Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

NN 21/2012 (22.2.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

556

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 40. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može racionalno i efikasno obavljati poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo Ministarstva

3. Uprava za rad i tržište rada

4. Uprava za mirovinski sustav

5. Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti

6. Samostalna služba drugostupanjskoga postupka u mirovinskom osiguranju

7. Samostalna služba za socijalno partnerstvo

8. Samostalni odjel za međunarodnu suradnju

9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i zamjenika ministra, protokolarni poslovi i poslovi iz područja odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u vezi s predstavkama i pritužbama građana, poslovi u vezi s odnosom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, tijelima državne uprave te pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Ministarstva, poslovi prevođenja, kao i drugi stručni i administrativni poslovi koji se odnose na realizaciju programa rada i aktivnost ministra i zamjenika ministra.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 5.

Glavno tajništvo Ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica, izrađuje godišnji plan rada i prati njegovo ostvarivanje, koordinira predlaganje planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva te napredovanja i nagrađivanja, obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te prati njegovo ostvarivanje, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, poslove informatizacije Ministarstva, poslove obrane, zaštite na radu, nabave robe, radova i usluga, opće, informatičke, tehničke i druge pomoćne poslove; nadzire rad državnih službenika i namještenika; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju automobila, njihovoj tehničkoj ispravnosti, načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Glavnom tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:

2.1. Služba za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove

2.2. Služba za proračun i financije.

2.1. Služba za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove obavlja upravne i stručne poslove u vezi s praćenjem i provođenjem mjera planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; praćenje i primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; sudjeluje u poslovima planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; obavlja koordinaciju poslova izbora kandidata za prijam u državnu službu; organizaciju i obavljanje administrativnih poslova u postupku prijma u državnu službu; priprema prijedloga sporazuma o premještaju; obavlja koordinaciju pripreme prijedloga rješenja o prijmu i rasporedu službenika i namještenika te ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; provedbu postupka prijma i rasporeda službenika i namještenika te postupka u kojima se donose ostala rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; sudjeluje u izradi strategija, programa i planova izobrazbe službenika Ministarstva; sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja te praćenja statusnih stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje i promicanja u službi; obavlja koordinaciju postupaka za utvrđivanje činjeničnog stanja vezanog za eventualno počinjenje lakših ili težih povreda te kaznenih ili prekršajnih dijela zaposlenih u Ministarstvu; vodi propisanu evidenciju i osobne očevidnike, redovito dostavljajući nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru; izdaje potvrde i uvjerenja službenicima i namještenicima iz evidencija koje vodi, obavlja provedbu postupka za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; izrađuje propise iz djelokruga Glavnog tajništva; obavlja koordinaciju izrade zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koje upućuje u postupak donošenja, praćenja i primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Glavnog tajništva, izrađuje objedinjena mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa, čiji su nositelji druga tijela državne uprave, ostvaruje suradnju s uredima državne uprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove praćenja i primjene zakona i drugih propisa iz područja javnih nabava i suradnje sa središnjom jedinicom za javne nabave Republike Hrvatske; obavlja poslove nabave robe, radova i usluga za potrebe Ministarstva; poslove nabave i održavanja računalne i programske opreme, s ciljem osiguravanja funkcionalnih uvjeta za rad službenika i namještenika; pruža stručnu pomoć predstavnicima naručitelja, prati tijek postupaka nabave, sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave te prati njihovo izvršavanje, vodi evidenciju o postupcima nabave i evidenciju zaključenih ugovora; obavlja poslove gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo; vodi očevidnik nekretnina; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja poslove primitka i raspodjele opreme i materijala te vodi materijalne evidencije o tome; obavlja poslove koji se odnose na pisarnicu, prijepis, pismohranu, dostavu, umnožavanje materijala; prati stanje civilnih obrambenih priprema te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže prikladne mjere, brine o korištenju i održavanju voznoga parka, obavlja prijevoz i vanjsku dostavu; obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskoga sustava Ministarstva te potiče racionalizaciju primjenom informatizacijskih tehnologija, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave koordinira i organizira izradu informacijskih sustava, razvoj komunikacijske mreže, izradu registara, evidencija, šifrarnika te potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva; pruža pomoć i podršku korisnicima informatičkih resursa, analizira i odabire sve komplementarne infotehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i zaposlenike u području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Služba za proračun i financije

Članak 7.

Služba za proračun i financije organizira, kontrolira i prati ispunjavanje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine se za zakonsku primjenu važećih materijalno-financijskih propisa; izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih sektora; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća obavljenih izdataka u odnosu na plan; obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje; izračunava, knjiži i knjigovodstveno prati ispunjenje svih primitaka i izdataka prema pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun i usklađuje financijska izvješća na razini razdjela, surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za financije i unutarnju reviziju; koordinira izradu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola; prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, sudjeluje i pomaže službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

Članak 8.

