Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 22/2012 (23.2.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

570

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/13

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. veljače 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.) u članku 8. stavku 1. riječ: »dvostrukog« zamjenjuje se riječju: »jednostrukog«, a riječ: »šesterostrukog« zamjenjuje se riječju: »četverostrukog«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5., postaju točke 2., 3. i 4.

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 10. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:

»19. primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kuna godišnje.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 2. iza točke 3. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje točka 4. koja glasi:

»4. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknada plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata prema posebnom zakonu od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji korisniku mirovine pripada za razdoblje do 31. prosinca 2011.«

Članak 6.

U članku 18. stavku 3. iza riječi: »posebnom zakonu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost«.

Članak 7.

U članku 30. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Dohotkom od kapitala smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 10. točke 19. ovoga Zakona iznad 12.000,00 kuna godišnje. Umanjenje za neoporezivi dio primitka iz članka 10. točke 19. ovoga Zakona priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave.«.

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12., 13. i 14. koji glase:

»(12) Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi primitaka iz stavka 11. ovoga članka, ako su ti primici ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva. Ministar financija pravilnikom će propisati način ostvarivanja prava na neoporezivu isplatu navedenih primitaka.

(13) Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi dividendi i udjela u dobiti, ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

(14) Dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja iz stavka 2. ovoga članka smatra se i razlika primitka koja nastaje u slučaju kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom obvezniku, isplati predujam udjela u dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma.«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 1. riječi: »u visini 1.800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u visini 2.200,00 kuna«, a riječi: »najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00« zamjenjuju se riječima: »najmanje 2.200,00 kuna, a najviše do 3.400,00«.

U stavku 4. riječ: »šesterostrukoga« zamjenjuje se riječju: »peterostrukoga«.

Članak 9.

U članku 37. stavku 2. riječ: »dvostrukog« zamjenjuje se riječju: »jednostrukog«, riječ: »šesterostrukog« zamjenjuje se riječju: »četverostrukog«, a riječ: »šesterostrukoga« zamjenjuje se riječju: »četverostrukoga«.

Članak 10.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz članka 18. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.«.

U stavku 4. iza riječi: »poreza na dohodak« briše se zarez i dodaju riječi: »te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja,«.

U stavku 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »odnosno iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 11.

U članku 45. stavku 5. riječ: »dvostrukog« zamjenjuje se riječju: »jednostrukog«, a riječ: »šesterostrukog« zamjenjuje se riječju: »četverostrukog«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona obračunava i uplaćuje sam porezni obveznik na način i u roku iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 12.

U članku 51. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"(4) Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 30. stavka 11. ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona i neoporezivog dijela primitka iz članka 10. točke 19. ovoga Zakona.

(5) Predujam dividendi i udjela dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 30. stavka 11. ovoga Zakona oporezuje se pri isplati na način propisan stavkom 4. ovoga članka.

(6) Predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja iz članka 30. stavka 14. ovoga Zakona plaća se po odbitku na način propisan stavkom 1. ovoga članka i to do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit.«.

Članak 13.

U članku 60. stavak 5. briše se.

Članak 14.

U članku 68. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 15.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.) u cijelom tekstu riječi: »šport«, »športaš« i »športski« zamjenjuju se riječima: »sport«, »sportaš« i »sportski«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 16.

(1) Godišnji porez na dohodak iz članka 37. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.) za koji se podnosi godišnja porezna prijava, za 2012. godinu obračunava se po stopi od 12% od godišnje porezne osnovice do visine 26.400,00 kuna, po stopi od 22,83% na razliku godišnje porezne osnovice između 26.400,00 kuna i 43.200,00 kuna, po stopi od 25% na razliku godišnje porezne osnovice između 43.200,00 kuna i 105.600,00 kuna, po stopi od 37,5% na razliku godišnje porezne osnovice između 105.600,00 kuna i 129.600,00 kuna i po stopi od 40% na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos 129.600,00 kuna.

(2) Godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada iz članka 38. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.) za 2012. godinu obračunava se prema stavku 1. ovoga članka. Iznimno, ako bi se na temelju godišnjeg obračuna za 2012. godinu ostvarila razlika poreza za uplatu isključivo zbog promjene poreznih razreda, odnosno primjene poreznih stopa iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac nije obvezan izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

(3) Članak 7. ovoga Zakona primjenjuje se na sve primitke od dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju.

Članak 17.

Ovlašćuje se ministar financija da uskladi provedbene propise iz članka 44. stavka 4. i članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim članka 6. i članka 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-01/12-01/05

Zagreb, 17. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.