Uredba o Uredu za razminiranje

NN 21/2012 (22.2.2012.), Uredba o Uredu za razminiranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

560

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA RAZMINIRANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured), propisuje se djelokrug Ureda, unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika te druga pitanja od važnosti za rad Ureda.

Članak 2.

Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Ured prati rad, aktivnosti i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), ustanove nad kojom Vlada obavlja osnivačka prava u ime Republike Hrvatske, te stvara pretpostavke za razvoj protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj i za podizanje svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.

Ured obavlja i sljedeće poslove:

– predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiravanja i protuminskog djelovanja, s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima;

– sudjeluje u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj;

– u suradnji s nadležnim tijelima, sudjeluje u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak;

– daje prijedloge za zabranu ili ograničavanje uporabe konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak;

– sudjeluje, u suradnji s nadležnim tijelima, u aktivnostima koje se odnose na različite aspekte protuminskog djelovanja u zemlji i inozemstvu, kao i u aktivnostima promoviranja i izvoza hrvatskog znanja, tehnologija i kapaciteta hrvatskog protuminskog sustava;

– sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se sustavno uređuju pitanja pomoći osobama stradalima od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj;

– sudjeluje u organizaciji i provedbi zajedničkih programa i dogovora u humanitarnom razminiravanju putem mreže diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, te u suradnji s krovnim međunarodnim organizacijama i nacionalnim nevladinim organizacijama za pomoć osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava;

– obavlja poslove provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja;

– sudjeluje, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i Službom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, u koordiniranju komunikacijskih aktivnosti u pitanjima protuminskog djelovanja, kreiranju medijske kampanje i izravnoj komunikaciji s građanima,

– potiče aktivnosti iz djelokruga verifikacije primjene humanitarno-sigurnosnih konvencija, osobito u područjima u kojima se Republika Hrvatska već etablirala u međunarodnim okvirima (razvoj tehnologija u humanitarnom razminiravanju, prijenos znanja i iskustava, pomoć osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kroz psihosocijalnu rehabilitaciju i reintegraciju u društvo);

– potiče zaključivanje međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiravanja;

– prati, te putem svojih predstavnika sudjeluje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja;

– obavlja i druge poslove po nalogu Vlade.

II. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 3.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, kojega imenuje i razrješuje Vlada, na prijedloga predsjednika Vlade, a na temelju provedenoga javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda za svoj je rad odgovoran Vladi.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave, u odnosu na državne službenike i namještenike zaposlene u Uredu.

Članak 4.

Ravnatelj Ureda može imati zamjenika koji je za svoj rad odgovoran ravnatelju Ureda.

Zamjenik ravnatelja obavlja poslove po nalogu ravnatelja Ureda i zamjenjuje ravnatelja Ureda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 5.

U Uredu se ustrojava Jedinica za sredstva fondova Europske unije, kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica.

Jedinica iz stavka 1. ovoga članka obavlja sve poslove u svezi s provedbom i praćenjem projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja te druge poslove po nalogu ravnatelja Ureda.

Jedinicom iz stavka 1. ovoga članka upravlja voditelj Jedinice, u položaju pomoćnika ravnatelja u Vladinom Uredu.

Članak 6.

Pitanja značajna za rad Ureda, koja nisu uređena ovom Uredbom, pobliže će se urediti Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od važnosti za rad Ureda.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ureda raspisat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Pravilnik iz članka 6. ove Uredbe donijet će ravnatelj Ureda, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/24

Urbroj: 5030109-12-1

Zagreb, 16. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UREDU ZA RAZMINIRANJE

Ured za razminiranje

Broj državnih službenika i namještenika

ravnatelj Ureda

1

zamjenik ravnatelja Ureda

1

administrativni tajnik

1

savjetnik u Uredu

2

Jedinica za sredstva fondova Europske unije

5

Ukupno

10