Uprava za rad i tržište rada na području rada i radnog prava obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu i tripartitnu suradnju, izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa; izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja rada; pruža stručnu pomoć poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima; obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidenciju, prati i analizira kolektivne ugovore; provodi međunarodne ugovore iz područja rada; sudjeluje u postupku sklapanja bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora na području rada; izrađuje, promiče i provodi aktivnu politiku iz područja zaštite na radu, surađuje s ovlaštenom Upravom i sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbe projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose i na tržište rada i zapošljavanje, izrađuje prijedloge strateških dokumenata na području razvoja ljudskih resursa tržišta rada i zapošljavanja u suradnji s ministarstvima zaduženima za gospodarstvo, poduzetništvo, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj, obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području tržišta rada i zapošljavanja, praćenje aktivne politike zapošljavanja, praćenje ravnopravnosti u području zapošljavanja i rada, praćenje usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada te predlaganja mjera poboljšanja s ciljem povećanja zaposlenosti, kao što su mjere radnih prekvalifikacija, dokvalifikacija, dodatno usavršavanje, obrazovni profili bitni za uspostavu i razvoj uravnoteženog tržišta rada, prati kretanje trendova evidencije nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, ostvarivanje prava tijekom nezaposlenosti; radi na izradi i davanju pravnih mišljenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja; obavlja upravno postupanje i upravni nadzor u vezi s primjenom propisa tržišta rada i zapošljavanja; pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima i nezaposlenim osobama; prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa na području tržišta rada i zapošljavanja; sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području zapošljavanja te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za rad i tržište rada ustrojavaju se:

3.1. Sektor za rad i radno pravo

3.2. Sektor za tržište rada i zapošljavanje.

3.1. Sektor za rad i radno pravo

Članak 9.

Sektor za rad i radno pravo obavlja poslove u vezi s normativnim usklađivanjem radnih odnosa; prati domaću i europsku sudsku praksu u području radnih odnosa; prati ostvarivanje prava iz radnih odnosa; izrađuje stručna mišljenja o propisima iz područja radno-pravnih odnosa; odlučuje o žalbama izjavljenim na rješenja ureda državne uprave, donesena na temelju Zakona o radu; pruža stručnu pomoć poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima; obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu; vodi evidenciju, analizira i prati izmjene kolektivnih ugovora; izrađuje izvješća, studije i analize o primjeni propisa i položaju radnika; izrađuje, promiče i provodi aktivnu politiku iz područja zaštite na radu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za rad i radno pravo ustrojavaju se:

3.1.1. Služba radnog prava

3.1.2. Služba za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima.

3.1.1. Služba radnog prava

Članak 10.

Služba radnog prava obavlja upravne i stručne poslove u vezi s praćenjem primjene propisa iz djelokruga rada; izrađuje izvješća, studije i analize na području radnog prava; predlaže izmjene i dopune te nacrte propisa iz djelokruga radnog prava; izrađuje mišljenja o primjeni radno-pravnih propisa; pruža stručnu pomoć i daje savjete sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama; organizira stručne skupove za zainteresiranu javnost; pruža stručnu pomoć Gospodarsko-socijalnom vijeću u vezi s primjenom radno-pravnih propisa i u postupcima u vezi sa sudjelovanjem Vlade Republike Hrvatske u kolektivnim pregovorima i sklapanju kolektivnih ugovora; izrađuje pisane upute uredima državne uprave o primjeni Zakona o radu; prati konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije te međunarodne ugovore iz djelokruga rada Službe; prati sudsku praksu vezanu uz primjenu propisa iz područja rada; odlučuje o žalbama izjavljenim na rješenja ureda državne uprave na temelju Zakona o radu i obavlja upravni nadzor na tom području te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi radnog prava ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel radnog prava

3.1.1.2. Odjel zaštite na radu.

3.1.1.1. Odjel radnog prava

Članak 11.

Odjel radnog prava obavlja upravne i stručne poslove u vezi s praćenjem primjene propisa iz djelokruga rada; izrađuje izvješća, studije i analize na području radnog prava i industrijskih odnosa; predlaže izmjene i dopune te nacrte propisa iz djelokruga radnog prava; izrađuje mišljenja o primjeni radno-pravnih propisa; pruža stručnu pomoć i daje savjete sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama; organizira stručne skupove za zainteresiranu javnost; pruža stručnu pomoć Gospodarsko-socijalnom vijeću u vezi s primjenom radno-pravnih propisa i u postupcima u vezi sa sudjelovanjem Vlade Republike Hrvatske u kolektivnim pregovorima i sklapanju kolektivnih ugovora; prati konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije te međunarodne ugovore iz djelokruga rada Službe; prati sudsku praksu vezanu uz primjenu propisa iz područja rada; odlučuje o žalbama izjavljenim na rješenja ureda državne uprave u postupcima izdavanja i upisu podataka u radne knjižice i obavlja upravni nadzor na tom području te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel zaštite na radu

Članak 12.

