Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

NN 20/2012 (20.2.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

546

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (»Narodne novine« br. 119/05) u članku 3. stavku 1. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

»Umjetničko područje«

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. iza riječi »prema članku 3. ovog Pravilnika.«, briše se točka te se stavlja zarez i dodaju riječi:

»i trebaju biti u radnom odnosu s ustanovom visokog obrazovanja iz redova članica Vijeća (bilo u kumulativnom ili punom radnom odnosu).«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. iza alineje 4. dodaju se alineje 5. i 6. koje glase:

»– odluka o zadnjem izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje članova stručnog povjerenstva,«

»– potvrda visokog učilišta o održanim javnim predavanjima i o održanoj nastavi.«

Članak 4.

U članku 10. dio rečenice nakon riječi »ovog Pravilnika« mijenja se i glasi: »Stručnoj službi Vijeća veleučilišta i visokih škola u dva primjerka te na CD-u.«

Članak 5.

U članku 22. stavak 1. iza 2. alineje dodaje se 3. alineja:

»– daje mišljenja i tumačenja vezana uz postupke izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama«

Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.

Članak 6.

U članku 25. stavak 1. na kraju prve rečenice briše se točka te se stavlja zarez i nastavak rečenice kako slijedi:

»ili njihova znanstveno-stručna djelatnost treba biti bliska znanstvenom polju i grani za koju se pristupnik predlaže.«

Dodaju se novi stavci kako slijedi:

»Iznimno, u području humanističkih znanosti, polje filologija, jedan član stručnog povjerenstva treba biti u istom ili višem nastavnom od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u znanstveno-nastavnom zvanju, a druga dva člana stručnog povjerenstva mogu biti lektori ili viši lektori.

U izvješću stručnog povjerenstva treba za članove stručnog povjerenstva navesti: akademsku titulu, ime i prezime, stručni naziv, zvanje u koje je biran, gdje je zaposlen te područje, polje i granu u koje je biran.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/10-10/0003

Urbroj: 355-02-01-10-0012

Zagreb, 13. srpnja 2010.

Predsjednik Vijeća
prof. dr. sc. Marko Jelić, v. r.