koji navedene djelatnosti obavljaju na temelju Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti sukladno Zakonu o energiji (»Narodne novine« broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), primjerice HEP Plin d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Energo d.o.o., Plinara d.o.o., Plinacro d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o.;

2. izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, te isporuke električne energije nepokretnim mrežama; kao što su subjekti koji navedene djelatnosti obavljaju na temelju Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti sukladno Zakonu o energiji (»Narodne novine« broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), primjerice HEP –OPS d.o.o., HEP – ODS d.o.o.;

3. koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte i plina; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnosti na temelju odobrenja ili koncesije sukladno Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine« broj 75/09 i 49/11);

4. koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnosti na temelju odobrenja ili koncesije sukladno Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine« broj 75/09 i 49/11);

5. izgradnje (pružanja) nepokretnih mreža ili upravljanja nepokretnim mrežama za pružanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode, te isporuka pitke vode nepokretnim mrežama; kao što su pravne osobe koje osnivaju jedinice lokalne samouprave u svojstvu javnog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11), primjerice Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Vodovod d.o.o. Slavonski Brod;

6. pružanja poštanskih usluga i drugih usluga koje ne uključuju poštanske usluge pod uvjetima iz članka 112. stavka 4. Zakona; primjerice HP – Hrvatska pošta d.d.;

7. stavljanja na raspolaganje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom; primjerice HŽ Infrastruktura d.o.o.;

8. stavljanja na raspolaganje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza gradskom željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnosti kao javnu službu sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), primjerice Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački električni tramvaj – ZET, Liburnija d.o.o., KD Autotrolej d.o.o.;

9. koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu pružanja usluga morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u pomorskom ili riječnom prijevozu; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnost na temelju koncesije sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), primjerice Luka Pula, Luka Rijeka, Luka Zadar, Luka Šibenik, Luka Split d.d., Luka Ploče, Luka Dubrovnik, Luka Vukovar;

10. koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu pružanja usluga zračnih luka, ili druge terminalne opreme prijevoznicima u zračnom prijevozu; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnost na temelju koncesije sukladno Zakonu o zračnim lukama (»Narodne novine« broj 19/98 i 14/11), primjerice Zračna luka Zagreb, Zračna luka Split, Zračna luka Rijeka, Zračna luka Osijek, Zračna luka Pula, Zračna luka Zadar, Zračna luka Brač.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/32
Urbroj: 526-15-04-02/1-12-1
Zagreb, 9. veljače 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar
Radimir Čačić, v. r.