Odjel zaštite na radu obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu; stvara sustav za provođenje i praćenje zaštite na radu; daje prijedloge unaprjeđenja zaštite na radu; izrađuje mišljenja o propisima iz područja zaštite na radu; izrađuje i ovjerovljuje programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima zaštite na radu; organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu; pruža stručnu pomoć tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima, sindikatima, ustanovama i trgovačkim društvima ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu; priprema stručne podloge iz područja zaštite na radu; utvrđuje kriterije i postupke prilagođavanja organizacije rada, sudjeluje u izradi propisa iz područja zaštite na radu; sudjeluje u izradi hrvatskih normi iz zaštite na radu; sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu; prati strane propise iz područja zaštite na radu; surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu; vodi projekte na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu; poduzima pravne postupke u vezi s upravnim sporovima iz područja zaštite na radu; osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz svoga ovlasnog područja; prati i informira o stanju zaštite na radu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima

Članak 13.

Služba za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima obavlja upravne i stručne poslove registracije udruga definiranih Zakonom o radu te odlučuje o žalbama izjavljenim na rješenja ureda državne uprave u postupcima upisa podataka u registar udruga na temelju Zakona o radu; vodi evidenciju i prati kolektivne ugovore; procjenjuje učinke kolektivnih ugovora; pruža stručnu pomoć sindikatima i udrugama poslodavaca; vodi evidenciju o sudjelovanju radnika u odlučivanju putem radničkih vijeća; vodi statistiku iz područja socijalnog partnerstva te je zadužena za primjenu odredbi Zakona o radu o Europskim radničkim vijećima, Europskim društvima i Europskim zadrugama. Služba služi i kao kontaktna točka za transnacionalno pružanje usluga stranim poslodavcima, radnicima i drugim zainteresiranim subjektima; daje informacije o važećem radno-pravnom zakonodavstvu, socijalnoj sigurnosti, opsegu i sadržaju minimuma zajamčenih prava te uvjetima zapošljavanja stranih radnika koji se u okviru transnacionalnog pružanja usluga raspoređuju na rad u Republiku Hrvatsku; zainteresirane savjetuje upućivanjem na relevantne zakonske odredbe, sindikate, udruge poslodavaca, posrednike ili druga tijela ovlaštena za strane radnike; obavlja administrativnu suradnju s istovrsnim tijelima u drugim državama u vezi s pitanjima iz područja svoje ovlasti, prosljeđuje zahtjeve, pitanja, informacije ili molbe za suradnju ovlaštenim tijelima; surađuje s tijelima ovlaštenima za praćenje i nadzor uvjeta zapošljavanja i ostvarivanje zajamčenih prava stranih radnika; detektira moguće slučajeve nezakonitih transnacionalnih djelatnosti i ilegalnog zapošljavanja; provodi propise primjenjive na strane radnike; donosi mjere za opću dostupnost osnovnih podataka o uvjetima zapošljavanja te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2. Sektor za tržište rada i zapošljavanje

Članak 14.

Sektor za tržište rada i zapošljavanje predlaže politike zapošljavanja i imigracije poštujući lokalne, regionalne i nacionalne razvojne strategije. U suradnji s ovlaštenom Upravom za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti sudjeluje u predlaganju projekata s financiranjem iz europskih strukturnih fondova, osobito socijalnog fonda Europske unije, uzimajući u obzir prijedloge i inicijative jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te civilnoga sektora, prati i procjenjuje djelotvornost mjera politike zapošljavanja kako bi se racionalnije i efikasnije iskoristila sredstva iz domaćih i vanjskih izvora, analizira stanje i buduće potrebe na tržištu rada te sudjeluje u europskim i međunarodnim mrežama znanja s područja tržišta rada, prati efikasnost rada i predlaže poboljšanje rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji vodi evidenciju nezaposlenih osoba i prijave potreba za radnicima od strane poslodavaca te s njom povezanih institucija, sjedinjuje sve relevantne baze podataka koje pružaju informacije putem interneta o tržištu rada, zapošljavanju, obrazovanju i mobilnosti za širi krug korisnika: internih analitičara, znanstvenih institucija, investitora, djece i odraslih za odabir i razvoj karijere, donositelja politika i drugih korisnika te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za tržište rada i zapošljavanje ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za politike zapošljavanja

3.2.2. Služba analitike tržišta rada.

3.2.1. Služba za politike zapošljavanja

Članak 15.

Služba za politike zapošljavanja izrađuje prijedloge politika kojima se postižu ciljevi iz strateških dokumenata. Na temelju procesa iz Europske unije donosi programe poticanja zapošljavanja koji mogu biti godišnji ili višegodišnji. Potiče donošenje relevantnih i upotrebljivih mjera kroz donošenje lokalnih strategija u skladu s nacionalnim strateškim smjernicama. Definira mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem ostvarenja strateških ciljeva, koje se realiziraju kroz Nacionalni plan zapošljavanja, a koji uzima u obzir i smjernice Europske unije putem Zajedničkog memoranduma (JAP-a – Joint Assessment Programme), kao i glavne mjere koje će se primijeniti nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. U procese definiranja mjera u suradnji i uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uključuje lokalna partnerstva za zapošljavanje.

