Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

NN 20/2012 (20.2.2012.), Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

547

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (Zaključak Nacionalnog vijeća od 20. prosinca 2011., klasa: 003-08/11-09/0006, urbr: 355-02-01-11-4) je na svojoj sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine donijelo

ODLUKU

O UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA

Članak 1.

Predavač

U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja, uz uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ispunjava i sljedeće uvjete:

• da je u suradničkom, nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije pokretanja izbora, kontinuirano izvodila nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati (kumulativno) ili je održala jedno ili više javnih predavanja iz područja struke za koju se provodi postupak izbora;

i jedan od sljedećih uvjeta:

• da ima dva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička rada, objavljena u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili jedan stručni, znanstveni odnosno umjetnički rad i jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt, ili je nositelj priznatog patenta primijenjenog u praksi;

• da je magistar specijalist ili diplomirani specijalist struke (završen studij trajanju najmanje 10 semestara) i ima jedan (1) stručni ili znanstveni rad, objavljen u recenziranom časopisu ili zborniku radova s recenzijom, ili jedan (1) izvedeni ili nagrađeni stručni, znanstveni ili umjetnički projekt, ili je nositelj priznatog patenta primijenjenog u praksi;

• da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor;

• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, svojim radovima ili umjetničkim projektima, sudjelovao u jednoj stručnoj, žiriranoj izložbi ili je izveo najmanje jednu javnu umjetničku produkciju;

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija vrijednost je minimalno 50% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet:

• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje jedan (1) novi stručni i/ili znanstveni i/ili umjetnički rad (izveden ili nagrađen stručni, znanstveni ili umjetnički projekt odnosno studiju ili patent) iz odgovarajuće struke ili umjetničkog područja.

i dva (2) od sljedećih uvjeta:

• da je magistar znanosti ili magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 semestara), ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće izbor kandidata;

• da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna rada;

• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika ili nastavnog materijala za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija je vrijednost minimalno 70% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima minimalno sedam (7) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Članak 2.

Viši predavač

U zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja uz uvjete iz članka 98. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ispunjava i sljedeće uvjete:

• da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bila izabrana u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodila nastavu od najmanje stodvadeset (120) norma sati (kumulativno)

• da ima najmanje šest (6) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, i/ili izvedenih i/ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata kojima je bio voditelj, kovoditelj ili autor.

i tri (3) od sljedećih uvjeta:

• da je magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 semestara) iz područja i polja za koje se bira;

• da je magistar znanosti / doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nema magisterij ili doktorat iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor.

• da ima objavljen recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada;

• da je objavio najmanje jedan rad u koautorstvu sa studentom;

• da ima objavljen recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da ima ukupno najmanje sedam (7) objavljenih stručnih, znanstvenih i/ili umjetničkih znanstvenih radova, (izvedena ili nagrađena projekta odnosno studije) iz odgovarajuće struke, od kojih najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja izbora;

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija vrijednost je minimalno jednaka vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima minimalno deset (10) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet:

• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje dva (2) nova recenzirana stručna i/ili znanstvena ili umjetnička rada ili je bio autor odobrenog, izvedenog ili nagrađenog stručnog, znanstvenog ili umjetničkog projekta ili priznatog i u praksi provedenog patenta iz odgovarajuće struke;

i dva od sljedećih uvjeta:

• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da je od zadnjeg izbora u zvanje višeg predavača osoba stekla zvanje magistra ili doktora znanosti ili stručni magisterij;

• da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje tri (3) završna i/ili diplomska rada i da je objavio najmanje jedan (1) rad u koautorstvu sa studentom;

• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku koji je kategoriziran;

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija vrijednost je minimalno jednu i pol (1,5) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima minimalno petnaest (15) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Članak 3.

Profesor visoke škole

U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja uz uvjete iz članka 98. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ispunjava i sljedeće uvjete:

• da je doktor znanosti u području i polju za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se predlaže njegov izbor.

