Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 22/2012 (23.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

569

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09.) u članku 10. brojka »23« zamjenjuje se brojkom: »25«.

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.).

Članak 3.

U članku 10.a stavku 2. dodaje se nova točka b) koja glasi:

»b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u skladu s posebnim propisima,«.

U dosadašnjoj točki b), koja postaje točka c), briše se točka i stavlja se zarez.

Iza točke c) dodaju se točke d), e), f) i g) koje glase:

»d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisima,

e) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisima,

f) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži,

g) bijeli šećer od trske i šećerne repe.«.

Članak 4.

Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b koji glasi:

»Članak 11.b

Poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara za čiju nabavu, odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 20. stavku 11. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 3. iznos: »300.000,00« zamjenjuje se iznosom: »800.000,00«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 9. riječi: »stavcima 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11. i 12.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11.«.

Stavci 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»(11) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima:

a) za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima,

b) za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

(12) Iznimno, odredbe stavka 11. točke a) ovoga članka ne primjenjuju se ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.«.

Stavak 13. briše se.

Članak 7.

U članku 22. stavku 1. iznos: »85.000,00« zamjenjuje se iznosom: »230.000,00«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 3. iznos: »10.000,00« zamjenjuje se iznosom: »40.000,00«.

Članak 9.

U članku 29. stavku 1. točki 7. riječi u zagradi: »članak 20. stavak 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. i članak 22.f« zamjenjuju se riječima u zagradi: »članak 20. stavak 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. i članak 22.f«.

U stavku 2. iznos: »20.000,00« zamjenjuje se iznosom: »50.000,00«.

Članak 10.

(1) Od 1. siječnja 2013. odredbe članka 22. stavka 1. Zakona primjenjuju se i na porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost na temelju godišnje vrijednosti isporuka dobara ili obavljenih usluga koje su nakon odbitka vrijednosti isporuka iz članaka 11. i 11.a Zakona bile veće od 85.000,00 kuna, a u 2012. godini nisu ostvarili navedene isporuke vrijednosti veće od 230.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

(2) Iznimno, porezni obveznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su do 15. siječnja 2013. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. stavka 2. Zakona.

(3) Porezni obveznici koji u 2012. godini nisu ostvarili isporuke iz stavka 1. ovoga članka veće od 230.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost na vlastiti zahtjev za što im je Porezna uprava izdala rješenje koje ih obvezuje pet kalendarskih godina.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim odredbi članka 3. stavka 1. i članaka 5., 7. i 10. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-19/12-01/01

Zagreb, 17. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.