U planiranju ljudskih potencijala i zapošljavanju te donošenju efikasnih lokalnih programa zapošljavanja surađuje s ključnim partnerima na nacionalnoj razini, kao što su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te njihovi lokalni partneri, regionalne razvojne agencije, obrazovne institucije i ostali.

Obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnom izradom dokumenata na području aktivne politike zapošljavanja prema smjernicama Europske unije, pripremom i provedbom Zajedničkog memoranduma o prioritetima na području zapošljavanja, izradom godišnjih nacionalnih akcijskih planova zapošljavanja, praćenjem, vrjednovanjem i izvješćivanjem o provedbi aktivnih mjera zapošljavanja, korištenjem naprednih metoda vrjednovanja aktivnih mjera zapošljavanja, anketiranjem korisnika i nekorisnika tih mjera, aktivnim sudjelovanjem u programu Europske unije na području zapošljavanja, uključivanja i sudjelovanja u programima i projektima na području zapošljavanja financiranih iz stranih sredstava strukturnih fondova ili drugih stranih izvora.

Prati efikasnost rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i povezanih institucija civilnoga sektora koji provodi dio mjera te lokalnih partnerstava, predlaže mjere i resurse koji pridonose i pomažu pri ostvarivanju sličnih europskih uvjeta rada zavoda, a koji su preduvjet uspoređivanja učinka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa zavodima Europske unije, provodi upravni nadzor na području tržišta rada i zapošljavanja (Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za rehabilitaciju), rješava žalbe na rješenja Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem i vodi registar agencija za privremeno zapošljavanje, prati ostvarivanja prava tijekom nezaposlenosti i rješavanje žalbi u drugom stupnju, daje prijedloge, mišljenja i savjete i svim drugim povezanim institucijama na tržištu rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.2. Služba analitike tržišta rada

Članak 16.

Služba analitike tržišta rada obavlja upravne, stručne i analitička poslove u vezi objedinjavanja i izrade redovitih analiza tržišta rada, prikuplja podatke nužne za razumijevanje kretanja na tržištu rada i to o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima i zvanjima, traženim kompetencijima na tržištu rada, poticajima za poduzetnike i nezaposlene, formalnim i neformalnim obrazovnim institucijama i programima, slobodnim radnim mjestima, za sve moguće korisnike – investitore, one koji planiraju obrazovne programe, za učenike, studente, poduzetnike i radnike, sudjeluje na temelju dobivenih rezultata analiza u definiranju politika u vezi s tržištem rada i zapošljavanja, surađuje s Upravom za mirovinsko osiguranje i sustavom mirovinskog osiguranja u dobivanju relevantnih podataka bitnih za kontrolu provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja te dobiva i koristi podatke o aktivnim sudionicima i to o svakom zaposlenom, bez obzira na stanje u registru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i povezanim institucijama obavlja i poslove u vezi s praćenjem usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada te predlaže mjere poboljšanja, sudjeluje u predlaganju novih programskih rješenja bitnih za cjeloživotno obrazovanje i razvoj karijere, kao i ostalih rješenja u vezi s uspostavom uravnoteženoga tržišta rada, pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenima, obrazovnim institucijama i ustanovama, sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada i zapošljavanja, ispituje usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske iz područja zapošljavanja i posreduje pri zapošljavanju s višestranim ugovorima i propisima Europske unije. U suradnji s ovlaštenom Upravom sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, obavlja upravne, analitičke i stručne poslove u vezi normativnog uređivanja tržišta rada i zapošljavanja, prati ravnopravnost u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invaliditetom), prati ukupno zakonodavstvo kojim se reguliraju prava tijekom nezaposlenosti, izrađuje pravna mišljenja glede primjene propisa s područja tržišta rada i zapošljavanja, postupa u vezi s primjenom propisa tržišta rada i zapošljavanja, regulira prava izaslanih radnika te ih prati, prati međunarodne propise na području tržišta rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV

Članak 17.

Uprava za mirovinski sustav obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav mirovinskog osiguranja, i to: normativno uređenje mirovinskog sustava – izrada novih te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa o mirovinskom osiguranju; nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitošću rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju; razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika; predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom osiguranju; analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja; predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina; izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenje stanja unutar obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, obveznog mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalne štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje; sudjelovanje u izradi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te u pregovorima o sklapanju tih ugovora; izrada prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora; praćenje usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju kroz koordiniranje nacionalnih djelovanja; korespondencija s ovlaštenim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju; sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija i europskih integracija te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi sa socijalnom sigurnošću; praćenje međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća o usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s pravilima Europske unije na području socijalnog osiguranja; izrada izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te pružanje stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom; suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; nadzor nad primjenom i pružanje tumačenja o primjeni međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; sudjelovanje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te drugi poslovi koje odredi ministar. U Upravi se obavljaju i poslovi drugostupanjskog medicinskog vještačenja i nadzora nad prvostupanjskim tijelom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako se za to utvrdi potreba, te se donose rješenja u drugom stupnju. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za mirovinski sustav ustrojavaju se:

4.1. Sektor za mirovinska osiguranja

4.2. Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

4.1. Sektor za mirovinska osiguranja

Članak 18.