• da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje te je u tom zvanju kontinuirano izvodio/la nastavu od najmanje dvjestočetrdeset (240) norma sati.

• da je objavio najmanje deset (10) stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, (izvedenih ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata, odnosno studija ili priznatih patenata) iz odgovarajuće struke/umjetnosti;

i tri (3) od sljedećih uvjeta:

• da ima objavljeni recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da je pod njegovim mentorstvom u proteklom izbornom razdoblju izrađeno najmanje sedam (7) završnih i/ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u koautorstvu sa studentom;

• da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje četiri (4) rada na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima;

• da ima objavljeni recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da ima ukupno najmanje dvanaest (12) objavljenih stručnih i/ili znanstvenih ili umjetničkih radova, (izvedenih ili nagrađenih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih projekata odnosno studija ili priznatih patenata) iz odgovarajuće struke/umjetnosti, od kojih su najmanje dva (2) u razdoblju od tri godine prije datuma pokretanja izbora;

• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, sudjelovao u najmanje pet (5) izvedenih složenih umjetničkih projekata u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovao na pet (5) stručnih žiriranih izložaba ili javnih produkcija;

• da je dobio nagradu za svoj stručni, znanstveni ili umjetnički rad;

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija vrijednost je minimalno dvije (2) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima najmanje dvadeset (20) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Članak 4.

Profesor visoke škole u trajnom zvanju profesora visoke škole

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet:

• da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje tri (3) nova stručna, znanstvena ili umjetnička rada (izvedena i/ili nagrađena projekta odnosno studije) iz odgovarajuće struke ili umjetničkog područja;

i tri od sljedećih uvjeta:

• da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da je bio recenzent (izvjestitelj) najmanje jednog studijskog programa,

• da je najmanje dvije godine obnašao čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji iz svog područja ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: dekan, prodekan, pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta ili član matičnog povjerenstva;

• da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;

• da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje sedam (7) završnih ili diplomskih radova te da je objavio najmanje tri (3) rada u koautorstvu sa studentima;

• da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva (2) rada na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem jedan na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima;

• da je, u slučaju izbora u umjetničkom području, sudjelovao u najmanje dva (2) izvedena složena umjetnička projekta u svojstvu voditelja kreativnih timova ili sudjelovao na dvije (2) stručne žirirane izložbe ili javne produkcije;

• da je dobio državnu nagradu ili nagradu za životno djelo

• da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija vrijednost je minimalno tri (3) vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;

• da ima minimalno trideset (30) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Članak 5.

Lektor

U zvanje lektora može biti izabrana osoba koja uz uvjete iz članka 98. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ispunjava i sljedeći uvjet:

• da ima objavljena dva (2) stručna i/ili znanstvena rada;

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju pristupnik treba ispuniti i sljedeći uvjet:

• da ima objavljena dva nova rada.

Članak 6.

Viši lektor

U zvanje višeg lektora može biti izabrana osoba koja uz uvjete iz članka 98. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04), ispunjava i sljedeće uvjete:

• da ima objavljenih pet (5) stručnih i/ili znanstvenih radova;

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti i sljedeći uvjet:

• da ima objavljena dva nova rada.

Članak 7.

Umjetnički suradnik

U zvanje umjetničkog suradnika može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te koja ispunjava dodatne uvjete Rektorskog zbora.

Članak 8.

Viši umjetnički suradnik

U zvanje višeg umjetničkog suradnika može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te koja ispunjava dodatne uvjete Rektorskog zbora.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Postupci izbora u zvanja pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (»Narodne novine« br. 119/05).

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se na sve postupke izbora u zvanja započete nakon stupanja na snagu Odluke.

Klasa: 003-08/11-10/0003

Urbroj: 355-02-01-11-0039

Zagreb, 22. prosinca 2011.

Predsjednik Nacionalnog vijeća
za visoko obrazovanje
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

Predsjednik Vijeća veleučilišta
i visokih škola RH
prof. dr. sc. Marko Jelić, v. r.