Sektor za mirovinska osiguranja obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnim uređivanjem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i to nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitosti rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju; razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika; predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanja stanja u mirovinskom sustavu; analiza ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike i ciljeva razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja; predlaganje mjera za unaprjeđivanje prava osiguranika i korisnika mirovina; izrada stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenje stanja unutar obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja; sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i tijela Europske unije ovlaštenih za područje mirovinskog osiguranja; praćenje propisa i strategija razvoja mirovinskih sustava te preporuka ovlaštenih europskih tijela; analiza međunarodnih propisa i prakse, osobito Europske unije, Vijeća Europe, Međunarodne organizacije rada; sudjelovanje u radu europskih tijela u provedbi otvorene metode koordinacije u području mirovinskog osiguranja te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za mirovinska osiguranja ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

4.1.2. Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina.

4.1.1. Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Članak 19.

Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s normativnim uređivanjem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i to nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te zakonitosti rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju, koji obavljaju medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju; razmatranje izvješća o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Središnjeg registra osiguranika; predlaganje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i poboljšanje stanja u mirovinskom sustavu; analize ekonomsko-financijskih odnosa i praćenje politike i ciljeva razvoja i unaprjeđivanja mirovinskog osiguranja; izrade stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenje međunarodnih propisa na području mirovinskog osiguranja; stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija i tijela Europske unije ovlaštenih za područje mirovinskog osiguranja; praćenje propisa i strategija razvoja mirovinskih sustava te preporuka ovlaštenih europskih tijela; analize međunarodnih propisa i praksi Europske unije, Vijeća Europe i Međunarodne organizacije rada; sudjelovanja u radu europskih tijela u provedbi otvorene metode koordinacije u području mirovinskog osiguranja; predlaganje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim dokumentima; sudjelovanje u projektima u vezi s mirovinskim osiguranjem te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina

Članak 20.

Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina obavlja stručne poslove u vezi s kontrolom i koordinacijom sustava mirovinske i socijalne sigurnosti; normativnim uređenjem – predlaganje i izrada novih te izmjena i dopuna važećih zakona i drugih propisa iz područja unaprjeđivanja prava osiguranika i korisnika mirovina; pripremom analize stanja mirovinskog osiguranja na temelju primljenih izvješća o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjeg registra osiguranika i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; izradom izvješća o stanju mirovinskog sustava; nadzorom nad bazama podataka radi zaštite osiguranika i korisnika mirovina; analizom prava osiguranika i korisnika mirovina; usklađivanjem rada tijela državne uprave i ovlaštenih ustanova na području mirovinskog osiguranja; izradom stručnih mišljenja i objašnjenja o provedbi propisa mirovinskog osiguranja; praćenja trendova tržišta rada te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2. Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Članak 21.

Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izradom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; sudjelovanjem u pregovorima o sklapanju ugovora; izradom prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora; praćenjem usklađivanja provedbe međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju i koordiniranjem nacionalnih djelovanja; korespondencijom s ovlaštenim tijelima država s kojima se primjenjuju ugovori o socijalnom osiguranju; sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi sa socijalnom sigurnošću; praćenjem međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izradom izvješća i mišljenja o primjeni zaključenih međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom; suradnjom s drugim tijelima državne uprave u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; nadzorom i tumačenjem primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti putem koordinativnog tijela; sudjelovanjem u radu radnih tijela Europske unije ovlaštenih za poslove u vezi sa slobodom kretanja radnika te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za bilateralnu koordinaciju

4.2.2. Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije.

4.2.1. Služba za bilateralnu koordinaciju

Članak 22.

Služba za bilateralnu koordinaciju obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u pregovorima o sklapanju međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju; sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji kod pripreme ugovora; sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa u projektima vezanim za socijalnu sigurnost; praćenjem međunarodnih propisa, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izradom izvješća i mišljenja u fazi pripreme međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije

Članak 23.

Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s praćenjem primjene uredbi i sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima vezanim za socijalnu sigurnost; praćenjem međunarodnih pravila, stručne literature i prakse na području socijalnog osiguranja; izradom izvješća i mišljenja o primjeni europskih uredbi za koordinaciju te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom; koordinacijom s ovlaštenim tijelima država članica Europske unije; sudjelovanjem u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija Europske unije te u radu regionalnih inicijativa na projektima u vezi s primjenom i provedbom uredbi za koordinaciju; izradom izvješća i mišljenja o primjeni uredbi te pružanjem stručne pomoći u vezi s njihovom primjenom; nadzorom i kontrolom nad primjenom europskih uredbi za koordinaciju; izradom mišljenja o primjeni europskih uredbi za koordinaciju, suradnjom s drugim tijelima državne uprave u provedbi europskih uredbi za koordinaciju putem koordinativnog tijela; europskih uredbi za koordinaciju; sudjelovanjem u međuresornoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti putem koordinativnog tijela te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

Članak 24.

Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s koordinacijom, pripremom i planiranjem godišnjih i višegodišnjih planova i programa u području rada, tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, praćenjem međunarodnih propisa iz svoje nadležnosti i koordinacijom provedbe programa zajednice, obavlja poslove pripreme, provedbe, financijskog upravljanja, praćenja i vrednovanja Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA-e) te prati rad Europskog socijalnog fonda i ostalih strukturnih fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti ustrojavaju se:

5.1. Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

5.2. Sektor za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije.

5.1. Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

Članak 25.

Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira te njihove provedbe, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske ovlasti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno unaprijed definiranim kriterijima, prati i analizira tijek realizacije provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala i ostalih oblika pomoći Europske unije, prati rad Europskog socijalnog fonda, kao i drugih strukturnih fondova Europske unije, sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini u vezi s fondovima Europske unije, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za koordinaciju i programiranje

5.1.2. Služba za praćenje i vrjednovanje.

5.1.1. Služba za koordinaciju i programiranje

Članak 26.

Služba za koordinaciju i programiranje obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, u suradnji s upravama Ministarstva, drugim nadležnim ministarstvima i institucijama, socijalnim partnerima i civilnim društvom u cjelini, priprema dokumentaciju za korištenje IPA programa Europske unije, kao i ostalih relevantnih programa Europske unije te utvrđuje planirane krajnje korisnike i priprema kriterije za odabir projekata u okviru provedbe operativnih programa, prati propise međunarodnih organizacija i Europske unije na području rada i zapošljavanja te razvoja ljudskih potencijala te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za koordinaciju i programiranje ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za programiranje

5.1.1.2. Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala.

5.1.1.1. Odjel za programiranje

Članak 27.

Odjel za programiranje obavlja poslove u vezi s koordinacijom i pripremanjem godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, osobito Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, obavlja poslove pripreme i provodi partnerske konzultacije sa svim relevantnim sudionicima uključenima u pripremu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, sudjeluje u koordinaciji pripreme odgovarajućega broja kvalitetnih projektnih prijedloga za financiranje u području razvoja ljudskih potencijala, priprema opće kriterije za odabir operacija na razini Operativnog programa i izvješća te planove iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala

Članak 28.

Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala sudjeluje u pripremi analiza i strateških programskih dokumenata iz područja razvoja ljudskih potencijala za korištenje pretpristupnih fondova, budućih strukturnih i Kohezijskog fonda, prati donošenje nacionalnih strategija i planova te sudjeluje u izradi mišljenja o njima, obavljajući i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za praćenje i vrjednovanje

Članak 29.

Služba za praćenje i vrjednovanje obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim odjelima Ministarstva i ostalim sudionicima srodnih aktivnosti, a sve u svrhu praćenja i analize tijeka realizacije provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala i ostalih oblika pomoći Europske unije, analizira ispunjenje i učinkovitost projekata u okviru provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, sudjeluje u procesu uspostave, održavanja i nadgradnje sustava za praćenje provedbe projekata prema indikatorima navedenim u Operativnom programu, osigurava da su zahtjevi Europske unije u vezi s nadzorom objašnjeni potencijalnim korisnicima te usklađeni s Operativnim programom, obavlja poslove vezane za uspostavu i održavanje nadzornih odbora, u suradnji s relevantnim tijelima, organizira vrjednovanje na razini Operativnog programa te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za praćenje i vrjednovanje ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za praćenje i vrjednovanje

5.1.2.2. Odjel za razvoj sustava.

5.1.2.1. Odjel za praćenje i vrjednovanje

Članak 30.

Odjel za praćenje i vrjednovanje Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala obavlja stručne poslove u vezi s koordinacijom nacrta godišnjeg i završnog izvješća o provedbi i ostalih relevantnih dokumenata za sektorski Nadzorni odbor, surađuje s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske komisije u svim pitanjima u vezi s radom Odbora, obavlja stručne poslove u vezi s praćenjem i analizom uspješnosti provedbe Operativnog programa, sudjeluje u procesu rada, uspostavi, održavanju i uspješnom funkcioniranju sustava za praćenje provedbe projekata prema pokazateljima provedbe navedenim u Operativnom programu, priprema nacrt godišnjeg i završnog izvješća o provedbi, koordinira aktivnosti praćenja unutar Operativne strukture, priprema izmjenu općih kriterija za odabir operacija i dostavlja ih na razmatranje sektorskom Nadzornom odboru, koordinira rad Operativne strukture prilikom praćenja statističkih podataka u određenom području i osigurava njihovo usklađivanje s razine operacija i mjera na razinu Operativnog programa, definira pokazatelje za praćenje provedbe na razini Operativnog programa prilikom izrade/revizije Operativnog programa te njihovo usklađivanje s pokazateljima provedbe na razini mjera/operacija, koordinira izradu evidencije o nadzoru za svaku operaciju, koordinira i priprema prijedloge u vezi s identificiranjem potrebe za korekcijsku aktivnost temeljenu na podacima nadzora, obavlja stručne poslove u vezi s koordinacijom i planiranjem vrjednovanja programa te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za razvoj sustava

Članak 31.

Odjel za razvoj sustava provodi kontinuirano praćenje postojećeg sustava upravljanja Operativnim programom te predlaže njegove izmjene i dopune, izrađuje i izmjene Priručnika o postupanju, vodi objedinjenu evidenciju o odstupanjima od standardnih procedura, obavlja sve poslove u vezi s identifikacijom i upravljanjem rizicima, analizira i sudjeluje u uspostavi novih procedura u vezi s Europskim socijalnim fondom te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije

Članak 32.

Sektor za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije te koordinira provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u dijelu koji se tiče prioriteta vezanih za zapošljavanje i tehničku pomoć, obavlja stručne, administrativne i upravne poslove koji se odnose na sva pitanja u vezi s financijskim upravljanjem sredstvima u okviru IPA-e. Sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini u vezi s fondovima Europske unije te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za pripremu i provedbu projekata

5.2.2. Služba za financijsko upravljanje.

5.2.1. Služba za pripremu i provedbu projekata

Članak 33.

Služba za pripremu i provedbu projekata koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije, koordinira provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u dijelu koji se tiče prioriteta vezanih za zapošljavanje i tehničku pomoć, utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira i njihovu provedbu, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske ovlasti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno kriterijima navedenim u Operativnom programu, obavlja tehničku pripremu i upravljanje projektima na temelju formalnih sporazuma s provedbenim tijelom, priprema izvješća i planove te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i provedbu projekata ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja rada i tržišta rada

5.2.1.2. Odjel za provedbu tehničke pomoći.

5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja rada i tržišta rada

Članak 34.

Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja rada i tržišta rada koordinira unutar Ministarstva provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije, koordinira provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u području rada i socijalne sigurnosti, sudjeluje u procesu programiranja u svome djelokrugu, utvrđuje planirane krajnje korisnike i modalitete odabira i provedbe istih, osigurava da se aktivnosti u okviru sektorske ovlasti Ministarstva odaberu za financiranje i odobre sukladno kriterijima navedenim u Operativnom programu, organizira redovite mjesečne sastanke s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i predstavnicima tijela horizontalne razine s ciljem praćenja provedbe projekata. Priprema izvješća i planove te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za provedbu tehničke pomoći

Članak 35.

Odjel za provedbu tehničke pomoći priprema projektnu dokumentaciju za operacije iz tehničke pomoći te ih provodi, organizira redovite mjesečne sastanke za operacije iz tehničke pomoći s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i s predstavnicima tijela horizontalne razine s ciljem praćenja provedbe projekata, priprema izvješća i planove, obavlja poslove Jedinice za provedbu projekata u okviru programa IPA komponenta I. i u tu svrhu surađuje s ostalim odjelima unutar uprave i ostalim upravama Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za financijsko upravljanje

Članak 36.

Služba za financijsko upravljanje bavi se svim pitanjima u vezi s financijskim upravljanjem Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala te prioritetima u vezi s radom i zapošljavanjem, kao i tehničkom pomoći, surađuje s Ministarstvom financija i provedbenim tijelima Operativne strukture IV. komponente IPA programa, prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata; sudjeluje u pripremi podloga za natječajnu dokumentaciju i podloga za ugovore o nabavi usluga, robe i radova; upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava, obavlja praćenje i izvješćivanje, potvrđuje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge obavljene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani, prati propise međunarodnih organizacija i Europske unije u vezi s financijskim upravljanjem, dostavlja informacije o odobrenim troškovima i postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeru te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

5.2.2.2. Odjel za kontrolu.

5.2.2.1. Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

Članak 37.

Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala obavlja sve poslove u vezi s financijskim upravljanjem Operativnim programom, pružanjem uputa ostalim tijelima operativne strukture u vezi s financijskim planiranjem i državnim proračunom, kao i svim drugim pitanjima financijskog upravljanja, razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata; prema potrebi sudjeluje u pripremi podloga za natječajnu dokumentaciju i podloga za ugovore o nabavi usluga, robe i radova, obavlja sve poslove u vezi s financijskim upravljanjem glede prioriteta na području rada, tržišta rada, socijalnoga dijaloga i tehničke pomoći, potvrđuje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge obavljene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanjem korisnika valjani, dostavlja informacije o odobrenim troškovima i postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeru, prati propise međunarodnih organizacija i Europske unije u vezi s financijskim upravljanjem te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za kontrolu

Članak 38.

Odjel za kontrolu obavlja kontrolu natječajne dokumentacije iz djelokruga sektora, sudjeluje u administrativnim i financijskim provjerama tehničkih i fizičkih aspekata operacija, obavlja provjere provedbe projekata na mjestu izvođenja, koordinira sve aktivnosti u vezi s provjerom te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. SAMOSTALNA SLUŽBA DRUGOSTUPANJSKOGA POSTUPKA U MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 39.

Samostalna služba drugostupanjskoga postupka u mirovinskom osiguranju obavlja poslove drugostupanjskog medicinskog vještačenja; nadzora nad prvostupanjskim tijelima vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako za to utvrdi potrebu; analize i izvješćivanja o obavljenim nadzorima; osiguravanja jedinstvene provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; davanja prijedloga za izmjenu, dopunu ili donošenje novih propisa koji reguliraju problematiku medicinskog vještačenja, donošenja rješenja u drugom stupnju o pravima na osnovi invalidnosti i tjelesnom oštećenju te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

Članak 40.

Samostalna služba za socijalno partnerstvo obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela; koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; pruža tehničku i administrativnu pomoć u radu i osnivanju sektorskih socijalnih vijeća te u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih i državnih službi; promiče bipartitni i tripartitni socijalni dijalog; promiče kolektivno pregovaranje; podupire aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija socijalnih partnera; promiče decentralizaciju socijalnog dijaloga; organizira programe edukacije socijalnih partnera; promovira mirenje u radnim sporovima; provodi postupke mirenja u kolektivnim radnim sporovima; vodi listu miritelja i evidenciju postupaka mirenja; obavlja edukaciju miritelja te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8. SAMOSTALNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 41.

Samostalni odjel za međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu međunarodnih organizacija i europskih integracija na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti, prati međunarodne propise iz područja rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti, sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti, ispituje usklađenost radnoga zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima Europske unije, sudjeluje u izradi propisa na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti te izrađuju izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima s područja rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti, koordinira i sudjeluje u provedbi Programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS te ostalih programa zajednice, koordinira suradnju s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada te s drugim međunarodnim organizacijama, obavlja poslove tajništva Zajedničkog savjetodavnog odbora Europske unije – Republike Hrvatske te poslove u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama na području rada, tržišta rada i socijalne sigurnosti te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 42.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cijelo Ministarstvo, uključujući i reviziju korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; daje stručna mišljenja ministru, pa ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje cjelokupno poslovanje Ministarstva kroz procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz ovlasti Ministarstva; obavlja unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje strateške i godišnje planove revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje i prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

III. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

Članak 43.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, ministra zamjenjuje zamjenik ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.

Članak 44.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom službe upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom samostalnih odjela upravljaju voditelji samostalnih odjela.

Članak 45.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad načelniku sektora, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji samostalnih službi za svoj rad odgovorni su ministru i zamjeniku ministra.

Voditelji samostalnih odjela za svoj rad odgovorni su ministru i zamjeniku ministra.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru i zamjeniku ministra.

Članak 46.

Savjetodavno tijelo ministra je Stručni kolegij ministra.

Sastav i način rada Stručnog kolegija utvrdit će ministar rada i mirovinskoga sustava Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

IV. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 47.

Radno vrijeme Ministarstva, način planiranja poslova te održavanje uredovnih dana uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

V. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 48.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Ministar rada i mirovinskoga sustava donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministar rada i mirovinskoga sustava donijet će rješenja o rasporedu službenika u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 50.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (»Narodne novine«, br. 41/2008, 119/2008, 81/2010 i 131/2010), u dijelu koji se odnosi na oblast rada i mirovinskoga osiguranja.

Članak 51.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/04

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 16. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

8

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1

2.1.

Služba za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove

18

2.2.

Služba za proračun i financije

5

Glavno tajništvo – ukupno

24

3.

UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

3.1.

Sektor za rad i radno pravo

1

3.1.1.

Služba radnog prava

1

3.1.1.1.

Odjel radnog prava

5

3.1.1.2.

Odjel zaštite na radu

5

3.1.2.

Služba za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima

5

3.2.

Sektor za tržište rada i zapošljavanje

1

3.2.1.

Služba za politike zapošljavanja

10

3.2.2.

Služba analitike tržišta rada

6

Uprava za rad i tržište rada – ukupno

34

4.

UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV

4.1.

Sektor za mirovinska osiguranja

1

4.1.1.

Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

7

4.1.2.

Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina

4

4.2.

Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

1

4.2.1.

Služba za bilateralnu koordinaciju

3

4.2.2.

Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije

4

Uprava za mirovinski sustav – ukupno

20

5.

UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

5.1.

Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

1

5.1.1.

Služba za koordinaciju i programiranje

1

5.1.1.1.

Odjel za programiranje

4

5.1.1.2.

Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala

3

5.1.2.

Služba za praćenje i vrjednovanje

1

5.1.2.1.

Odjel za praćenje i vrjednovanje

3

5.1.2.2.

Odjel za razvoj sustava

4

5.2.

Sektor za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije

1

5.2.1.

Služba za pripremu i provedbu projekata

1

5.2.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja rada i tržišta rada

4

5.2.1.2.

Odjel za provedbu tehničke pomoći

3

5.2.2.

Služba za financijsko upravljanje

1

5.2.2.1.

Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

4

5.2.2.2.

Odjel za kontrolu

3

Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti – ukupno

34

6.

SAMOSTALNA SLUŽBA DRUGOSTUPANJSKOGA POSTUPKA U MIROVINSKOM OSIGURANJU

10

7.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

8

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

3

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA – UKUPNO

146